Produkty (18) Zobacz aktu­al­no­ści doty­czą­ce naszych pro­duk­tów. Listę pro­duk­tów spraw­dzisz na naszej glo­bal­nej stro­nie vivotek.com lub wybie­ra­jąc odpo­wied­nią kate­go­rię z listy Dys­try­bu­to­rów i Part­ne­rów VIVOTEK.

Vivo­tek VC8201-M13 to kolej­na kame­ra typu split, w skład któ­rej wcho­dzą dwie gło­wi­ce moni­to­ru­ją­ce oraz jed­nost­ka “spi­na­ją­ca” je razem. Oddziel­na kon­struk­cja uła­twia mon­taż oraz pozwa­la znacz­nie zmniej­szyć moduł kame­ry zacho­wu­jąc jego peł­ną funk­cjo­nal­ność.…

Czytaj więcej

Nowa kame­ra trans­por­to­wa Vivo­tek — MD8563-DEH VIVOTEK MD8563-DEH to nowa z serii MD kom­pak­to­wa kame­ra sie­cio­wa, któ­ra ide­al­nie nada­je się do moni­to­rin­gu auto­bu­sów, pocią­gów,  a tak­że innych środ­ków trans­por­tu publicz­ne­go; posia­da wyso­kiej kla­sy prze­twor­nik CMOS, gene­ru­ją­cy 2MP obraz oraz obiek­tyw sta­ło­ogni­sko­wy dostęp­ny w dwóch wer­sjach: 2.8 i 3.6 mm. MD8563-DEH w odróż­nie­niu od mode­lu MD8563-EH, zasi­lić może­my napię­ciem …

Czytaj więcej

VIVOTEK pre­zen­tu­je nowy pro­dukt!  Zestaw:  Reje­stra­tor WiFi ND8212W + 4 kame­ry bez­prze­wo­do­we 2MP!    Zestaw pro­duk­tu obej­mu­je:  1) ND8212W Vivo­tek ND8212W jest reje­stra­to­rem sie­cio­wym typu Desk­top, opar­tym o sys­tem Linux, obsłu­gu­ją­cym poje­dyn­czy dysk twar­dy SATA 3,5″ o pojem­no­ści do 6TB. Apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze 24/7 Reje­stra­tor obsłu­gu­je zdal­ny dostęp poprzez apli­ka­cję VivoC­lo­ud oraz iVie­wer. Z pozio­mu VivoC­lo­ud użyt­kow­ni­cy…

Czytaj więcej

Skrzyn­ka mon­ta­żo­wa VIVOTEK Chy­ba każ­dy insta­la­tor korzy­sta­ją­cy z dostęp­nych na ryn­ku skrzy­nek mon­ta­żo­wych sta­wiał sobie pyta­nie o to, jak w szyb­ki i wygod­ny spo­sób zamon­to­wać potrzeb­ne akce­so­ria speł­nia­ją­ce wyma­ga­nia insta­la­cji? Skrzyn­ka mon­ta­żo­wa powin­na zmie­ścić całe oka­blo­wa­nie, zasi­la­nie, wtycz­ki i inne akce­so­ria, chro­nić je przed dzia­ła­niem desz­czu, pyłu, akta­mi wan­da­li­zmu, nie szpe­cąc przy tym oto­cze­nia, w…

Czytaj więcej

Sie­cio­wy trans­ko­der RX9401 VIVOTEK RX9401 to sie­cio­wy trans­ko­der, dzię­ki któ­re­mu może­my połą­czyć sie­cio­we urzą­dze­nia wideo ( kame­ry IP oraz wideo ser­we­ry) ze sprzę­tem takim jak np. odbior­nik tele­wi­zyj­ny,  moni­tor oraz inne funk­cjo­nu­ją­ce w danym sys­te­mie urzą­dze­nia. Jego funk­cją jest zmia­na stru­mie­nia wideo z kamer IP i wyświe­tla­nie go na jed­nym wyj­ściu HDMI. Trans­ko­der RX9401 jest…

