Wydarzenia (31) Zobacz aktu­al­no­ści doty­czą­ce orga­ni­zo­wa­nych przez nasz szko­leń i wyda­rzeń w Pol­sce. Jesteś zain­te­re­so­wa­ny udzia­łem w szko­le­ni, chciał­byś dołą­czyć do auto­ry­zo­wa­nej sie­ci Part­ne­rów VIVOTEK — skon­tak­tuj się z nami.

Sza­now­ni Pań­stwo, Ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nie Part­ne­rów „VIVOTEK Part­ner Day 2019” orga­ni­zo­wa­ne prze­zfir­mę SUMA Solu­tions sp. z o.o. 25–26 mar­ca 2019 HOTEL STOK **** Jawor­nik 52A, 43–460 Wisła Celem spo­tka­nia jest przed­sta­wie­nie Part­ne­rom aktu­al­nej ofer­ty VIVOTEK Inc., jak  rów­nież zapre­zen­to­wa­nie pro­duk­tów, o któ­re VIVOTEK posze­rzy swo­ją ofer­tę w roku 2019. Uczest­ni­cy będą mogli zapo­znać się…

Czytaj więcej

Szko­le­nie VECII — moni­to­ring Video IP Szko­le­nie moni­to­ring VECII VTT w Kra­ko­wie za nami. Dzię­ku­je­my za udział. Pełen pro­gram szko­le­nio­wy znaj­dzie­cie w zakład­ce VECII  » Poni­żej mała gale­ria zdjęć! Daty kolej­nych szko­leń: 25 paź­dzier­ni­ka — Katowice/Bytom — VECII VDT listo­pad — Kato­wi­ce i Byd­goszcz — VECII VTT (ter­mi­ny wkrót­ce) Daty wszyst­kich wyda­rzeń znaj­dzie­cie w zakład­ce Kalen­darz…

Czytaj więcej

Szko­le­nie VECII — moni­to­ring Video IP Szko­le­nie VECII VDT w Kra­ko­wie za nami. Dzię­ku­je­my za udział. Pełen pro­gram szko­le­nio­wy znaj­dzie­cie w zakład­ce VECII  » Poni­żej mała gale­ria zdjęć! Daty kolej­nych szko­leń: 12 paź­dzier­ni­ka — Byd­goszcz — VECII VDT 25 paź­dzier­ni­ka — Katowice/Bytom — VECII VDT Daty wszyst­kich wyda­rzeń znaj­dzie­cie w zakład­ce Kalen­darz Wyda­rzeń »…

Czytaj więcej

Spływ kajakowy już za nami.

Było sło­necz­nie i spo­ro dobrej zaba­wy. Zapra­sza­my na nasze kolej­ne wyda­rze­nia.

Gale­ria zdjęć niech pamięć wam odświe­ży 😉

W przy­szłym roku kolej­na edy­cja — zapra­sza­my już dzi­siaj do rezer­wa­cji miejsc !

Szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne VEC II za nami 🙂 Tym wyda­rze­niem koń­czy­my pierw­szy cykl szko­le­nio­wy zapo­cząt­ko­wa­ny w lutym a wyła­nia­ją­cy pole­ca­ne przez nas klien­tom koń­co­wym fir­my do wdro­żeń. Pamię­taj­cie o spły­wie kaja­ko­wym w czerw­cu 🙂 Dru­gi cykl szko­le­nio­wy zaczy­na­my czerw­co­wym szko­le­niem w Byd­gosz­czy — Zostań Part­ne­rem.…

Czytaj więcej

Szko­le­nie moni­to­ring u to dosko­na­ła oka­zja do zwięk­sze­nia swo­je wie­dzy an temat dostęp­nych roz­wią­zań na ryn­ku. Ponu­ry i desz­czo­wy dzień a tu taka ener­gicz­na gru­pa. Dzi­siej­sze spo­tka­nie to już czwar­ta edy­cja szko­le­nia Zostań Part­ne­rem, reali­zo­wa­na w połu­dnio­wej Pol­sce. Jak zawsze humo­ry dopi­sy­wa­ły i dys­ku­sje kulu­aro­we wrza­ły. Dzię­ki, że jeste­ście z nami. W cyklu szko­leń Zostań…

Czytaj więcej

Kolej­ne szko­le­nie za nami. To szko­le­nie orga­ni­zo­wa­li­śmy razem z fir­mą Assmann, part­ne­rem dys­try­bu­cyj­nym VIVOTEK. Ofer­ta fir­my Assmann Distri­bu­tion w natu­ral­ny spo­sób two­rzy z nami sym­bio­zę tech­nicz­ną pro­duk­tów. Uzu­peł­nia­jąc sys­te­my VIVOTEK w struk­tu­rę sie­cio­wą i facho­we doradz­two , moż­na zapro­jek­to­wać, wybu­do­wać i wdro­żyć bar­dzo efek­tyw­ne kosz­to­wo sys­te­my z zacho­wa­niem pro­fe­sjo­nal­nych stan­dar­dów. Dzię­ku­je­my za udział w szko­le­niu…

Czytaj więcej

Pierw­sze szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne VEC II za nami i pierw­sza dru­ży­na VEC II 2017 goto­wa do dzia­ła­nia. Szko­le­nie VEC II to bran­żo­wy kurs cer­ty­fi­ka­cyj­ny VIVOTEK dla inte­gra­to­rów sys­te­mów wideo IP. Kurs trwa dwa dni i koń­czy się egza­mi­nem onli­ne. Po zda­niu egza­mi­nu inte­gra­tor otrzy­my­je cer­ty­fi­kat ze sta­tu­sem auto­ry­zo­wa­ne­go part­ne­ra i przy­wi­le­je wyni­ka­ją­ce z uczest­nic­twa w Pro­gra­mie…

Czytaj więcej

Jest ener­gia i dobra rywa­li­za­cja!!! Szko­le­nie zostań part­ne­rem VIVOTEK za nami. Cie­ka­we dys­ku­sje, pomy­sły … nowe pro­jek­ty … przed nami i naszy­mi partnerami.Do zoba­cze­nia na szko­le­niach cer­ty­fi­ka­cyj­nych VIVOTEK VEC II. Zdję­cia gru­po­we dostęp­ne są na Yam­mer VIVOTEK Pol­ska: https://www.yammer.com/vivotekpolska/ Obser­wuj­cie nasz pro­fil aby nie prze­oczyć ter­mi­nów. Naj­bliż­sze szko­le­nia to: 16 mar­ca — Zostań Part­ne­rem VIVOTEK (Poznań)…

Czytaj więcej

Szko­le­nie vivo­tek  w lutym Kon­struk­tyw­na dys­ku­sja, zaba­wa, rywa­li­za­cja … i świet­na pra­ca dru­ży­no­wa … pierw­sze szko­le­nie w 2017 — Zostań Part­ne­rem VIVOTEK — za nami. Mamy nadzie­ję, że nowe ele­men­ty pro­gra­mu otwo­rzą przed naszy­mi part­ne­ra­mi dro­gę na kolej­ne obsza­ry eks­plo­ra­cji ryn­ku. Daty naszych kolej­nych szko­leń znaj­dzie­cie tutaj: https://www.facebook.com/pg/VivotekPolska/events/?ref=page_internal Part­ne­rów z dzi­siej­sze­go szko­le­nia, zapra­sza­my już teraz…

Czytaj więcej