Analiza Treści Wideo (VCA)

Analiza Treści Wideo (VCA) w kamerach Vivotek

Cza­sy, w któ­rych kame­ra słu­ży­ła tyl­ko do obser­wa­cji nale­żą już do prze­szło­ści. Obec­nie urzą­dze­nia moni­to­ru­ją­ce pozwa­la­ją nie tyl­ko na reje­stra­cję obra­zu, ale rów­nież ana­li­zę róż­nych ele­men­tów oto­cze­nia, do któ­rych nale­żą:  zli­cza­nie obiek­tów, osób, pojaz­dów, moment prze­kra­cza­nia wyzna­czo­nej linii, detek­cja ruchu, iden­ty­fi­ka­cja twa­rzy, kon­tro­la prze­pu­sto­wo­ści przejść i inne. Jed­ną z bar­dziej roz­bu­do­wa­nych funk­cji ana­li­tycz­nych, w któ­rą wypo­sa­żo­ne są nie­któ­re mode­le kamer Vivo­tek, jest inte­li­gen­ta tech­no­lo­gia ana­li­zy tre­ści wideo (VCA).

Ope­ra­tor każ­de­go sys­te­mu nad­zo­ru wizyj­ne­go nie jest w sta­nie utrzy­mać cały czas rów­ne­go, wyso­kie­go pozio­mu kon­cen­tra­cji, przez co nie­jed­no nie­po­żą­da­ne zda­rze­nie może pozo­stać nie­zau­wa­żo­ne. Funk­cjo­nal­ność inte­li­gent­nej ana­li­zy zawar­to­ści obra­zu pozwa­la w spo­sób auto­ma­tycz­ny wstęp­nie wyróż­nić podej­rza­ne zda­rze­nia i natych­miast zaalar­mo­wać ope­ra­to­ra. Funk­cja pozwa­la na natych­mia­sto­we roz­po­zna­nie klu­czo­wych zda­rzeń, szyb­kie ich wyświe­tle­nie, jak i zapi­sa­nie w pamię­ci, co zapew­nia póź­niej­szy pod­gląd. Tego typu ana­li­ty­ka zde­cy­do­wa­nie zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo, a tak­że pod­no­si efek­tyw­ność dzia­łań mar­ke­tin­go­wych.

VIVOTEK roz­sze­rzył funk­cjo­nal­ność swo­ich kamer o nowe funk­cje ana­li­tycz­ne pozwa­la­ją­ce na pre­cy­zyj­ną ana­li­zę tre­ści wideo (VCA). Od dzi­siaj nic nie umknie Two­jej uwa­dze, gdy coś wyda­rzy się w obsza­rze, któ­ry Cię inte­re­su­je.

Ana­li­za Tre­ści Wideo w kame­rach VIVOTEK (VCA Video Con­tent Ana­ly­sis) roz­sze­rza listę funk­cji wywo­łu­ją­cych zda­rze­nie  o:

  • prze­kro­cze­niu linii (z okre­ślo­nych kie­run­ków)
  • pozo­sta­niu w danym obsza­rze przez okre­ślo­ny czas
  • wej­ściu do stre­fy

Dzia­ła­nie detek­cji prze­kro­cze­nia linii, pozo­sta­nia w danym obsza­rze czy wej­ścia do stre­fy, pre­zen­tu­ją poniż­sze nagra­nia z pozio­mu inter­fej­su kame­ry. Po wywo­ła­niu okre­ślo­ne­go zda­rze­nia — alarm może wywo­łać okre­ślo­ną reak­cję przez sys­tem np. wysłać e-mail. Ana­li­ty­ki tre­ści wideo dostęp­ne są w pakie­cie VCA Stan­dard.

Pakiet VCA dostęp­ny jest dla nastę­pu­ją­cych mode­li kamer Vivo­tek:

Zobaczcie jak to działa w praktyce na naszych nagraniach!

1.Przebywanie w strefie przez określony czas

Alarm wywo­ły­wa­ny jest wykry­ciem ruchu w okre­ślo­nej stre­fie, usta­lo­nej indy­wi­du­al­nie przez admi­ni­stra­to­ra, co pozwa­la na ogra­ni­cze­nie licz­by nie­po­trzeb­nych alar­mów.

2. Przekroczenie linii

Funk­cja detek­cji prze­kro­cze­nia przez obiekt zde­fi­nio­wa­nej linii czy wej­ścia w chro­nio­ny obszar pozwa­la szyb­ko zauwa­żyć nie­bez­piecz­ną sytu­ację, np. prze­kro­cze­nie linii bez­pie­czeń­stwa na pero­nie kole­jo­wym.

3. Naruszenie strefy