Poli­ty­ka pry­wat­no­ści

Admi­ni­stra­to­rem Danych Oso­bo­wych (Admi­ni­stra­tor) jest:

SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Panew­nic­ka 109 40–761 Kato­wi­ce Kon­ce­sja MSWiA L-0509/00 zare­je­stro­wa­na KRS 0000119218 SR Kato­wi­ce-Wschód wydział VIII gospo­dar­czy KRS.

Dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne przez Admi­ni­stra­to­ra w celu reali­za­cji umo­wy o współ­pra­cy lub pod­ję­cia dzia­łań przed zawar­ciem umo­wy o współ­pra­cy, w celach zwią­za­nych z pro­wa­dzo­ną dzia­łal­no­ścią, docho­dze­nia rosz­czeń z tytu­łu pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści oraz wypeł­nie­nia praw­nie uspra­wie­dli­wio­nych celów Sprze­daw­cy, w tym sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go; na pod­sta­wie zgo­dy i wyłącz­nie w zakre­sie wska­za­nym w tre­ści udzie­lo­nej zgo­dy. Two­je dane bedą prze­ka­za­ne w trak­cie reali­za­cji zamó­wie­nia do  firm pośred­ni­czą­cych (kurier, ubez­pie­cze­nie, biu­ro rachun­ko­we) i na potrze­by reali­za­cji zamó­wień. Poda­ny tele­fon i adres ema­il może być uży­ty do kon­tak­tu opie­ku­na han­dlo­we­go lub do bez­po­śred­nich dzia­łań mar­ke­tin­go­wych zgod­nie z uzy­ska­ny­mi zgo­da­mi.

O jakie dane cho­dzi? Cho­dzi o dane oso­bo­we, któ­re są zbie­ra­ne w ramach korzy­sta­nia przez Cie­bie z naszych usług, w tym stron inter­ne­to­wych, ser­wi­sów i innych funk­cjo­nal­no­ści udo­stęp­nia­nych przez SUMA.SOLUTIONS w swo­ich witry­nach , w tym zapi­sy­wa­ne w pli­kach cookies, któ­re są insta­lo­wa­ne na naszych stro­nach przez nas oraz naszych Zaufa­nych Part­ne­rów. Korzy­sta­my z pli­ków cookie Zaufa­nych part­ne­rów Face­bo­ok ‚Google, Fre­sh­ma­il. Wyko­rzy­stu­je­my usłu­gę Google Ana­ly­tics, któ­ra legi­ty­mu­je się wła­sną poli­ty­ką pry­wat­no­ści: Poli­ty­ka ochro­ny pry­wat­no­ści Google Ana­ly­tics 

Dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres współ­pra­cy oraz po zakoń­cze­niu trwa­nia współ­pra­cy w celu wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na Admi­ni­stra­to­rze, na czas zgod­ny z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi, a w przy­pad­ku praw­nie uspra­wie­dli­wio­nych celów Admi­ni­stra­to­ra, w tym sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu, do cza­su cof­nię­cia przez Odbior­cę zgo­dy.

Odbior­ca ma pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oraz pra­wo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie.

Aby uzy­skać infor­ma­cje o danych prze­cho­wy­wa­nych przez stro­nę vivotek.pl sko­rzy­staj z tego for­mu­la­rza.  

Masz pra­wo do usu­nię­cia wszel­kich infor­ma­cji cookie. Aby usu­nąć cookie Wybierz -

Odbior­ca ma pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do GIODO, gdy uzna, iż prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych doty­czą­ce Odbior­cy naru­sza prze­pi­sy ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. Odbior­cą danych jest SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. Dane mogą być prze­ka­za­ne part­ne­rom współ­pra­cu­ją­cym wymie­nio­nym na stro­nie suma.solutions . Poda­nie danych przez Odbior­cę jest dobro­wol­ne, jed­nak­że w celu zawar­cia i reali­za­cji umo­wy nie­zbęd­ne.

Niniej­sze dane mają zasto­so­wa­nie do wszyst­kich Umów zawar­tych z Admi­ni­stra­to­rem.

Czym jest plik cookie?

W dzi­siej­szym świe­cie prak­tycz­nie każ­da witry­na inter­ne­to­wa wyko­rzy­stu­je pli­ki cookie, czy­li cia­stecz­ka. Skła­da­ją się na nie nie­wiel­kie pli­ki tek­sto­we prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Two­rzo­ne są przez Two­ją prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą i prze­cho­wu­ją usta­wie­nia i infor­ma­cje potrzeb­ne (a czę­sto nie­zbęd­ne) do pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia ser­wi­su inter­ne­to­we­go. Przy kolej­nych odwie­dzi­nach ser­wi­su z tego same­go urzą­dze­nia prze­glą­dar­ka może spraw­dzić, czy ist­nie­ją pli­ki cookies prze­cho­wu­ją­ce waż­ne infor­ma­cję i prze­słać je ponow­nie do odwie­dza­nej witry­ny, któ­ra wcze­śniej zapi­sa­ła cia­stecz­ko w Two­im urzą­dze­niu. Witry­na w ten spo­sób może roz­po­znać, że użyt­kow­nik odwie­dził ją wcze­śniej i np. dopa­so­wać pre­zen­to­wa­ną treść do odbior­cy.

