Kamera panoramiczna IP z IR

Kamera panoramiczna IP 180 ° z oświetlaczem IR

 — obraz tak szczegółowy i tak szeroki,  jak nigdy nie widziałeś!

VIVOTEK,  lider w dzie­dzi­nie roz­wią­zań nad­zo­ru IP, roz­sze­rza ofer­tę pro­duk­to­wą o nową, pano­ra­micz­ną, dual­ną kame­rę sie­cio­wą z oświe­tla­czem IR- CC8371-HV, obser­wu­ją­cą sce­nę pod kątem 180°.
 
Model ten będą­cy bra­tem popu­lar­nej i lubia­nej wśród użyt­kow­ni­ków CC8370-HV, został wypo­sa­żo­ny dodat­ko­wo w mecha­nicz­ny filtr oraz oświe­tlacz IR o zasię­gu 15m, umoż­li­wia­ją­cy użyt­kow­ni­ko­wi uzy­ska­nie wyraź­nej sce­ny w warun­kach zupeł­nej ciem­no­ści.

Obudowa IP66

Kame­ra pano­ra­micz­na IP CC8371-HV umiesz­czo­na jest w odpor­nej obu­do­wie o kla­sie szczel­no­ści IP66, co czy­ni ją urzą­dze­niem wyjąt­ko­wo odpor­nym na skut­ki nie­ko­rzyst­nych zja­wisk atmos­fe­rycz­nych. Dodat­ko­wo kla­sa wan­da­lo­od­por­no­ści IK10 chro­ni kor­pus kame­ry przed znisz­cze­nia­mi spo­wo­do­wa­ny­mi ata­ka­mi wan­da­li­zmu. Do kame­ry dołą­czo­na jest też spe­cjal­na meta­lo­wa pusz­ka umoż­li­wia­ją­ca ukry­cie złą­cza RJ45 i dodat­ko­we pochy­le­nie kame­ry o 15°

WDR Pro

Na jej wypo­sa­że­niu nie zabra­kło tak­że tech­no­lo­gii sze­ro­kie­go zakre­su dyna­mi­ki WDR Pro, któ­ry pozwa­la na pro­fe­sjo­nal­ną korek­cję prze­świe­tlo­nych oraz zaciem­nio­nych ele­men­tów sce­ny oraz ana­li­ty­ki SNV* (Supre­me Night Visi­bi­li­ty).
SNV-  inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie VIVOTEK umoż­li­wia­ją­ce obser­wa­cje scen w kolo­rze w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia.
vivotek CC8371-HV
 
Co wię­cej, oprócz sze­ro­kie­go kąta widze­nia w pozio­mie ( 180°) , ist­nie­je tak­że moż­li­wość pochy­le­nia obiek­ty­wu w pio­nie do 25°, co uela­stycz­nia zasto­so­wa­nie kame­ry tam, gdzie liczy się obję­cie zasię­giem obra­zu o jak naj­więk­szej powierzch­ni.

Mikrofon

Kame­ra ma też wbu­do­wa­ny mikro­fon, któ­ry umoż­li­wia zapis dźwię­ku na odle­głość nawet do 5m!

Mikrofon może być również czujnikiem alarmowym.

Mikro­fon moż­na ela­stycz­nie zapro­gra­mo­wać na jaki “hałas” ma reago­wać zda­rze­niem alar­mo­wy. Nato­miast sam alarm może być prze­ka­za­ny do użyt­kow­ni­ka na wie­le spo­so­bów — powia­do­mie­nie w opro­gra­mo­wa­ni, ema­il, klip fil­mo­wy ze zda­rze­nia …

Zastosowanie

Dzię­ki uni­kal­nej kon­struk­cji i solid­nej obu­do­wie,  kame­ra pano­ra­micz­na IP CC8371-HV nada­je się do sze­ro­kie­go wachla­rza zasto­so­wań. Kame­rę możesz zasto­so­wać zarów­no wewnątrz, jak i na zewnątrz pomiesz­czeń, takich jak buti­ki, skle­py, ban­ki, szko­ły, gara­że i domy miesz­kal­ne. War­to zauwa­żyć że kon­struk­cja kame­ry w mak­sy­mal­nym stop­niu zabez­pie­cza ją przed kra­dzie­żą co spra­wia, że ​​kame­ra jest tak­że odpo­wied­nia do zasto­so­wań w śro­do­wi­skach o wyso­kim stop­niu bez­pie­czeń­stwa.

Karta katalogowa

Kar­ta kata­lo­go­wa CC8371-HVpobierz »

Zdjęcia kamery

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *