Technologia (11) Poznaj nasze tech­no­lo­gie, któ­re pomo­gą Ci lepiej zabez­pie­czyć swo­je mie­nie, zop­ty­ma­li­zo­wać kosz­ty eks­plo­ata­cji sys­te­mu.

VIVOTEK VAIR

, by

Jak wie­my oświe­tle­nie ma bar­dzo duże zna­cze­nie dla jako­ści obra­zu. Przy zmro­ku nawet sztucz­ne oświe­tle­nie czę­sto nie jest wystar­cza­ją­ce, aby zapew­nić odpo­wied­nią widocz­ność i jakość obra­zu.

Dla zapew­nie­nia jak naj­lep­sze­go pod­glą­du, nawet przy sła­bych warun­kach oświe­tle­nio­wych, VIVOTEK wyko­rzy­stał tech­no­lo­gię VAIR.

W kla­sycz­nych roz­wią­za­niach oświe­tlacz kamer obro­to­wych stop­niu­je siłę oświe­tle­nia przez zmia­nę siły świe­ce­nia oświe­tla­cza. Na fil­mie może­cie zoba­czyć jaki to ma wpływ na jakość oświe­tla­nia dal­szych i bliż­szych scen.

VIVOTEK VAIR to zaawan­so­wa­ne roz­wią­za­nie zmien­no­ogni­sko­we­go oświe­tla­cza pod­czer­wie­ni, któ­ry pozwa­la dopa­so­wać siłę wiąz­ki do odle­gło­ści dzie­lą­cej urzą­dze­nie od obiek­tu, zapew­nia­jąc tym samym dobrą jakość i czy­tel­ność obra­zu. W zależ­no­ści jak dale­ko “patrz” kame­ra tak oświe­tlacz odpo­wied­nio ogni­sku­je wiąz­kę IR.

Wyko­rzy­sty­wa­nie tej zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii daje wie­le nowych moż­li­wo­ści w moni­to­rin­gu miejskim,obserwacji obiek­tów w nocy i w pomiesz­cze­niach nie­oświe­tlo­nych haj roz­le­głe han­ga­ry.

Kame­ry, któ­re wyko­rzy­stu­ją VAIR, świet­nie spraw­dza­ją się pod­czas imprez maso­wych, służ­bach stra­ży gra­nicz­nej oraz na lot­ni­skach, roz­le­głych pla­cach i skła­do­wi­skach, jako uzu­peł­nie­nie środ­ków ochro­ny.

Chciał­byś prze­te­sto­wać tą kame­rę na swo­im obiek­cie, skon­tak­tuj się z nami lub Part­ne­rem VIVOTEK i umów się na pre­zen­ta­cje.