Zale­ty pli­ków cookie

Pli­ki cookie uła­twia­ją użyt­kow­ni­ko­wi korzy­sta­nie z wcze­śniej odwie­dza­nych przez nie­go stron inter­ne­to­wych. Jeśli użyt­kow­nik korzy­sta z tego same­go urzą­dze­nia i prze­glą­dar­ki co wcze­śniej, umoż­li­wia to zapa­mię­ta­nie jego pre­fe­ren­cji i pozwa­la odpo­wied­nio wyświe­tlić stro­nę inter­ne­to­wą, dosto­so­wa­ną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb. Pli­ki cookies pozwa­la­ją two­rzyć sta­ty­sty­ki, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją ze stro­ny inter­ne­to­wej, to pozwa­la na ulep­sza­nie jej struk­tu­ry i zawar­to­ści. Pozwa­la­ją rów­nież na utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su (po zalo­go­wa­niu), dzię­ki temu każ­da kolej­na pod­stro­na ser­wi­su nie wyma­ga ponow­ne­go logo­wa­nia.

Kon­tro­lo­wa­nie i usu­wa­nie pli­ków cookie

Użyt­kow­nik w dowol­nym momen­cie może zmie­niać spo­sób korzy­sta­nia z pli­ków cookies. Więk­szość prze­glą­da­rek ofe­ru­je moż­li­wość akcep­to­wa­nia lub odrzu­ca­nia wszyst­kich pli­ków cookie, akcep­to­wa­nia tyl­ko nie­któ­rych rodza­jów albo infor­mo­wa­nia użyt­kow­ni­ka za każ­dym razem, gdy stro­na inter­ne­to­wa pró­bu­je je zapi­sać. Użyt­kow­nik może rów­nież z łatwo­ścią usu­wać pli­ki cookie, któ­re zosta­ły już zapi­sa­ne na urzą­dze­niu przez prze­glą­dar­kę. Moż­li­wo­ści zarzą­dza­nia i usu­wa­nia pli­ków cookie róż­nią się w zależ­no­ści od uży­wa­nej prze­glą­dar­ki. Wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje Użyt­kow­nik może zna­leźć wyko­rzy­stu­jąc funk­cję Pomoc w swo­jej prze­glą­dar­ce lub odwie­dza­jąc stro­nę inter­ne­to­wą http://www.aboutcookies.org/, na któ­rej wyja­śnio­no, jak kon­tro­lo­wać i usu­wać pli­ki cookie w naj­po­pu­lar­niej­szych prze­glą­dar­kach. Pamię­taj, że zablo­ko­wa­nie wszyst­kich cia­ste­czek może spo­wo­do­wać trud­no­ści w dzia­ła­niu lub zupeł­nie unie­moż­li­wić korzy­sta­nie z nie­któ­rych funk­cjo­nal­no­ści stro­ny.

Jakie pli­ki cookies wyko­rzy­stu­je witry­na?

Ser­wis wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies, któ­re moż­na podzie­lić w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

- „nie­zbęd­ne” — czy­li umoż­li­wia­ją­ce korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wi­su, np. pod­trzy­mu­ją­ce sesję po zalo­go­wa­niu użyt­kow­ni­ka
— „funk­cjo­nal­ne” — pli­ki umoż­li­wia­ją­ce „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych usta­wień i wpły­wa­ją­ce na per­so­na­li­za­cję inter­fej­su
— „zabez­pie­cza­ją­ce” – wspo­ma­ga­ją­ce zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa
— „wydaj­no­ścio­we” — pli­ki umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia z Ser­wi­su

Jak zmie­nić usta­wie­nia doty­czą­ce pli­ków cookies w mojej prze­glą­dar­ce?

Infor­ma­cje doty­czą­ce zmia­ny usta­wień pli­ków cookies w poszcze­gól­nych prze­glą­dar­kach dostęp­ne są na poniż­szych stro­nach:

Usta­wie­nia pli­ków cookies Inter­net Explo­rer
Usta­wie­nia pli­ków cookies Chro­me
Usta­wie­nia pli­ków cookies Fire­fox
Usta­wie­nia pli­ków cookies Ope­ra
Usta­wie­nia pli­ków cookies Safa­ri

Infor­ma­cje dla urzą­dzeń mobil­nych dostęp­ne są na poniż­szych stro­nach:

Pli­ki cookies w Andro­id
Pli­ki cookies w Black­ber­ry
Pli­ki cookies w iOS (Safa­ri)
Pli­ki cookies w Win­dows Pho­netego