Aktualności (31) Infor­ma­cje z wyda­rzeń VIVOTEK Pol­ska.

Sza­now­ni Pań­stwo, Ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nie Part­ne­rów „VIVOTEK Part­ner Day 2019” orga­ni­zo­wa­ne prze­zfir­mę SUMA Solu­tions sp. z o.o. 25–26 mar­ca 2019 HOTEL STOK **** Jawor­nik 52A, 43–460 Wisła Celem spo­tka­nia jest przed­sta­wie­nie Part­ne­rom aktu­al­nej ofer­ty VIVOTEK Inc., jak  rów­nież zapre­zen­to­wa­nie pro­duk­tów, o któ­re VIVOTEK posze­rzy swo­ją ofer­tę w roku 2019. Uczest­ni­cy będą mogli zapo­znać się…

Czytaj więcej

Kame­ra trans­por­to­wa od Vivo­tek. Model MD8564-EH — gdzie świet­ne para­me­try obra­zu idą w parze z funk­cjo­nal­no­ścią! VIVOTEK MD8564-EH to kame­ra sie­cio­wa speł­nia­ją­ca wymo­gi nor­my EN50155 TX, zapro­jek­to­wa­na z myślą o moni­to­rin­gu zewnętrz­nym pocią­gów, tram­wa­jów, oraz innych środ­ków trans­por­tu publicz­ne­go.Kame­ra VIVOTEK MD8564-EH zosta­ła stwo­rzo­na z prze­zna­cze­niem do moni­to­ro­wa­nia prze­strze­ni wzdłuż boków pojaz­dów oraz pan­to­gra­fów. Wyzwa­niem było…

Czytaj więcej

Ana­li­za Tre­ści Wideo (VCA) w kame­rach Vivo­tek Cza­sy, w któ­rych kame­ra słu­ży­ła tyl­ko do obser­wa­cji nale­żą już do prze­szło­ści. Obec­nie urzą­dze­nia moni­to­ru­ją­ce pozwa­la­ją nie tyl­ko na reje­stra­cję obra­zu, ale rów­nież ana­li­zę róż­nych ele­men­tów oto­cze­nia, do któ­rych nale­żą:  zli­cza­nie obiek­tów, osób, pojaz­dów, moment prze­kra­cza­nia wyzna­czo­nej linii, detek­cja ruchu, iden­ty­fi­ka­cja twa­rzy, kon­tro­la prze­pu­sto­wo­ści przejść i inne. Jed­ną…

Czytaj więcej

Mobil­ny reje­stra­tor — przy­szłość dla pojaz­dów NV9311P to mobil­ny reje­stra­tor prze­zna­czo­ny do moni­to­rin­gu pojaz­dów.  Umoż­li­wia oglą­da­nie obra­zu z kamer na żywo w roz­dziel­czo­ści  1080p i obsłu­gu­je do 8 kamer. Zapew­nia  kom­pre­sję wideo H.265 i posia­da 8 por­tów  PoE, co umoż­li­wia pod­łą­cze­nie i zasi­la­nie kamer sie­cio­wych. Mobil­ny reje­stra­tor spraw­dzi się we wszyst­kich rodza­jach pojaz­dów, dzię­ki nie­zwy­kle wytrzy­ma­łej…

Czytaj więcej

Tra­dy­cyj­ne detek­cja ruchu Powszech­ne apli­ka­cje do wykry­wa­nia ruchu sto­so­wa­ne są już od daw­na w bran­ży moni­to­rin­gu. Ponie­waż wydaj­ność sprzę­tu wciąż rośnie, a tech­no­lo­gia wykry­wa­nia ruchu osią­gnę­ła doj­rza­łość, sta­je się coraz bar­dziej powszech­na w sys­te­mach dozo­ro­wych. Pamię­tać nale­ży, że  tra­dy­cyj­ne wykry­wa­nie ruchu pole­ga w dużym stop­niu na wykry­wa­niu zmian pik­se­li, mode­lo­wa­niu tła lub wek­to­rów ruchu, a fał­szy­we…