Czytaj więcej

Kame­ra pano­ra­micz­na 360° Vivo­tek MA8391-ETV to naj­now­sza kame­ra mul­ti­sen­so­ro­wa w ofer­cie Vivo­tek. Kame­ra 360° zapew­nia szcze­gó­ło­wą oraz dosko­na­łą jakość obra­zu wyso­kiej roz­dziel­czo­ści 12MP za pośred­nic­twem czte­rech nie­za­leż­nych prze­twor­ni­ków, z cze­go każ­dy został wypo­sa­żo­ny w zmien­no­ogni­sko­wy obiek­tyw z moż­li­wo­ścią zdal­ne­go usta­wie­nia ostro­ści (funk­cja Remo­te Focus). Dzię­ki temu, że prze­twor­ni­ki są nie­za­leż­ne od sie­bie, kame­ra może jed­no­cze­śnie reje­stro­wać…

Czytaj więcej

Kame­ra Fisheye z opty­ką pano­mor­ficz­ną! VIVOTEK FE9391-EV to tzw. fisheye z oświe­tla­czem IR, model z nowej gene­ra­cji kamer ofe­ru­ją­cy obsłu­gę kom­pre­sji H.265. Kame­ra zosta­ła wypo­sa­żo­na w spe­cjal­nie dobra­ny 12MP prze­twor­nik z opty­ką pana­mor­ficz­ną, co gwa­ran­tu­je dosko­na­łą jakość. Będą­cy następ­cą swo­je­go bra­ta  FE8391-V, FE9391-EV został wypo­sa­żo­ny w masę zaawan­so­wa­nych i nowo­cze­snych tech­no­lo­gii.   3DNR Kame­ra FE9391-EV zosta­ła wypo­sa­żo­na…

Czytaj więcej

Vivo­tek VC8101 to 2MP (Full HD) kame­ra, w skład któ­rej wcho­dzą dwie gło­wi­ce moni­to­ru­ją­ce (kame­ro­we)  oraz rdzeń sys­te­mu. Oddziel­na kon­struk­cja uła­twia dys­kret­ną zabu­do­wę samej kame­ry, co pozwa­la znacz­nie zmniej­szyć moduł kame­ry zacho­wu­jąc jego peł­ną funk­cjo­nal­ność.

Kame­ra pano­ra­micz­na IP 180 ° z oświe­tla­czem IR  — obraz tak szcze­gó­ło­wy i tak sze­ro­ki,  jak nigdy nie widzia­łeś! VIVOTEK,  lider w dzie­dzi­nie roz­wią­zań nad­zo­ru IP, roz­sze­rza ofer­tę pro­duk­to­wą o nową, pano­ra­micz­ną, dual­ną kame­rę sie­cio­wą z oświe­tla­czem IR- CC8371-HV, obser­wu­ją­cą sce­nę pod kątem 180°.   Model ten będą­cy bra­tem popu­lar­nej i lubia­nej wśród użyt­kow­ni­ków CC8370-HV,…

Czytaj więcej

Licze­nie ludzi z dużą dokład­no­ścią Opty­ma­li­za­cja Two­je­go Biz­ne­su dzię­ki ana­li­tycz­nym narzę­dziom do licze­nia ludzi Dokład­ność danych doty­czą­cych  licze­nia osób w skle­pach uspraw­nia zarzą­dza­nie nimi. Vivo­tek ofe­ru­je nowe roz­wią­za­nie do zli­cza­nia osób, poma­ga­ją­ce przed­się­bior­com zwięk­szyć wydaj­ność dzia­łań i pod­nieść pro­fi­ty w fir­mie. Vivo­tek, model SC8131, któ­ry jest wypo­sa­żo­ny w nowo­cze­sną a zara­zem bar­dzo dyna­micz­ną funk­cję zli­cza­nia…

Czytaj więcej