Produkty (31) Zobacz aktu­al­no­ści doty­czą­ce naszych pro­duk­tów. Listę pro­duk­tów spraw­dzisz na naszej glo­bal­nej stro­nie vivotek.com lub wybie­ra­jąc odpo­wied­nią kate­go­rię z listy Dys­try­bu­to­rów i Part­ne­rów VIVOTEK.

Sie­cio­wy trans­ko­der RX9401 VIVOTEK RX9401 to sie­cio­wy trans­ko­der, dzię­ki któ­re­mu może­my połą­czyć sie­cio­we urzą­dze­nia wideo ( kame­ry IP oraz wideo ser­we­ry) ze sprzę­tem takim jak np. odbior­nik tele­wi­zyj­ny,  moni­tor oraz inne funk­cjo­nu­ją­ce w danym sys­te­mie urzą­dze­nia. Jego funk­cją jest zmia­na stru­mie­nia wideo z kamer IP i wyświe­tla­nie go na jed­nym wyj­ściu HDMI. Trans­ko­der RX9401 jest…

Czytaj więcej

Kame­ra pano­ra­micz­na 360° Vivo­tek MA8391-ETV to naj­now­sza kame­ra mul­ti­sen­so­ro­wa w ofer­cie Vivo­tek. Kame­ra 360° zapew­nia szcze­gó­ło­wą oraz dosko­na­łą jakość obra­zu wyso­kiej roz­dziel­czo­ści 12MP za pośred­nic­twem czte­rech nie­za­leż­nych prze­twor­ni­ków, z cze­go każ­dy został wypo­sa­żo­ny w zmien­no­ogni­sko­wy obiek­tyw z moż­li­wo­ścią zdal­ne­go usta­wie­nia ostro­ści (funk­cja Remo­te Focus). Dzię­ki temu, że prze­twor­ni­ki są nie­za­leż­ne od sie­bie, kame­ra może jed­no­cze­śnie reje­stro­wać…

Czytaj więcej

Kame­ra Fisheye z opty­ką pano­mor­ficz­ną! VIVOTEK FE9391-EV to tzw. fisheye z oświe­tla­czem IR, model z nowej gene­ra­cji kamer ofe­ru­ją­cy obsłu­gę kom­pre­sji H.265. Kame­ra zosta­ła wypo­sa­żo­na w spe­cjal­nie dobra­ny 12MP prze­twor­nik z opty­ką pana­mor­ficz­ną, co gwa­ran­tu­je dosko­na­łą jakość. Będą­cy następ­cą swo­je­go bra­ta  FE8391-V, FE9391-EV został wypo­sa­żo­ny w masę zaawan­so­wa­nych i nowo­cze­snych tech­no­lo­gii.   3DNR Kame­ra FE9391-EV zosta­ła wypo­sa­żo­na…

Czytaj więcej

Vivo­tek VC8101 to 2MP (Full HD) kame­ra, w skład któ­rej wcho­dzą dwie gło­wi­ce moni­to­ru­ją­ce (kame­ro­we)  oraz rdzeń sys­te­mu. Oddziel­na kon­struk­cja uła­twia dys­kret­ną zabu­do­wę samej kame­ry, co pozwa­la znacz­nie zmniej­szyć moduł kame­ry zacho­wu­jąc jego peł­ną funk­cjo­nal­ność.

