Kamera multisensorowa 360° MA8391-ETV

Kamera panoramiczna 360°

Vivo­tek MA8391-ETV to naj­now­sza kame­ra mul­ti­sen­so­ro­wa w ofer­cie Vivo­tek. Kame­ra 360° zapew­nia szcze­gó­ło­wą oraz dosko­na­łą jakość obra­zu wyso­kiej roz­dziel­czo­ści 12MP za pośred­nic­twem czte­rech nie­za­leż­nych prze­twor­ni­ków, z cze­go każ­dy został wypo­sa­żo­ny w zmien­no­ogni­sko­wy obiek­tyw z moż­li­wo­ścią zdal­ne­go usta­wie­nia ostro­ści (funk­cja Remo­te Focus). Dzię­ki temu, że prze­twor­ni­ki są nie­za­leż­ne od sie­bie, kame­ra może jed­no­cze­śnie reje­stro­wać obraz z czte­rech róż­nych regio­nów a tym samym jest w sta­nie zastą­pić czte­ry poje­dyn­cze urzą­dze­nia,  co uła­twia mon­taż, kon­fi­gu­ra­cję i pod­no­si walo­ry este­tycz­ne insta­la­cji.

MA8391-ETV

Kame­ra zosta­ła wypo­sa­żo­na w mecha­nicz­ny filtr IR do zasto­so­wań dzienno/nocnych oraz funk­cję WDR Enhan­ced, dzię­ki cze­mu zapew­nia opty­mal­ną jakość obra­zu i widocz­ność w warun­kach wyso­kie­go kon­tra­stu, jak np. sce­na wej­ścia do budyn­ku.

Smart Stream II

Vivo­tek MA8391-ETV to rów­nież tech­no­lo­gia Smart Stre­am II, dzię­ki któ­rej mamy moż­li­wość zop­ty­ma­li­zo­wać jakość obra­zu na wybra­nych przez nas moni­to­ro­wa­nych obsza­rach, a tym samym zapew­nić mak­sy­mal­ną efek­tyw­ność wyko­rzy­sta­nia pasma i zaosz­czę­dzić nawet do 50% pasma kame­ry, co ma wpływ na prze­pu­sto­wość oraz dłu­gość dostęp­ne­go archi­wum.

SNV

Kame­ra MA8391-ETV zosta­ła wypo­sa­żo­na rów­nież w funk­cję SNV (Supre­me Night Visi­bi­li­ty)- inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie VIVOTEK’a umoż­li­wia­ją­ce moni­to­ro­wa­nie w kolo­rze w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia. W prak­ty­ce włą­cza­nie funk­cji IR jest wystar­cza­ją­ce tyl­ko przy niskim oświe­tle­niu lub cał­ko­wi­tym bra­ku oświe­tle­nia, gdzie obraz wyświe­tla­ny jest tyl­ko w posta­ci mono­chro­ma­tycz­nej. Nadal jed­nak nie sta­no­wi to kom­plet­ne­go roz­wią­za­nia w sytu­acji, gdy kolor może być czyn­ni­kiem decy­du­ją­cym o suk­ce­sie w przy­pad­ku iden­ty­fi­ka­cji szcze­gó­łów zda­rze­nia. Na przy­kład rysy twa­rzy, kolor wło­sów danej oso­by, oczu, skó­ry czy ubra­nia. Efekt zacho­wa­nia kolo­ru w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia po zasto­so­wa­niu SNV uda­ło się osią­gnąć poprzez włą­cze­nie zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii prze­twa­rza­nia i prze­chwy­ty­wa­nia obra­zu w sła­bym świe­tle.

… i 3DNR

to z kolei tech­no­lo­gia reduk­cji szu­mów 3DNR umoż­li­wia uchwy­ce­nie wyraź­ne­go obra­zu, bez zakłó­ceń (śnie­że­nia)  nawet w sła­bym oświe­tle­niu.

