Kamera Fisheye z optyką panomorficzną — FE9391-EV

Kamera Fisheye z optyką panomorficzną!

VIVOTEK FE9391-EV to tzw. fisheye z oświe­tla­czem IR, model z nowej gene­ra­cji kamer ofe­ru­ją­cy obsłu­gę kom­pre­sji H.265. Kame­ra zosta­ła wypo­sa­żo­na w spe­cjal­nie dobra­ny 12MP prze­twor­nik z opty­ką pana­mor­ficz­ną, co gwa­ran­tu­je dosko­na­łą jakość. Będą­cy następ­cą swo­je­go bra­ta  FE8391-V, FE9391-EV został wypo­sa­żo­ny w masę zaawan­so­wa­nych i nowo­cze­snych tech­no­lo­gii.

kamera fiheye

 

3DNR

Kame­ra FE9391-EV zosta­ła wypo­sa­żo­na w mecha­nicz­ny filtr IR i tech­no­lo­gię WDR Enhan­ced, dzię­ki cze­mu kame­ra zapew­nia opty­mal­ną jakość obra­zu i widocz­ność w warun­kach wyso­kie­go kon­tra­stu, jak np. sce­na wej­ścia do budyn­ku. Tech­no­lo­gia reduk­cji szu­mów 3DNR umoż­li­wia uchwy­ce­nie wyraź­ne­go obra­zu, bez zakłó­ceń nawet w sła­bym oświe­tle­niu.

Smart IR drugiej generacji

W mode­lu tym zasto­so­wa­no uno­wo­cze­śnio­ny Smart IR II z sys­te­mem Adap­ti­ve IR. Spe­cjal­ne dio­dy IR, w któ­re wypo­sa­żo­na jest kame­ra, mogą w tym mode­lu świe­cić razem lub oddziel­nie, tym samym zapew­nia­jąc naj­lep­sze oświe­tle­nie, dosto­so­wa­ne do sce­ny i panu­ją­cych warun­ków oświe­tle­nio­wych, jed­no­cze­śnie eli­mi­nu­jąc miej­sca prze­świe­tlo­ne, jak i obsza­ry nie­do­świe­tlo­ne.

Obudowa IP66

Model ten został wyko­na­ny z myślą o użyt­ku w trud­nych warun­kach atmos­fe­rycz­nych. Obu­do­wa kame­ry, dzię­ki  kla­sie szczel­no­ści IP66, jest odpor­na na wszel­kie nie­ko­rzyst­ne oddzia­ły­wa­nia zja­wisk pogo­do­wych, takich jak sil­ne opa­dy desz­czu, wyso­ka wil­got­ność czy kurz. Dodat­ko­wo meta­lo­wa, wan­da­lo­od­por­na obu­do­wa IK10 zapew­nia urzą­dze­niu ochro­nę przed jaki­mi­kol­wiek akta­mi wan­da­li­zmu, ude­rze­nia­mi czy pró­ba­mi znisz­cze­nia kame­ry.

Defog

War­to wspo­mnieć tak­że o funk­cji Defog, któ­ra wpły­wa na popra­wę obra­zu w cza­sie poja­wie­nia się mgły lub dymu, tak­że pozwa­la na uwy­dat­nie­nie szcze­gó­łów obra­zu w przy­pad­ku opa­dów desz­czu czy śnie­gu.

Wbudowany mikrofon, będący również czujnikiem alarmowym

Istot­nym ele­men­tem jest wbu­do­wa­ny mikro­fon umoż­li­wia­ją­cy zapis dźwię­ku na odle­głość  do 5 metrów oraz zewnętrz­ne wyj­ście audio, a tak­że funk­cja Audio Detec­tion. Dzię­ki temu moż­li­we jest uru­cho­mie­nie alar­mu i/lub roz­po­czę­cie nagry­wa­nia w momen­cie zare­je­stro­wa­nia nie­po­ko­ją­ce­go dźwię­ku prze­kra­cza­ją­ce­go wska­za­ny poziom.