Kame­ra pano­ra­micz­na IP 180 ° z oświe­tla­czem IR  — obraz tak szcze­gó­ło­wy i tak sze­ro­ki,  jak nigdy nie widzia­łeś! VIVOTEK,  lider w dzie­dzi­nie roz­wią­zań nad­zo­ru IP, roz­sze­rza ofer­tę pro­duk­to­wą o nową, pano­ra­micz­ną, dual­ną kame­rę sie­cio­wą z oświe­tla­czem IR- CC8371-HV, obser­wu­ją­cą sce­nę pod kątem 180°.   Model ten będą­cy bra­tem popu­lar­nej i lubia­nej wśród użyt­kow­ni­ków CC8370-HV,…

Czytaj więcej

Licze­nie ludzi z dużą dokład­no­ścią Opty­ma­li­za­cja Two­je­go Biz­ne­su dzię­ki ana­li­tycz­nym narzę­dziom do licze­nia ludzi Dokład­ność danych doty­czą­cych  licze­nia osób w skle­pach uspraw­nia zarzą­dza­nie nimi. Vivo­tek ofe­ru­je nowe roz­wią­za­nie do zli­cza­nia osób, poma­ga­ją­ce przed­się­bior­com zwięk­szyć wydaj­ność dzia­łań i pod­nieść pro­fi­ty w fir­mie. Vivo­tek, model SC8131, któ­ry jest wypo­sa­żo­ny w nowo­cze­sną a zara­zem bar­dzo dyna­micz­ną funk­cję zli­cza­nia…

Czytaj więcej

Już dostęp­na w zamó­wie­niach — Tania kame­ra IP !! Tania kame­ra Ip — zewnętrz­na. Poja­wi­ła się pozy­cja dla osób szu­ka­ją­cych roz­wią­zań eko­no­micz­nych a nie­za­wod­nych! Kame­ra wystę­pu­je w dwóch wer­sjach.  Pierw­sza kame­ra z PoE [IB8360] dru­ga z WiFi [IB8360-W]. Kame­ry wypo­sa­żo­no w wie­le faj­nych funk­cji przy­dat­nych dla małe­go biz­ne­su aby za nie­wiel­ką kwo­tę inwe­sty­cji uzy­skać jak naj­wie­cej moż­li­wo­ści…

Czytaj więcej

W ofer­cie Vivo­tek poja­wi­ło nowe kame­ry ip 4MP. Nowe kame­ry IP 4Mpx Do sprze­da­ży tra­fi­ły kame­ry z prze­twor­ni­kiem o roz­dziel­czo­ści 4 MP. Wśród nich jest zewnętrz­na kame­ra typu bul­let, model IB8377-H, któ­ra ze zmien­no­ogni­sko­wym obiek­ty­wem, jest nie­za­prze­czal­nie naj­lep­szym wybo­rem dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych zasto­so­wań moni­to­rin­gu zewnętrz­ne­go jak np. par­kin­gi, wej­ścia do budyn­ków, sta­cje ben­zy­no­we i wie­le…

Czytaj więcej

Z tą kame­rą łatwo sam zor­ga­ni­zu­jesz moni­to­ring loka­lu Kame­ra do małe­go moni­to­rin­gu loka­lu W ofer­cie poja­wi­ła się  kame­ra IP8160. Ten model kame­ry wystę­pu­je w dwóch warian­tach. Pierw­szy to PoE (IP8160) i WiFi (IP8160W). Zobacz­cie nagra­nie z kame­ry. Kame­ra jest dedy­ko­wa­na do moni­to­rin­gu biur, skle­pów, sek­to­ra małe­go biz­ne­su. Kame­rę w łatwy spo­sób skon­fi­gu­ru­je­my a dołą­czo­ne pro­fe­sjo­nal­ne…

Czytaj więcej

CUBE IP8160

, by

Kame­ra ip cube Kame­ra ip cube wystę­pu­je w dwóch wer­sjach. Dwu mega­pik­se­lo­we kame­ry sie­cio­we, mode­le IP8160 i IP8160W to świet­ne roz­wią­za­nie do moni­to­ro­wa­nia dla małych i śred­nich obiek­tów — domu, biu­ra czy skle­pu. Kame­ra posia­da oświe­tlacz IR o zasię­gu 8 m z funk­cją Smart, 3DNR, WDR Enhan­ced i ofe­ru­je dwa stan­dar­dy kom­pre­sji H.264 i MJPEG. Smart…

Czytaj więcej