Czytaj więcej

Smart IR II

, by

Smart IR dru­giej gene­ra­cji Czym jest Smart IR II? Funk­cja Smart IR dru­giej gene­ra­cji pozwa­la na natych­mia­sto­wą zmia­nę pod­sta­wo­wych para­me­trów obra­zu, takich jak eks­po­zy­cja, kon­trast czy jasność. Na Smart IR II skła­da­ją się dwie tech­no­lo­gie: VAIR (Vari-Angle IR) oraz ADIR (Adap­ti­ve IR). Jak dzia­ła zmien­no­ogni­sko­wy oświe­tlacz pod­czer­wie­ni (VAIR)? Tech­no­lo­gia VAIR (Vari Angle Infra­red) w kame­rach…

Czytaj więcej

Coraz czę­ściej urzą­dze­nia sie­cio­we są pod­da­wa­ne tzw. cybe­ra­ta­kom. Cybe­ra­ta­ki są dzia­ła­nia­mi pro­wa­dzo­ny­mi w prze­strze­ni wir­tu­al­nej, któ­rych celem jest prze­ję­cie kon­tro­li nad stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi, zawar­to­ścią skrzy­nek pocz­to­wych lub baz danych insty­tu­cji, fir­my, grup itp. W związ­ku z tym VIVOTEK nie­ustan­nie sta­ra się prze­wi­dzieć i zmi­ni­ma­li­zo­wać wszel­kie­go rodza­ju luki w zabez­pie­cze­niach swo­ich pro­duk­tów. Dzia­ła­nia mają­ce na celu zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa cyber­ne­tycz­ne­go zosta­ły…

Czytaj więcej

Nowa seria boxów od Vivo­tek IP9167 — wyż­sza jakość obra­zu! Poja­wi­ła się nowa pro­po­zy­cja dla osób szu­ka­ją­cych roz­wią­zań eko­no­micz­nych a zara­zem nie­za­wod­nych. IP9167 jest naj­now­szą serią kamer typu BOX od Vivo­tek, spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ną do róż­no­rod­nych zasto­so­wań wewnętrz­nych. Nowa seria obej­mu­je dwa mode­le kamer 2MP: IP9167-HT oraz IP9167-HP. Vivo­tek IP9167 jest czę­ścią serii pro­duk­tów naj­wyż­szej jako­ści, któ­ra ofe­ru­je roz­dziel­czość…

Czytaj więcej

VIVOTEK VAST

, by

VAST to pro­fe­sjo­nal­ne, intu­icyj­ne opro­gra­mo­wa­nie VMS/CMS słu­żą­ce do zarzą­dza­nia wszyst­ki­mi pro­duk­ta­mi IP VIVOTEK. Opro­gra­mo­wa­nie to wspie­ra kom­pre­sję H.265 oraz set­ki kamer i sta­cji w hie­rar­chicz­nej struk­tu­rze sys­te­mu w celu zapew­nie­nia bez­pro­ble­mo­wej kon­tro­li pod­glą­du obra­zu na żywo, reje­stra­cji, prze­glą­da­nia nagrań czy zarzą­dza­nia zda­rze­nia­mi.  Co wię­cej, dzię­ki dodat­ko­wi VAST Matrix obra­zy z setek kamer mogą bez pro­ble­mu…

Czytaj więcej

Nowa seria kamer VIVOTEK FD9X65 Nowa seria to zawsze mode­le róż­nią­ce się od sie­bie wypo­sa­że­niem, funk­cja­mi i prze­zna­cze­niem. Seria VIVOTEK 9X65 obej­mu­je trzy mode­le kamer 2 mega­pik­se­lo­wych wyróż­nia­ją­ce się nowo­cze­sną tech­no­lo­gią oraz wypo­sa­że­niem:  FD9165-HTFD9365-HTV, FD9365-EHTV. Wszyst­kie kame­ry cha­rak­te­ry­zu­ją się kodo­wa­niem H.265 i tech­no­lo­gią Smart Stre­am III, pozwa­la­jąc na oszczęd­ność nawet do 90% zaję­to­ści pasma przy zacho­wa­niu naj­wyż­szej jako­ści…

Czytaj więcej