Inteligentna detekcja ruchu

Tradycyjne detekcja ruchu

Powszech­ne apli­ka­cje do wykry­wa­nia ruchu sto­so­wa­ne są już od daw­na w bran­ży moni­to­rin­gu. Ponie­waż wydaj­ność sprzę­tu wciąż rośnie, a tech­no­lo­gia wykry­wa­nia ruchu osią­gnę­ła doj­rza­łość, sta­je się coraz bar­dziej powszech­na w sys­te­mach dozo­ro­wych. Pamię­tać nale­ży, że  tra­dy­cyj­ne wykry­wa­nie ruchu pole­ga w dużym stop­niu na wykry­wa­niu zmian pik­se­li, mode­lo­wa­niu tła lub wek­to­rów ruchu, a fał­szy­we alar­my mogą być wyzwa­la­ne np. przez koły­sa­nie drzew, prze­łą­cza­nie try­bów pra­cy z dzien­ne­go na noc­ny, ruchu chmur, a nawet mogą być wywo­ła­ne przez zwie­rzę­ta. Wła­śnie dla­te­go aby unik­nąć  fał­szy­wych alar­mów i akty­wa­cji  funk­cji detek­cji ruchu nie­zwią­za­nej z poru­sza­ją­cą się oso­bą, VIVOTEK stwo­rzył nową gene­ra­cję kamer z funk­cją detek­cji ruchu, w któ­rych zasto­so­wa­no funk­cję  Inte­li­gent­ne­go wykry­wa­nia ruchu – Smart Motion Detec­tion.

Wykrywanie ludzi

VIVOTEK dzię­ki swo­je­mu dłu­go­let­nie­mu doświad­cze­niu w bran­ży moni­to­rin­gu i posia­da­niu roz­bu­do­wa­nych baz danych obra­zów, opra­co­wał sieć neu­ro­no­wą, któ­ra napę­dza mecha­nizm wykry­wa­nia obiek­tów o kształ­cie ludzi. Opie­ra­jąc się na bazach danych obra­zów syl­wet­ki czło­wie­ka, inte­li­gent­ny sil­nik natych­miast roz­po­zna­je ludzi w obsza­rze nad­zo­ru wideo. W więk­szo­ści przy­pad­ków zwłasz­cza  ludzie są przed­mio­tem zain­te­re­so­wa­nia w moni­to­ro­wa­nym obra­zie wideo, dla­te­go też funk­cja wykry­wa­nia ludzi umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom szyb­ką kon­fi­gu­ra­cję insta­la­cji. Po wykry­ciu czło­wie­ka tyl­ko ludz­kie dzia­ła­nia zwią­za­ne z aktyw­no­ścią czło­wie­ka będą dzia­ła­ły jako wyzwa­la­cze zda­rzeń, pod­czas gdy koły­sa­nie się roślin­no­ści, prze­jeż­dża­nie pojaz­dów lub zacho­wa­nia zwie­rząt nie będą już powo­do­wać wyzwo­le­nia alar­mu. Pozwa­la to zre­du­ko­wać zarów­no fał­szy­we alar­my, czas i wysi­łek zwią­za­ny z kon­fi­gu­ra­cją kame­ry.

Na powyż­szych obra­zach widać zwięk­szo­ną pre­cy­zję inte­li­gent­ne­go wykry­wa­nia ruchu. Czer­wo­ne znacz­ni­ki wska­zu­ją alarm. W lewym obra­zie widzi­my licz­ne fał­szy­we alar­my two­rzo­ne przez tra­dy­cyj­ne wykry­wa­nie ruchu. Po pra­wej stro­nie ta sama sce­na jest wyświe­tla­na z funk­cją Smart Motion Detec­tion – i widać, że tyl­ko ludz­ka postać wyzwa­la alarm.

Algorytm dostosowany do każdych warunków

Algo­rytm Smart Motion zbu­do­wa­ny jest z tysię­cy sce­na­riu­szy baz danych dzia­ła­ją­cych w dzień, w nocy i w róż­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych, zawie­ra­jąc  mode­le oświe­tle­nia, któ­re moż­na szyb­ko dosto­so­wać do insta­la­cji użyt­kow­ni­ka. Mode­le oświe­tle­nia w inte­li­gent­nej detek­cji ruchu mogą obsłu­gi­wać sce­ny o wyso­kim kon­tra­ście oświe­tle­nio­wym np. w przy­pad­ku dzia­ła­nia słoń­ca, oświe­tlo­nych lub nie­oświe­tlo­nych pomiesz­czeń. Co wię­cej, wbu­do­wa­ne mode­le oświe­tle­nia ozna­cza­ją, że użyt­kow­ni­cy nie muszą dostra­jać czu­ło­ści ruchu dla róż­nych sce­na­riu­szy apli­ka­cji lub o róż­nych porach dnia.

