CYBERBEZPIECZEŃSTWO W KAMERACH VIVOTEK

Coraz czę­ściej urzą­dze­nia sie­cio­we są pod­da­wa­ne tzw. cybe­ra­ta­kom. Cybe­ra­ta­ki są dzia­ła­nia­mi pro­wa­dzo­ny­mi w prze­strze­ni wir­tu­al­nej, któ­rych celem jest prze­ję­cie kon­tro­li nad stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi, zawar­to­ścią skrzy­nek pocz­to­wych lub baz danych insty­tu­cji, fir­my, grup itp.

W związ­ku z tym VIVOTEK nie­ustan­nie sta­ra się prze­wi­dzieć i zmi­ni­ma­li­zo­wać wszel­kie­go rodza­ju luki w zabez­pie­cze­niach swo­ich pro­duk­tów.

Dzia­ła­nia mają­ce na celu zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa cyber­ne­tycz­ne­go zosta­ły wbu­do­wa­ne w cykl życia  pro­duk­tów VIVOTEK, w tym ich roz­wój, wery­fi­ka­cję, pro­duk­cję, dosta­wę i ser­wis. VIVOTEK sta­le oce­nia i wzmac­nia dzia­ła­nia zwią­za­ne z cyber­bez­pie­czeń­stwem, aby zapew­nić klien­tom naj­wyż­szej jako­ści nie­za­wod­ne pro­duk­ty. Cho­ciaż VIVOTEK nie może chro­nić stan­dar­do­wych pro­to­ko­łów sie­cio­wych i usług przed cybe­ra­ta­ka­mi, fir­ma jest moc­no zaan­ga­żo­wa­na w dzia­ła­nia mają­ce na celu ochro­nę jej pro­duk­tów.

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Współ­pra­cu­jąc z wio­dą­cy­mi w bran­ży part­ne­ra­mi w zakre­sie opro­gra­mo­wa­nia z zakre­su cyber­bez­pie­czeń­stwa, VIVOTEK kon­cen­tru­je się na two­rze­niu pro­duk­tów i opro­gra­mo­wa­nia zabez­pie­cza­ją­ce­go sieć, zgod­nych ze stan­dar­da­mi bran­żo­wy­mi, jak rów­nież podej­mu­je inne dzia­ła­nia zwięk­sza­ją­ce ochro­nę przed cybe­ra­ta­ka­mi. Wybie­ra­jąc roz­wią­za­nia VIVOTEK, użyt­kow­ni­cy otrzy­mu­ją nie tyl­ko wyso­kiej jako­ści pro­duk­ty, ale tak­że znacz­nie bar­dziej bez­piecz­ne śro­do­wi­sko pra­cy.

W związ­ku z rosną­cą oba­wą o cyber­bez­pie­czeń­stwo z powo­du ata­ków cyber­ne­tycz­nych w cią­gu ostat­nich lat, bran­ża wide­omo­ni­to­rin­gu IP zaczę­ła zwra­cać uwa­gę na ten temat, ponie­waż kame­ry IP i NVR sta­ły się ide­al­ny­mi cela­mi dla hake­rów. VIVOTEK jest pierw­szym na ryn­ku pro­du­cen­tem sys­te­mów nad­zo­ru IP, któ­ry zapew­nia opro­gra­mo­wa­nie antyw­ła­ma­nio­we w kame­rach sie­cio­wych i urzą­dze­niach NVR. Urzą­dze­nia IP VIVOTEK  mogą teraz wykry­wać i blo­ko­wać ata­ki typu bru­te for­ce lub wszel­kie  dzia­ła­nia haker­skie. Ponad­to dzię­ki auto­ma­tycz­nej aktu­ali­za­cji wzor­ca wiru­sów ryzy­ko poja­wie­nia się nowych luk w zabez­pie­cze­niach moż­na znacz­nie zmniej­szyć w krót­kim cza­sie.

Dzię­ki wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu VIVOTEK w zakre­sie wide­omo­ni­to­rin­gu IP i nie­kwe­stio­no­wa­nej wie­dzy fir­my Trend Micro w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa, połą­cze­nie sił obu firm  zapew­nia  użyt­kow­ni­kom jesz­cze wyż­szy  poziom bez­pie­czeń­stwa sie­ci pod­czas użyt­ko­wa­nia kamer sie­cio­wych VIVOTEK i wzmac­nia mecha­ni­zmy obron­ne w odpo­wie­dzi na poja­wia­ją­ce się wyzwa­nia zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem Inter­ne­tu.  Pierw­sze pro­duk­ty VIVOTEK ze zwięk­szo­nym  bez­pie­czeń­stwem  cyber­ne­tycz­nym zosta­ły wpro­wa­dzo­ne na rynek w I kwar­ta­le 2018.

ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM

VIVOTEK sto­su­je naj­lep­sze prak­ty­ki bran­żo­we jeże­li cho­dzi o budo­wa­nie roz­wią­zań w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa,  począw­szy od pro­jek­to­wa­nia pro­duk­tu i roz­wo­ju opro­gra­mo­wa­nia, po testy i opi­nie innych firm:

 • Sto­su­je 10 naj­waż­niej­szych wytycz­nych  Open Web Appli­ca­tion Secu­ri­ty Pro­ject (OWASP)  dla urzą­dzeń IT, urzą­dzeń mobil­nych, i kodów inter­ne­to­wych.
 • Prze­pro­wa­dza wewnętrz­ną rewi­zję kodu opro­gra­mo­wa­nia pod wzglę­dem bez­pie­czeń­stwa.
 • Sto­su­je sta­tycz­ne ana­li­zy kodu, aby zapew­nić nie­za­wod­ność opro­gra­mo­wa­nia i jakość kodu.
 • Współ­pra­cu­je z Devco­re, nie­za­leż­nym dorad­cą ds. bez­pie­czeń­stwa prze­glą­du i reko­men­da­cji, któ­re­mu zle­ca prze­pro­wa­dze­nie testów pre­wen­cyj­nych.
 • Wdro­żył poli­ty­kę bez­pie­czeń­stwa doty­czą­cą luk w zabez­pie­cze­niach i porad­nik bez­pie­czeń­stwa.

RAPORT CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Reaguj szyb­ko!

WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ TREND MICRO 

VIVOTEK to pierw­szy na świe­cie pro­du­cent i dostaw­ca pro­fe­sjo­nal­nych roz­wią­zań z zakre­su sie­cio­wych sys­te­mów moni­to­rin­gu wizyj­ne­go CCTV IP, któ­ry współ­pra­cu­je ze zna­ną na całym świe­cie fir­mą cyber­ne­tycz­ną Trend Micro. Dzię­ki kame­rom sie­cio­wym wypo­sa­żo­nym w opro­gra­mo­wa­nie anty­wi­ru­so­we fir­my Trend Micro, VIVOTEK zapew­nia wyso­ki sto­pień bez­pie­czeń­stwa i solid­ny moni­to­ring sie­ci aby zabez­pie­czyć mie­nie i chro­nić dane.

WIELOWARSTWOWA OCHRONA KAMER

 • Ochro­na przed ata­ka­mi typu “bru­te for­ce” — gdy sys­tem wykry­je atak typu “bru­te for­ce” w opar­ciu o okre­ślo­ną licz­bę nie­uda­nych prób zalo­go­wa­nia, auto­ma­tycz­nie akty­wu­je mecha­nizm obron­ny, któ­ry powo­du­je blo­ka­dę adre­su IP i zabez­pie­cza przed kolej­ny­mi pró­ba­mi ata­ku.
 • Wykry­wa­nie intru­zów i zabez­pie­cze­nie — jeśli wykry­te zosta­nie jakie­kol­wiek zło­śli­we opro­gra­mo­wa­nie lub nie­pra­wi­dło­we zacho­wa­nie, każ­da pró­ba kon­tro­lo­wa­nia, dostę­pu do kon­tro­wer­syj­nych stron inter­ne­to­wych lub jakie­go­kol­wiek zacho­wa­nia zwią­za­ne­go z wtar­gnię­ciem, zosta­nie auto­ma­tycz­nie zablo­ko­wa­na przez odpo­wied­ni mecha­nizm bez­pie­czeń­stwa.
 • Natych­mia­sto­wa kon­tro­la szkód — jeśli doj­dzie do nie­zna­ne­go ata­ku, sys­tem zdal­nie zare­agu­je i prze­ka­że wszyst­kie dane do zespo­łu ds. prze­ciw­dzia­ła­nia ata­kom, w celu ana­li­zy i szyb­kie­go roz­wią­za­nia pro­ble­mu, sku­tecz­nie zmniej­sza­jąc roz­prze­strze­nia­nie się wewnętrz­nych infek­cji i umoż­li­wia­jąc użyt­kow­ni­kom szyb­ki powrót do pra­cy w bez­piecz­nym śro­do­wisk.

TREND MICRO SECURITY DLA KAMER DO MONITORINGU (TMIS-CAM)

PRODUKTY VIVOTEK WSPIERANE PRZEZ FIRMĘ TREND MICRO

ZABEZPIECZ SIĘ PRZED CYBERATAKIEM

Aby zwięk­szyć bez­pie­czeń­stwo sie­ci, zachę­ca­my użyt­kow­ni­ków do lep­sze­go zro­zu­mie­nia zagro­żeń i zasto­so­wa­nia zale­ca­nych roz­wią­zań w celu zmniej­sze­nia ich podat­no­ści na ata­ki cyber­ne­tycz­ne:

 • Użyj sil­ne­go hasła (nigdy nie uży­waj domyśl­ne­go hasła).
 • Pobierz naj­now­szy firm­wa­re, aby napra­wić błę­dy i luki.
 • Postę­puj zgod­nie z zasa­da­mi VIVOTEK,  aby dowie­dzieć się, jak zarzą­dzać luka­mi w zabez­pie­cze­niach i reago­wać na nie.
 • Wyko­rzy­staj Prze­wod­nik Zabez­pie­cze­nia Sie­ci VIVOTEK, aby zabez­pie­czyć pro­stą lub zło­żo­ną infra­struk­tu­rę przed­się­bior­stwa
 • Sko­rzy­staj z porad doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa, aby zmniej­szyć ryzy­ko powsta­nia luk w zabez­pie­cze­niach.

 

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie pro­du­cen­ta: https://www.vivotek.com/website/support/cybersecurity/