Technologia (31) Poznaj nasze tech­no­lo­gie, któ­re pomo­gą Ci lepiej zabez­pie­czyć swo­je mie­nie, zop­ty­ma­li­zo­wać kosz­ty eks­plo­ata­cji sys­te­mu.

Ana­li­za Tre­ści Wideo (VCA) w kame­rach Vivo­tek Cza­sy, w któ­rych kame­ra słu­ży­ła tyl­ko do obser­wa­cji nale­żą już do prze­szło­ści. Obec­nie urzą­dze­nia moni­to­ru­ją­ce pozwa­la­ją nie tyl­ko na reje­stra­cję obra­zu, ale rów­nież ana­li­zę róż­nych ele­men­tów oto­cze­nia, do któ­rych nale­żą:  zli­cza­nie obiek­tów, osób, pojaz­dów, moment prze­kra­cza­nia wyzna­czo­nej linii, detek­cja ruchu, iden­ty­fi­ka­cja twa­rzy, kon­tro­la prze­pu­sto­wo­ści przejść i inne. Jed­ną…

Czytaj więcej

Tra­dy­cyj­ne detek­cja ruchu Powszech­ne apli­ka­cje do wykry­wa­nia ruchu sto­so­wa­ne są już od daw­na w bran­ży moni­to­rin­gu. Ponie­waż wydaj­ność sprzę­tu wciąż rośnie, a tech­no­lo­gia wykry­wa­nia ruchu osią­gnę­ła doj­rza­łość, sta­je się coraz bar­dziej powszech­na w sys­te­mach dozo­ro­wych. Pamię­tać nale­ży, że  tra­dy­cyj­ne wykry­wa­nie ruchu pole­ga w dużym stop­niu na wykry­wa­niu zmian pik­se­li, mode­lo­wa­niu tła lub wek­to­rów ruchu, a fał­szy­we…

Czytaj więcej

Smart IR II

, by

Smart IR dru­giej gene­ra­cji Czym jest Smart IR II? Funk­cja Smart IR dru­giej gene­ra­cji pozwa­la na natych­mia­sto­wą zmia­nę pod­sta­wo­wych para­me­trów obra­zu, takich jak eks­po­zy­cja, kon­trast czy jasność. Na Smart IR II skła­da­ją się dwie tech­no­lo­gie: VAIR (Vari-Angle IR) oraz ADIR (Adap­ti­ve IR). Jak dzia­ła zmien­no­ogni­sko­wy oświe­tlacz pod­czer­wie­ni (VAIR)? Tech­no­lo­gia VAIR (Vari Angle Infra­red) w kame­rach…

Czytaj więcej

Coraz czę­ściej urzą­dze­nia sie­cio­we są pod­da­wa­ne tzw. cybe­ra­ta­kom. Cybe­ra­ta­ki są dzia­ła­nia­mi pro­wa­dzo­ny­mi w prze­strze­ni wir­tu­al­nej, któ­rych celem jest prze­ję­cie kon­tro­li nad stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi, zawar­to­ścią skrzy­nek pocz­to­wych lub baz danych insty­tu­cji, fir­my, grup itp. W związ­ku z tym VIVOTEK nie­ustan­nie sta­ra się prze­wi­dzieć i zmi­ni­ma­li­zo­wać wszel­kie­go rodza­ju luki w zabez­pie­cze­niach swo­ich pro­duk­tów. Dzia­ła­nia mają­ce na celu zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa cyber­ne­tycz­ne­go zosta­ły…

Czytaj więcej

VIVOTEK VAST

, by

VAST to pro­fe­sjo­nal­ne, intu­icyj­ne opro­gra­mo­wa­nie VMS/CMS słu­żą­ce do zarzą­dza­nia wszyst­ki­mi pro­duk­ta­mi IP VIVOTEK. Opro­gra­mo­wa­nie to wspie­ra kom­pre­sję H.265 oraz set­ki kamer i sta­cji w hie­rar­chicz­nej struk­tu­rze sys­te­mu w celu zapew­nie­nia bez­pro­ble­mo­wej kon­tro­li pod­glą­du obra­zu na żywo, reje­stra­cji, prze­glą­da­nia nagrań czy zarzą­dza­nia zda­rze­nia­mi.  Co wię­cej, dzię­ki dodat­ko­wi VAST Matrix obra­zy z setek kamer mogą bez pro­ble­mu…

Czytaj więcej

Nowa seria kamer VIVOTEK FD9X65 Nowa seria to zawsze mode­le róż­nią­ce się od sie­bie wypo­sa­że­niem, funk­cja­mi i prze­zna­cze­niem. Seria VIVOTEK 9X65 obej­mu­je trzy mode­le kamer 2 mega­pik­se­lo­wych wyróż­nia­ją­ce się nowo­cze­sną tech­no­lo­gią oraz wypo­sa­że­niem:  FD9165-HTFD9365-HTV, FD9365-EHTV. Wszyst­kie kame­ry cha­rak­te­ry­zu­ją się kodo­wa­niem H.265 i tech­no­lo­gią Smart Stre­am III, pozwa­la­jąc na oszczęd­ność nawet do 90% zaję­to­ści pasma przy zacho­wa­niu naj­wyż­szej jako­ści…

Czytaj więcej

Licze­nie ludzi z dużą dokład­no­ścią Opty­ma­li­za­cja Two­je­go Biz­ne­su dzię­ki ana­li­tycz­nym narzę­dziom do licze­nia ludzi Dokład­ność danych doty­czą­cych  licze­nia osób w skle­pach uspraw­nia zarzą­dza­nie nimi. Vivo­tek ofe­ru­je nowe roz­wią­za­nie do zli­cza­nia osób, poma­ga­ją­ce przed­się­bior­com zwięk­szyć wydaj­ność dzia­łań i pod­nieść pro­fi­ty w fir­mie. Vivo­tek, model SC8131, któ­ry jest wypo­sa­żo­ny w nowo­cze­sną a zara­zem bar­dzo dyna­micz­ną funk­cję zli­cza­nia…

Czytaj więcej

OŚWIETLACZ IRKAMERACH FISHEYE Dzię­ki sze­ro­kie­mu kąto­wi widze­nia i moż­li­wo­ści pod­glą­du dużych prze­strze­ni przy wyko­rzy­sta­niu poje­dyn­cze­go urzą­dze­nia, kame­ry hemis­fe­rycz­ne sta­ły się w ostat­nim cza­sie bar­dzo popu­lar­ne. Pozwa­la to na spo­re oszczęd­no­ści dla klien­ta koń­co­we­go i duży kom­fort tech­no­lo­gicz­ny. Naj­waż­niej­szą zale­tą kamer hemis­fe­rycz­nych jest eko­no­mia ich dzia­ła­nia – jed­na kame­ra 360 stop­ni może efek­tyw­nie zastą­pić 4 lub wię­cej stan­dar­do­wych kamer sta­ło­po­zy­cyj­nych,…

Czytaj więcej

VIVOCloud

, by

Zapo­wia­da­na usłu­ga VIVOC­lo­ud ruszy­ła !!! W zwiaz­ku z powyż­szym apli­ka­cja EZCon­nect migro­wa­ła do apli­ka­cji VIVOC­lo­ud. Ponad­to dostęp do usłu­gi moż­li­wy jest rów­nież przez prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą. Wię­cej infor­ma­cji o usłu­dze znaj­dzie­cie na stro­nie: http://www.vivotek.com/vivocloud/ nato­miast logo­wa­nie do por­ta­lu moż­li­we jest przez stro­nę: https://service.vivocloud.com/login.html Nowa usłu­ga współ­pra­cu­je nie tyl­ko z reje­stra­to­ra­mi ale rów­nież z wybra­ny­mi mode­la­mi kamer…

Czytaj więcej

W ostat­nim cza­sie kame­ry hemis­fe­rycz­ne sta­ją się bar­dzo popu­lar­ne. Przy wybo­rze kame­ry hemis­fe­rycz­nej z oświe­tla­czem ir war­to poświę­cić chwi­lę uwa­gi aby ie kupić kota w wor­ku Zale­ta dzia­ła­nia — eko­no­mia Naj­waż­niej­szą zale­tą takich kamer jest eko­no­mia ich dzia­ła­nia – jed­na kame­ra 360 stop­ni może efek­tyw­nie zastą­pić 4 lub wię­cej stan­dar­do­wych kamer sta­ło­po­zy­cyj­nych, ofe­ru­jąc dosko­na­łą jakość…

Czytaj więcej