Aktualności (27) Infor­ma­cje z wyda­rzeń VIVOTEK Pol­ska.

Tra­dy­cyj­ne detek­cja ruchu Powszech­ne apli­ka­cje do wykry­wa­nia ruchu sto­so­wa­ne są już od daw­na w bran­ży moni­to­rin­gu. Ponie­waż wydaj­ność sprzę­tu wciąż rośnie, a tech­no­lo­gia wykry­wa­nia ruchu osią­gnę­ła doj­rza­łość, sta­je się coraz bar­dziej powszech­na w sys­te­mach dozo­ro­wych. Pamię­tać nale­ży, że  tra­dy­cyj­ne wykry­wa­nie ruchu pole­ga w dużym stop­niu na wykry­wa­niu zmian pik­se­li, mode­lo­wa­niu tła lub wek­to­rów ruchu, a fał­szy­we…

Czytaj więcej

Smart IR dru­giej gene­ra­cji Czym jest Smart IR II? Funk­cja Smart IR dru­giej gene­ra­cji pozwa­la na natych­mia­sto­wą zmia­nę pod­sta­wo­wych para­me­trów obra­zu, takich jak eks­po­zy­cja, kon­trast czy jasność. Na Smart IR II skła­da­ją się dwie tech­no­lo­gie: VAIR (Vari-Angle IR) oraz ADIR (Adap­ti­ve IR). Jak dzia­ła zmien­no­ogni­sko­wy oświe­tlacz pod­czer­wie­ni (VAIR)? Tech­no­lo­gia VAIR (Vari Angle Infra­red) w kame­rach…

Czytaj więcej

Coraz czę­ściej urzą­dze­nia sie­cio­we są pod­da­wa­ne tzw. cybe­ra­ta­kom. Cybe­ra­ta­ki są dzia­ła­nia­mi pro­wa­dzo­ny­mi w prze­strze­ni wir­tu­al­nej, któ­rych celem jest prze­ję­cie kon­tro­li nad stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi, zawar­to­ścią skrzy­nek pocz­to­wych lub baz danych insty­tu­cji, fir­my, grup itp. W związ­ku z tym VIVOTEK nie­ustan­nie sta­ra się prze­wi­dzieć i zmi­ni­ma­li­zo­wać wszel­kie­go rodza­ju luki w zabez­pie­cze­niach swo­ich pro­duk­tów. Dzia­ła­nia mają­ce na celu zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa cyber­ne­tycz­ne­go zosta­ły…

Czytaj więcej

Nowa seria boxów od Vivo­tek IP9167 — wyż­sza jakość obra­zu! Poja­wi­ła się nowa pro­po­zy­cja dla osób szu­ka­ją­cych roz­wią­zań eko­no­micz­nych a zara­zem nie­za­wod­nych. IP9167 jest naj­now­szą serią kamer typu BOX od Vivo­tek, spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ną do róż­no­rod­nych zasto­so­wań wewnętrz­nych. Nowa seria obej­mu­je dwa mode­le kamer 2MP: IP9167-HT oraz IP9167-HP. Vivo­tek IP9167 jest czę­ścią serii pro­duk­tów naj­wyż­szej jako­ści, któ­ra ofe­ru­je roz­dziel­czość…

Czytaj więcej

VAST to pro­fe­sjo­nal­ne, intu­icyj­ne opro­gra­mo­wa­nie VMS/CMS słu­żą­ce do zarzą­dza­nia wszyst­ki­mi pro­duk­ta­mi IP VIVOTEK. Opro­gra­mo­wa­nie to wspie­ra kom­pre­sję H.265 oraz set­ki kamer i sta­cji w hie­rar­chicz­nej struk­tu­rze sys­te­mu w celu zapew­nie­nia bez­pro­ble­mo­wej kon­tro­li pod­glą­du obra­zu na żywo, reje­stra­cji, prze­glą­da­nia nagrań czy zarzą­dza­nia zda­rze­nia­mi.  Co wię­cej, dzię­ki dodat­ko­wi VAST Matrix obra­zy z setek kamer mogą bez pro­ble­mu…

