Technologia (22) Poznaj nasze tech­no­lo­gie, któ­re pomo­gą Ci lepiej zabez­pie­czyć swo­je mie­nie, zop­ty­ma­li­zo­wać kosz­ty eks­plo­ata­cji sys­te­mu.

Licze­nie ludzi z dużą dokład­no­ścią Opty­ma­li­za­cja Two­je­go Biz­ne­su dzię­ki ana­li­tycz­nym narzę­dziom do licze­nia ludzi Dokład­ność danych doty­czą­cych  licze­nia osób w skle­pach uspraw­nia zarzą­dza­nie nimi. Vivo­tek ofe­ru­je nowe roz­wią­za­nie do zli­cza­nia osób, poma­ga­ją­ce przed­się­bior­com zwięk­szyć wydaj­ność dzia­łań i pod­nieść pro­fi­ty w fir­mie. Vivo­tek, model SC8131, któ­ry jest wypo­sa­żo­ny w nowo­cze­sną a zara­zem bar­dzo dyna­micz­ną funk­cję zli­cza­nia…

Czytaj więcej

OŚWIETLACZ IRKAMERACH FISHEYE Dzię­ki sze­ro­kie­mu kąto­wi widze­nia i moż­li­wo­ści pod­glą­du dużych prze­strze­ni przy wyko­rzy­sta­niu poje­dyn­cze­go urzą­dze­nia, kame­ry hemis­fe­rycz­ne sta­ły się w ostat­nim cza­sie bar­dzo popu­lar­ne. Pozwa­la to na spo­re oszczęd­no­ści dla klien­ta koń­co­we­go i duży kom­fort tech­no­lo­gicz­ny. Naj­waż­niej­szą zale­tą kamer hemis­fe­rycz­nych jest eko­no­mia ich dzia­ła­nia – jed­na kame­ra 360 stop­ni może efek­tyw­nie zastą­pić 4 lub wię­cej stan­dar­do­wych kamer sta­ło­po­zy­cyj­nych,…

Czytaj więcej

Zapo­wia­da­na usłu­ga VIVOC­lo­ud ruszy­ła !!! W zwiaz­ku z powyż­szym apli­ka­cja EZCon­nect migro­wa­ła do apli­ka­cji VIVOC­lo­ud. Ponad­to dostęp do usłu­gi moż­li­wy jest rów­nież przez prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą. Wię­cej infor­ma­cji o usłu­dze znaj­dzie­cie na stro­nie: http://www.vivotek.com/vivocloud/ nato­miast logo­wa­nie do por­ta­lu moż­li­we jest przez stro­nę: https://service.vivocloud.com/login.html Nowa usłu­ga współ­pra­cu­je nie tyl­ko z reje­stra­to­ra­mi ale rów­nież z wybra­ny­mi mode­la­mi kamer…

Czytaj więcej

W ostat­nim cza­sie kame­ry hemis­fe­rycz­ne sta­ją się bar­dzo popu­lar­ne. Przy wybo­rze kame­ry hemis­fe­rycz­nej z oświe­tla­czem ir war­to poświę­cić chwi­lę uwa­gi aby ie kupić kota w wor­ku Zale­ta dzia­ła­nia — eko­no­mia Naj­waż­niej­szą zale­tą takich kamer jest eko­no­mia ich dzia­ła­nia – jed­na kame­ra 360 stop­ni może efek­tyw­nie zastą­pić 4 lub wię­cej stan­dar­do­wych kamer sta­ło­po­zy­cyj­nych, ofe­ru­jąc dosko­na­łą jakość…

Czytaj więcej

Jak wie­my oświe­tle­nie ma bar­dzo duże zna­cze­nie dla jako­ści obra­zu. Przy zmro­ku nawet sztucz­ne oświe­tle­nie czę­sto nie jest wystar­cza­ją­ce, aby zapew­nić odpo­wied­nią widocz­ność i jakość obra­zu.

Dla zapew­nie­nia jak naj­lep­sze­go pod­glą­du, nawet przy sła­bych warun­kach oświe­tle­nio­wych, VIVOTEK wyko­rzy­stał tech­no­lo­gię VAIR.

W kla­sycz­nych roz­wią­za­niach oświe­tlacz kamer obro­to­wych stop­niu­je siłę oświe­tle­nia przez zmia­nę siły świe­ce­nia oświe­tla­cza. Na fil­mie może­cie zoba­czyć jaki to ma wpływ na jakość oświe­tla­nia dal­szych i bliż­szych scen.

VIVOTEK VAIR to zaawan­so­wa­ne roz­wią­za­nie zmien­no­ogni­sko­we­go oświe­tla­cza pod­czer­wie­ni, któ­ry pozwa­la dopa­so­wać siłę wiąz­ki do odle­gło­ści dzie­lą­cej urzą­dze­nie od obiek­tu, zapew­nia­jąc tym samym dobrą jakość i czy­tel­ność obra­zu. W zależ­no­ści jak dale­ko “patrz” kame­ra tak oświe­tlacz odpo­wied­nio ogni­sku­je wiąz­kę IR.

Wyko­rzy­sty­wa­nie tej zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii daje wie­le nowych moż­li­wo­ści w moni­to­rin­gu miejskim,obserwacji obiek­tów w nocy i w pomiesz­cze­niach nie­oświe­tlo­nych haj roz­le­głe han­ga­ry.

Kame­ry, któ­re wyko­rzy­stu­ją VAIR, świet­nie spraw­dza­ją się pod­czas imprez maso­wych, służ­bach stra­ży gra­nicz­nej oraz na lot­ni­skach, roz­le­głych pla­cach i skła­do­wi­skach, jako uzu­peł­nie­nie środ­ków ochro­ny.

Chciał­byś prze­te­sto­wać tą kame­rę na swo­im obiek­cie, skon­tak­tuj się z nami lub Part­ne­rem VIVOTEK i umów się na pre­zen­ta­cje.