Obudowa IP66 i IK10

Obu­do­wa kame­ry, dzię­ki  kla­sie szczel­no­ści IP66, jest odpor­na na wszel­kie nie­ko­rzyst­ne oddzia­ły­wa­nia zja­wisk pogo­do­wych, takich jak sil­ne opa­dy desz­czu, wyso­ka wil­got­ność, wyso­kie waha­nia tem­pe­ra­tu­ry (-40°C do +50°C), czy kurz. Dodat­ko­wo meta­lo­wa, wan­da­lo­od­por­na obu­do­wa IK10 zapew­nia urzą­dze­niu ochro­nę przed jaki­mi­kol­wiek akta­mi wan­da­li­zmu, ude­rze­nia­mi czy pró­ba­mi znisz­cze­nia kame­ry.

Wbudowany mikrofon

Kame­ra ma tak­że wbu­do­wa­ny mikro­fon, któ­ry umoż­li­wia zapis dźwię­ku na odle­głość nawet do 5m!  Urzą­dze­nie wypo­sa­żo­ne jest tak­że w funk­cję Auto Detec­tion, któ­ra umoż­li­wia uru­cho­mie­nie alar­mu i/lub roz­po­czę­cie nagry­wa­nia w momen­cie zare­je­stro­wa­nia zde­fi­nio­wa­ne­go przez użyt­kow­ni­ka pozio­mu dźwię­ku, prze­kra­cza­ją­ce­go poziom stan­dar­do­wy.

Zastosowanie

Każ­dy z czte­rech obiek­ty­wów został wypo­sa­żo­ny w 3MP prze­twor­nik, któ­ry umoż­li­wia pra­cę w roz­dziel­czo­ści 2048x1536 przy płyn­nej pręd­ko­ści 7kl/s z moż­li­wo­ścią regu­lo­wa­ne­go zbli­że­nia od 2.8 do 8 mm. Dzię­ki tak eks­tre­mal­nie sze­ro­kie­mu kąto­wi widze­nia 360°, kame­ra może objąć swo­im zasię­giem roz­le­gły teren, zastę­pu­jąc tym samym nawet kil­ka tra­dy­cyj­nych kamer i szcze­gól­nie pole­ca­na jest do wyko­rzy­sta­nia w przy­pad­ku obser­wa­cji ogrom­nych, otwar­tych, jak i zamknię­tych prze­strze­ni m.in. roz­le­głe hale, sta­dio­ny, lot­ni­ska, gara­że, par­kin­gi, par­ki oraz cen­tra han­dlo­we.

Parametry podsumowanie

 • 12-Mega­pi­se­li cał­ko­wi­tej roz­dziel­czo­ści
 • 4 nie­za­leż­nie regu­lo­wa­ne obiek­ty­wy
 • Zdal­nie usta­wia­na ostrość
 • 7 kla­tek na sekun­dę w peł­nej roz­dziel­czo­ści (2048x1536) na jeden prze­twor­nik
 • Mecha­nicz­ny IR dla pra­cy z oświe­tla­cza­mi IR
 • Funk­cja kom­pre­sji pasma Smart Stre­am II
 • Noc­ne widze­nie w kolo­rze SNV (Supre­me Night Visi­bi­li­ty)
 • 3D reduk­cja szu­mów przy sła­bym oświe­tle­niu
 • Wodo-odpor­ność  IP66 i wytrzy­ma­łość mecha­nicz­na  IK10
 • Roz­sze­rzo­ny zakres pra­cy w tem­pe­ra­tu­rach -40°C ~ 55°C
 • Wbu­do­wa­ny mikro­fon
 • Wbu­do­wa­ny slot kart do lokal­ne­go lub bufo­ro­we­go zapi­su MicroSD/SDHC/SDXC

Karta katalogowa

Pobierz kar­tę kata­lo­go­wą MA8391-ETV »

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *