Za pomo­cą tego for­mu­la­rza możesz zgło­sić pro­dukt do napra­wy gwa­ran­cyj­nej lub pogwa­ran­cyj­nej.

Gwarancja producenta

Stan­dar­do­wa gwa­ran­cja pro­du­cen­ta
Pro­duk­ty VIVOTEK obję­te są stan­dar­do­wo 2 lub 3 let­nią gwa­ran­cją pro­du­cen­ta. Gwa­ran­cja roz­po­czy­na bieg od dnia zaku­pu.  Infor­ma­cje o okre­sie gwa­ran­cji znaj­dziesz w kar­cie kata­lo­go­wej pro­duk­tu.

Roz­sze­rzo­na gwa­ran­cja pro­du­cen­ta
Pro­duk­ty VIVOTEK mogą być obję­te odpłat­ną roz­sze­rzo­ną gwa­ran­cją do +3 lata od zaku­pu. W takim przy­pad­ku pro­duk­ty mogą być obję­te gwa­ran­cją nawet do 6 lat od dnia zaku­pu.
Roz­sze­rzo­ną gwa­ran­cję moż­na zaku­pić w dniu zaku­pu pro­duk­tu u auto­ry­zo­wa­nych part­ne­rów lub kon­tak­tu­jąc się z nami.

Zgłoszenie reklamacji

Wypeł­nij for­mu­larz aby zgło­śnić urzą­dze­nie do napra­wy. W pierw­szej kolej­no­ści spró­bu­je­my zdal­nie roz­wią­zać pro­blem.  Możesz też napi­sać bez­po­śred­nio na adres pomoc@vasup.pl

Data zaku­pu:

Dołącz dowód zaku­pu:

1. Prze­sył­ka win­na być wysła­na naj­da­lej do 5 dni licząc od daty zgło­sze­nia rekla­ma­cji na adres:

DOT: napra­wa — ser­wis
SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul.Panewnicka 109
40–761 Kato­wi­ce

2. Czas napra­wy wyno­si 14 dni robo­czych od daty dostar­cze­nia sprzę­tu do napra­wy.
3. W przy­pad­ku napra­wy o szcze­gól­nym stop­niu trud­no­ści (np.sprowadzaniu spe­cjal­nych komponentów/wysyłaniu sprzę­tu poza gra­ni­ce kra­ju itp.) ter­min napra­wy ule­ga prze­dłu­że­niu do 28 dni robo­czych.
4. Sprzęt nie ode­bra­ny w prze­cią­gu trzech mie­się­cy prze­cho­dzi na wła­sność fir­my SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. i zosta­je znisz­czo­ny bez moż­li­wo­ści rosz­cze­nia do nie­go jakich­kol­wiek praw.
5. Dostar­cze­nie pacz­ki zosta­nie potwier­dzo­ne w sys­te­mie pomo­cy vasup.pl i tam znaj­dą się infor­ma­cje o prze­bie­gu napra­wy. Powia­do­mie­nie nastą­pi przez kore­spon­den­cje e-mail. W przy­pad­ku wysta­wie­niu fak­tu­ry kory­gu­ją­cej, pokwi­to­wa­nie przy­ję­cia do ser­wi­su tra­ci waż­ność.
6. Uster­ka mecha­nicz­na lub che­micz­na (zala­nie pły­na­mi) jest pod­sta­wą do odrzu­ce­nia rosz­czeń gwa­ran­cyj­nych.
7. SUMA SOLUTIONS Sp z o.o. nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za dane znaj­du­ją­ce się na nośni­kach dostar­cza­nych do ser­wi­su (w tym kon­fi­gu­ra­cje użyt­kow­ni­ka).
8. Warun­kiem uzna­nia rekla­ma­cji jest dostar­cze­nie dowo­du zaku­pu.
9. Towar nale­ży wysłać w ory­gi­nal­nym opa­ko­wa­niu, któ­re umoż­li­wi bez­piecz­ny trans­port do ser­wi­su w innym przy­pad­ku sprzęt zosta­nie przy­ję­ty warun­ko­wo a dys­try­bu­tor nie będzie pono­sił odpo­wie­dzial­no­ści za uszko­dze­nia powsta­łe w cza­sie trans­por­tu
10. W przy­pad­ku przy­ję­cia warun­ko­we­go czas napra­wy może zostać wydłu­żo­ny do ok. 3 mie­się­cy.
11. Sprzęt odsy­ła­ny do ser­wi­su musi posia­dać: peł­ne wypo­sa­że­nie tj. takie wypo­sa­że­nie i kon­fi­gu­ra­cje, w jakiej został zaku­pio­ne przez nabyw­cę. W innym prze­pad­ku nie będzie moż­li­wa wymia­na sprzę­tu a napra­wa będzie pro­wa­dzo­na “do skut­ku”
12. W przy­pad­ku nie stwier­dze­nia uster­ki opi­sy­wa­nej przez Klien­ta, pobra­na zosta­nie opła­ta za dia­gno­sty­kę i trans­port powrot­ny. Cena umow­na usłu­gi to 50 zł brut­to.

Zapo­zna­łem się z warun­ka­mi przy­ję­cia zgło­sze­nia. Wyko­na­łem reset fabrycz­ny pro­duk­tu do usta­wień pro­du­cen­ta!

[recapt­cha]
Korzy­sta­jąc z for­mu­la­rza, zga­dzasz się na prze­cho­wy­wa­nie i prze­twa­rza­nie two­ich danych przez witry­nę.