Funkcja Tampering Detection

Kolej­ną tzw. inte­li­gent­ną funk­cją, pod­no­szą­cą bez­pie­czeń­stwo jest Tam­pe­ring Detec­tion, któ­ra powia­da­mia o wszel­kie­go rodza­ju pró­bach zwią­za­nych z naru­sze­niem kame­ry.  Dzię­ki temu kame­ra jest w sta­nie poin­for­mo­wać użyt­kow­ni­ka o wszel­kich incy­den­tach jak na przy­kład  zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu.

Analiza treści Wideo

FE9391-EV to jeden z pierw­szych mode­li umoż­li­wia­ją­cych doko­ny­wa­nie zaawan­so­wa­nej ana­li­zy tre­ści wideo (VCA). Spra­wia to, że kame­ra jest dosko­na­łym narzę­dziem, któ­re jest w sta­nie poin­for­mo­wać użyt­kow­ni­ka o wystą­pie­niu inte­re­su­ją­ce­go go zda­rze­nia.
W mode­lu tym dostęp­na jest tak­że funk­cja wykry­wa­nia tłu­mu, ulep­szo­na funk­cja detek­cji obiek­tów, a to z kolei ma wpływ na zmniej­sze­nie ilo­ści wystę­po­wa­nia tzw. fał­szy­wych alar­mów.

panaomorficzny obiektyw Panomorficzny obiektyw ImmerVision

Imme­rVi­sion jest świa­to­wym lide­rem w dzie­dzi­nie obra­zo­wa­nia pano­ra­micz­ne­go. Wyjąt­ko­wa tech­no­lo­gia Pano­morph wyko­rzy­stu­je soczew­ki Pano­morph i algo­ryt­my do prze­twa­rza­nia obra­zu. Soczew­ki Pano­morph umoż­li­wia­ją reje­stra­cję obra­zu 360° z wyko­rzy­sta­niem dowol­nej kame­ry. Algo­ryt­my pozwa­la­ją nawi­go­wać wewnątrz obra­zu pano­ra­micz­ne­go ofe­ru­jąc zbli­że­nia wol­ne od znie­kształ­ceń nawet na popu­lar­nych urzą­dze­niach, takich jak kom­pu­te­ry, tele­fo­ny komór­ko­we, table­ty lub inne sys­te­my wbu­do­wa­ne tj. kame­ry, tele­wi­zo­ry.
Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu naj­now­sze­go pano­mor­ficz­ne­go obiek­ty­wu kame­ra pre­zen­tu­je szcze­gó­ło­wy obraz w wido­ku 360° bez tak zwa­nych mar­twych stref, przy mon­ta­żu urzą­dze­nia  na sufi­cie lub pod­ło­dze. Zasto­so­wa­nie pano­mor­ficz­ne­go obiek­ty­wu, pozwa­la uzy­skać znacz­ną popra­wę obra­zu, poprzez zmniej­sze­nie znie­kształ­ceń przy kra­wę­dziach.

Opty­ka pan­to­mo­gra­ficz­na nale­ży do bar­dziej zaawan­so­wa­nych niż tra­dy­cyj­ne obiek­ty­wy sze­ro­ko­kąt­ne. Kon­struk­cja obiek­ty­wu ma
spe­cjal­nie mode­lo­wa­ne soczew­ki, któ­re dzię­ki odpo­wied­nim „zakrzy­wie­niom” mogą dostar­czać obraz o wyż­szej szcze­gó­ło­wo­ści (wyko­rzy­stu­ją więk­szą licz­bę pik­se­li w danej stre­fie) w obsza­rze odda­lo­nym od środ­ka optycz­ne­go obiek­ty­wu. Obiek­tyw Pano­morph w porów­na­niu z obiek­ty­wem fisheye, zapew­nia zwięk­szo­ną roz­dziel­czość na obrze­żach (powięk­sze­nie) zwięk­sza­jąc roz­miar odle­głych obiek­tów, dzię­ki cze­mu nic nie umknie naszej uwa­dze.

obiektyw fiheye panomorficzy obiektyw obiektyw fiheye

Jako stan­dard wideo 360° funk­cja prze­glą­da­nia obra­zu pan­to­mo­gra­ficz­ne­go moż­li­wa jest za pomo­cą więk­szo­ści urzą­dzeń reje­stru­ją­cych VMS/NVR/DVR.