Na zdję­ciach powy­żej widać jak pre­cy­zyj­nie dzia­ła detek­cja ruchu w kame­rze Vivo­tek w nocy.

Filtr czasu

VIVOTEK zadbał tak­że o moż­li­wość zaawan­so­wa­ne­go fil­tro­wa­nia usta­wień  cza­su w tech­no­lo­gii Smart Motion Detec­tion. Usta­wie­nia fil­tro­wa­nia cza­su obej­mu­ją dwa para­me­try: mini­mal­ny czas dzia­ła­nia i inter­wał aktyw­no­ści czy­li okres cza­su przez jaki czło­wiek ma być aktyw­ny. Jeśli szyb­ko poru­sza­ją­cy się obiekt nie jest uwa­ża­ny za wyzwa­lacz zda­rze­nia, użyt­kow­ni­cy mogą skon­fi­gu­ro­wać mini­mal­ny czas dzia­ła­nia w sekun­dach, przez ten czas obiekt musi pozo­stać w obsza­rze wykry­wa­nia ruchu, zanim zda­rze­nie zosta­nie wyzwo­lo­ne. Z dru­giej stro­ny, inter­wał “sca­la­nia aktyw­no­ści” może być skon­fi­gu­ro­wa­ny z mak­sy­mal­ną usta­lo­ną licz­bą sekund na oddzie­le­nie ruchów wyzwa­la­nych przez poje­dyn­czy obiekt. Wystą­pie­nia ruchów są uwa­ża­ne za czę­ści skła­do­we poje­dyn­cze­go zda­rze­nia, więc wie­le nie­cią­głych ruchów moż­na skon­so­li­do­wać w jed­no zda­rze­nie, zmniej­sza­jąc w ten spo­sób licz­bę alar­mów. To spra­wia, że alar­my mogą być uru­cha­mia­ne nawet po wykry­ciu drob­nych i nie­cią­głych ruchów.

Konfiguracja

Inte­li­gent­na tech­no­lo­gia wykry­wa­nia ruchu VIVOTEK uspraw­nia tra­dy­cyj­ne podej­ście do kon­fi­gu­ra­cji, któ­re opie­ra się na wiel­ko­ści obiek­tów w ram­ce, ofe­ru­jąc intu­icyj­ny inter­fejs poka­zu­ją­cy, w jaki spo­sób aktyw­ność ruchu zmie­nia się wzdłuż osi cza­su w cza­sie rze­czy­wi­stym. Pozwa­la to użyt­kow­ni­kom w łatwy spo­sób zro­zu­mieć, czy obec­na kon­fi­gu­ra­cja może dokład­nie wykryć ruch w danej sce­nie.

Dane aktyw­no­ści zebra­ne przez kame­rę są wyświe­tla­ne na obszer­nych wykre­sach. Użyt­kow­ni­cy mogą moni­to­ro­wać i porów­ny­wać dane histo­rycz­ne uzy­ska­ne w prze­cią­gu okre­ślo­ne­go cza­su, a tak­że pre­cy­zyj­nie dostra­jać para­me­try wykry­wa­nia za pomo­cą inter­fej­su gra­ficz­ne­go.

W przy­pad­ku użyt­kow­ni­ków, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się nie korzy­stać z funk­cji wykry­wa­nia ludzi, próg wykry­wa­nia moż­na zmie­nić, obser­wu­jąc dzia­ła­nia na ekra­nie. Wykres aktyw­no­ści obej­mu­je 60-sekun­do­wy zakres cza­so­wy na osi X. Oś Y wska­zu­je odse­tek alar­mo­wa­nych pik­se­li w polu widze­nia. W ten spo­sób użyt­kow­nik może spraw­dzić, czy zosta­ła skon­fi­gu­ro­wa­na odpo­wied­nia czu­łość ruchu.

Reasu­mu­jąc inte­li­gent­ne wykry­wa­nie ruchu umoż­li­wia natych­mia­sto­we roz­po­zna­wa­nie ludz­kich dzia­łań, efek­tyw­nie redu­ku­je ilość fał­szy­wych alar­mów, tym samym pra­cow­ni­cy ochro­ny nie tra­cą cza­su na wery­fi­ka­cję wyzwa­la­nych, ale fał­szy­wych alar­mów. Przy począt­ko­wej kon­fi­gu­ra­cji funk­cja Inte­li­gent­ne wykry­wa­nie ruchu redu­ku­je czas potrzeb­ny na insta­la­cję i mini­ma­li­zu­je błę­dy kon­fi­gu­ra­cji, jed­no­cze­śnie zmniej­sza­jąc licz­bę fał­szy­wych alar­mów.