Aktualności (18) Infor­ma­cje z wyda­rzeń VIVOTEK Pol­ska.

Vivo­tek VC8201-M13 to kolej­na kame­ra typu split, w skład któ­rej wcho­dzą dwie gło­wi­ce moni­to­ru­ją­ce oraz jed­nost­ka “spi­na­ją­ca” je razem. Oddziel­na kon­struk­cja uła­twia mon­taż oraz pozwa­la znacz­nie zmniej­szyć moduł kame­ry zacho­wu­jąc jego peł­ną funk­cjo­nal­ność.…

Czytaj więcej

Nowa kame­ra trans­por­to­wa Vivo­tek — MD8563-DEH VIVOTEK MD8563-DEH to nowa z serii MD kom­pak­to­wa kame­ra sie­cio­wa, któ­ra ide­al­nie nada­je się do moni­to­rin­gu auto­bu­sów, pocią­gów,  a tak­że innych środ­ków trans­por­tu publicz­ne­go; posia­da wyso­kiej kla­sy prze­twor­nik CMOS, gene­ru­ją­cy 2MP obraz oraz obiek­tyw sta­ło­ogni­sko­wy dostęp­ny w dwóch wer­sjach: 2.8 i 3.6 mm. MD8563-DEH w odróż­nie­niu od mode­lu MD8563-EH, zasi­lić może­my napię­ciem …

Czytaj więcej

VIVOTEK pre­zen­tu­je nowy pro­dukt!  Zestaw:  Reje­stra­tor WiFi ND8212W + 4 kame­ry bez­prze­wo­do­we 2MP!    Zestaw pro­duk­tu obej­mu­je:  1) ND8212W Vivo­tek ND8212W jest reje­stra­to­rem sie­cio­wym typu Desk­top, opar­tym o sys­tem Linux, obsłu­gu­ją­cym poje­dyn­czy dysk twar­dy SATA 3,5″ o pojem­no­ści do 6TB. Apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze 24/7 Reje­stra­tor obsłu­gu­je zdal­ny dostęp poprzez apli­ka­cję VivoC­lo­ud oraz iVie­wer. Z pozio­mu VivoC­lo­ud użyt­kow­ni­cy…

Czytaj więcej

Sie­cio­wy trans­ko­der RX9401 VIVOTEK RX9401 to sie­cio­wy trans­ko­der, dzię­ki któ­re­mu może­my połą­czyć sie­cio­we urzą­dze­nia wideo ( kame­ry IP oraz wideo ser­we­ry) ze sprzę­tem takim jak np. odbior­nik tele­wi­zyj­ny,  moni­tor oraz inne funk­cjo­nu­ją­ce w danym sys­te­mie urzą­dze­nia. Jego funk­cją jest zmia­na stru­mie­nia wideo z kamer IP i wyświe­tla­nie go na jed­nym wyj­ściu HDMI. Trans­ko­der RX9401 jest…

Czytaj więcej

Kame­ra Fisheye z opty­ką pano­mor­ficz­ną! VIVOTEK FE9391-EV to tzw. fisheye z oświe­tla­czem IR, model z nowej gene­ra­cji kamer ofe­ru­ją­cy obsłu­gę kom­pre­sji H.265. Kame­ra zosta­ła wypo­sa­żo­na w spe­cjal­nie dobra­ny 12MP prze­twor­nik z opty­ką pana­mor­ficz­ną, co gwa­ran­tu­je dosko­na­łą jakość. Będą­cy następ­cą swo­je­go bra­ta  FE8391-V, FE9391-EV został wypo­sa­żo­ny w masę zaawan­so­wa­nych i nowo­cze­snych tech­no­lo­gii.   3DNR Kame­ra FE9391-EV zosta­ła wypo­sa­żo­na…

Czytaj więcej

Udział w ofe­ro­wa­nej pro­mo­cji „pro­mo­cja kame­ry ip” jest moż­li­wy do 30 grud­nia 2017 Pro­mo­cja dostęp­na jest u part­ne­rów han­dlo­wych VIVOTEK SUMA SOLUTIONS — https://suma.solutions ASSMANN — http://www.assmann.pl Pro­mo­cją obję­te są kame­ry bul­let: IB8369A- spe­cy­fi­ka­cja » IB8367A — spe­cy­fi­ka­cja » IB8377-H — spe­cy­fi­ka­cja » IB8379-H — spe­cy­fi­ka­cja » na warun­kach okre­ślo­nych w pro­mo­cji u part­ne­rów han­dlo­wych VIVOTEK . Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na…

Czytaj więcej

Vivo­tek VC8101 to 2MP (Full HD) kame­ra, w skład któ­rej wcho­dzą dwie gło­wi­ce moni­to­ru­ją­ce (kame­ro­we)  oraz rdzeń sys­te­mu. Oddziel­na kon­struk­cja uła­twia dys­kret­ną zabu­do­wę samej kame­ry, co pozwa­la znacz­nie zmniej­szyć moduł kame­ry zacho­wu­jąc jego peł­ną funk­cjo­nal­ność.

Zarzą­dza­nie ruchem za pomo­cą kamer VIVOTEK Mia­sto Bia­ły­stok uspraw­nia sys­tem moni­to­rin­gu miej­skie­go za pomo­cą kamer VIVOTEK! Zarząd Dróg Miej­skich (ZDM) jest miej­ską jed­nost­ką budże­to­wą, odpo­wie­dzial­ną za sys­tem dro­go­wy miast w całej Pol­sce, któ­re­go celem było zmo­der­ni­zo­wa­nie oraz ulep­sze­nie nie­efek­tyw­ne­go syte­mu kamer komu­ni­ka­cyj­nych funk­cjo­nu­ją­ce­go do tej pory w Bia­łym­sto­ku. Przy współ­pra­cy z ope­ra­to­rem sys­te­mu fir­my Sie­mens,…

Czytaj więcej

Szko­le­nie VECII — moni­to­ring Video IP Szko­le­nie moni­to­ring VECII VTT w Kra­ko­wie za nami. Dzię­ku­je­my za udział. Pełen pro­gram szko­le­nio­wy znaj­dzie­cie w zakład­ce VECII  » Poni­żej mała gale­ria zdjęć! Daty kolej­nych szko­leń: 25 paź­dzier­ni­ka — Katowice/Bytom — VECII VDT listo­pad — Kato­wi­ce i Byd­goszcz — VECII VTT (ter­mi­ny wkrót­ce) Daty wszyst­kich wyda­rzeń znaj­dzie­cie w zakład­ce Kalen­darz…

Czytaj więcej

Pro­mo­cja na kame­ry 2MP! Dla­cze­go nasze bul­le­ty są naj­lep­sze? – wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR sku­tecz­ny do 30 metrów (dobrej jako­ści obraz w zupeł­nej ciem­no­ści) – apli­ka­cja VIVOC­lo­ud (łatwy i bez­piecz­ny pod­gląd zdal­ny) – smart stre­am II w celu opty­ma­li­za­cji wydaj­no­ści pasma – moż­li­wość wydłu­że­nia gwa­ran­cji – wytrzy­ma­łe kon­struk­cyj­nie, meta­lo­we, wan­da­lo­od­por­ne obu­do­wy IK10 – odpor­ne na warun­ki…

Czytaj więcej