Czytaj więcej

Nowa seria kamer VIVOTEK FD9X65 Nowa seria to zawsze mode­le róż­nią­ce się od sie­bie wypo­sa­że­niem, funk­cja­mi i prze­zna­cze­niem. Seria VIVOTEK 9X65 obej­mu­je trzy mode­le kamer 2 mega­pik­se­lo­wych wyróż­nia­ją­ce się nowo­cze­sną tech­no­lo­gią oraz wypo­sa­że­niem:  FD9165-HTFD9365-HTV, FD9365-EHTV. Wszyst­kie kame­ry cha­rak­te­ry­zu­ją się kodo­wa­niem H.265 i tech­no­lo­gią Smart Stre­am III, pozwa­la­jąc na oszczęd­ność nawet do 90% zaję­to­ści pasma przy zacho­wa­niu naj­wyż­szej jako­ści…

Czytaj więcej

Pro­fe­sjo­nal­ny reje­stra­tor IP to nie­zbęd­ny ele­ment sys­te­mu moni­to­rin­gu. Jego zada­niem jest reje­stra­cja obra­zu w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści. Dobre mode­le umoż­li­wia­ją pra­cę w chmu­rze i zapew­nia­ją zdal­ny dostęp do reje­stra­to­ra za pomo­cą kom­pu­te­ra czy tele­fo­nu komór­ko­we­go. VIVOTEK posia­da reje­stra­to­ry IP obsłu­gu­ją­ce od 8 do 64 kamer wypo­sa­żo­ne w róż­ne inter­fej­sy sie­cio­we i ofe­ru­ją­ce dużą róż­no­rod­ność w zakre­sie…

Czytaj więcej

Nowy reje­stra­tor sie­cio­wy Vivo­tek ND8312 VIVOTEK ND8312 to nowy bez­wen­ty­la­to­ro­wy reje­stra­tor sie­cio­wy z ofer­ty Vivo­tek typu Desk­top, opar­ty o sys­tem Linux. Urzą­dze­nie obsłu­gu­je wyświe­tla­nie i zapis z ośmiu  kamer ip.  Do reje­stra­to­ra moż­na zain­sta­lo­wać jeden wewnętrz­ny dysk twar­dy SATA 3,5″ o pojem­no­ści do 6TB. W zależ­no­ści od try­bu, moż­li­we jest wyświe­tla­nie obra­zu z okre­ślo­nej licz­by kana­łów:…

Czytaj więcej

IV Edy­cja Kon­fe­ren­cji Nauko­­wo-tech­ni­cz­nej SECURITECH 2018 pod ogól­nym hasłem „Bez­pie­czeń­stwo sta­tycz­ne i dyna­micz­ne w jed­nost­kach peni­ten­cjar­nych” odbę­dzie się w dniach 22–23 maja 2018 roku w Cen­tral­nym Ośrod­ku Szko­le­nia Służ­by Wię­zien­nej w Kali­szu. Kon­fe­ren­cja ma na celu przede wszyst­kim przy­bli­żyć uczest­ni­kom wyma­ga­nia funk­cjo­nal­ne sta­wia­ne przez Służ­bę Wię­zien­ną zabez­pie­cze­niom tech­nicz­nych, któ­re mogą zna­leźć zasto­so­wa­nie w zakła­dach kar­nych…

Czytaj więcej

Vivo­tek VC8201-M13 to kolej­na kame­ra typu split, w skład któ­rej wcho­dzą dwie gło­wi­ce moni­to­ru­ją­ce oraz jed­nost­ka “spi­na­ją­ca” je razem. Oddziel­na kon­struk­cja uła­twia mon­taż oraz pozwa­la znacz­nie zmniej­szyć moduł kame­ry zacho­wu­jąc jego peł­ną funk­cjo­nal­ność.…

Czytaj więcej