Funkcje:

  • Widok całe­go obsza­ru z lotu pta­ka
  • Widok pano­ra­micz­ny 180°
  • Widok linio­wy
  • Wie­le wir­tu­al­nych ujęć z kamer z tego same­go źró­dła wideo
  • Róż­ne per­spek­ty­wy widze­nia: sufit (spoj­rze­nie w dół), ścia­ny (pozio­mo) i z pod­ło­gi (spoj­rze­nie w górę).

Smart Stream II

Funk­cja Smart Stre­am II pozwa­la dyna­micz­nie zmie­niać jakość obra­zu w zależ­no­ści od sce­ny. Więk­szość sys­te­mów ma ogra­ni­czo­ny zasób pamię­ci maso­wej czy prze­pu­sto­wo­ści sie­ci, przez co admi­ni­stra­to­rzy obni­ża­ją jakość nagrań. Z funk­cją Smart Stre­am II nie jest to koniecz­ne. Kame­ra auto­ma­tycz­nie dobie­rze para­me­try dane­go obsza­ru obra­zu do wcze­śniej skon­fi­gu­ro­wa­nych usta­wień, dzię­ki cze­mu waż­ne sce­ny zacho­wa­ją wyso­ką jakość. Funk­cji Smart Stre­am II moż­na  uży­wać, wyko­rzy­stu­jąc opcje tj. dyna­micz­na ram­ka klu­czo­wa, czy  “smart codec”. H.265  (High Effi­cien­cy Video Coding) jest stan­dar­dem kom­pre­sji wideo opra­co­wa­nym jako następ­ca H.264/MPEG-4 AVC (Advan­ced Video Coding). Jej zasto­so­wa­nie w kame­rach ip pozwa­la na zwięk­sze­nie kom­pre­sji danych bez strat w jako­ści obra­zu, co odróż­nia ją od poprzed­nie­go stan­dar­du (H.264)

Dzię­ki zasto­so­wa­niu w kame­rze tech­no­lo­gii Smart Stre­am II i kom­pre­sji H.265 moż­na prze­sy­łać wyso­kiej jako­ści wideo nawet przy ogra­ni­czo­nej prze­pu­sto­wo­ści łącza inter­ne­to­we­go, a tak­że zmniej­szyć prze­strzeń dys­ko­wą archi­wum przy zacho­wa­niu wyso­kiej jako­ści zapi­su- nawet o 80%.

Zastosowanie

Dzię­ki tak eks­tre­mal­nie sze­ro­kie­mu kąto­wi widze­nia i solid­nej obu­do­wie, FE9391-EV nada­je się do sze­ro­kie­go wachla­rza zasto­so­wań. Kame­ra może objąć swo­im zasię­giem roz­le­gły teren, zastę­pu­jąc tym samym nawet kil­ka tra­dy­cyj­nych kamer i szcze­gól­nie pole­ca­na jest do wyko­rzy­sta­nia w przy­pad­ku obser­wa­cji ogrom­nych, otwar­tych jak i zamknię­tych prze­strze­ni m.in. hali maga­zy­no­wych i  pro­duk­cyj­nych, cen­trów han­dlo­wych, par­kin­gów, dwor­ców, pla­ców miej­skich, skrzy­żo­wań.

Karta katalogowa

Kar­ta kata­lo­go­wa FE9391-EV — pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *