Kamera transportowa MD8563-DEH

Nowa kamera transportowa Vivotek — MD8563-DEH

VIVOTEK MD8563-DEH to nowa z serii MD kom­pak­to­wa kame­ra sie­cio­wa, któ­ra ide­al­nie nada­je się do moni­to­rin­gu auto­bu­sów, pocią­gów,  a tak­że innych środ­ków trans­por­tu publicz­ne­go; posia­da wyso­kiej kla­sy prze­twor­nik CMOS, gene­ru­ją­cy 2MP obraz oraz obiek­tyw sta­ło­ogni­sko­wy dostęp­ny w dwóch wer­sjach: 2.8 i 3.6 mm.

MD8563-DEH w odróż­nie­niu od mode­lu MD8563-EH, zasi­lić może­my napię­ciem  sta­łym DC o zakre­sie 8–36V, co pozwa­la na więk­szą ela­stycz­ność insta­la­cji.

Kame­ra jest zgod­na z rygo­ry­stycz­ny­mi nor­ma­mi EN50155 TX i tym samym zapew­nia nie­za­wod­ność w eks­tre­mal­nych warun­kach tj. wstrzą­sy, wibra­cje, kurz, duża wil­got­ność oraz skraj­ne tem­pe­ra­tu­ry. Wan­da­lo­od­por­na oraz wodo­od­por­na meta­lo­wa obu­do­wa o stan­dar­dzie IP67 zapew­nia solid­ną ochro­nę przed wni­ka­niem wody. Obu­do­wa posia­da tak­że wyso­ki sto­pień wan­da­lo­od­por­no­ści wyra­żo­ny sym­bo­lem IK10.

Technologie

 • WDR Pro — to bar­dziej zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia, któ­ra pole­ga na tym, że kame­ra wyko­nu­je dwa zdję­cia (jed­no z krót­kim cza­sem naświe­tla­nia, dru­gie z dłu­gim). Zdję­cie z krót­kim cza­sem naświe­tla­nia eks­po­nu­je miej­sca prze­świe­tlo­ne, a z dłu­gim cza­sem naświe­tla­nia nie­do­świe­tlo­ne. Pro­ce­sor dzię­ki odpo­wied­nie­mu algo­ryt­mo­wi łączy obie klat­ki w taki spo­sób, by przed­sta­wić całość w naj­lep­szym uję­ciu, na osob­no zło­żo­nej klat­ce. Funk­cja ta znacz­nie popra­wia czy­tel­ność obra­zu w warun­kach duże­go kon­tra­stu (np. sil­ne nasło­necz­nie­nie).
 • 3DNR — tech­no­lo­gia reduk­cji szu­mów 3DNR umoż­li­wia uchwy­ce­nie wyraź­ne­go obra­zu, bez zakłó­ceń (śnie­że­nia) nawet w sła­bym oświe­tle­niu.
 • Smart Stre­am IIto tech­no­lo­gia, dzię­ki któ­rej mamy moż­li­wość zop­ty­ma­li­zo­wać jakość obra­zu na wybra­nych przez nas moni­to­ro­wa­nych obsza­rach, a tym samym zapew­nić mak­sy­mal­ną efek­tyw­ność wyko­rzy­sta­nia pasma i zaosz­czę­dzić nawet do 50% pasma kame­ry, co ma wpływ na prze­pu­sto­wość oraz dłu­gość dostęp­ne­go archi­wum.
 • Defog -  funk­cja ta wpły­wa na popra­wę obra­zu w cza­sie poja­wie­nia się mgły lub dymu, tak­że pozwa­la na uwy­dat­nie­nie szcze­gó­łów obra­zu w przy­pad­ku opa­dów desz­czu czy śnie­gu.
 • Tryb kory­ta­rzo­wy - poprzez zwę­że­nie hory­zon­tal­ne obra­zu umoż­li­wia nam wydłu­że­nie pola widze­nia. Ta pro­gra­mo­wa zmia­na ska­lo­wa­nia pozwa­la na uzy­ska­nie obra­zu o odpo­wied­nich pro­por­cjach np. do moni­to­rin­gu kory­ta­rzy, wąskich przejść itp.
 • Detek­cja dźwię­ku — umoż­li­wia uru­cho­mie­nie alar­mu i/lub roz­po­czę­cie nagry­wa­nia w momen­cie zare­je­stro­wa­nia zde­fi­nio­wa­ne­go przez użyt­kow­ni­ka pozio­mu dźwię­ku, prze­kra­cza­ją­ce­go poziom stan­dar­do­wy.
 • Maski pry­wat­no­ści —  dzię­ki tej funk­cji moż­li­we jest wyłą­cze­nie moni­to­rin­gu dla czę­ści obsza­ru. Funk­cja ta jest przy­dat­na, gdy  pew­ne miej­sca na moni­to­ro­wa­nym obsza­rze nie powin­ny być nagry­wa­ne przez sys­tem, szcze­gól­nie obra­zy, któ­re nie są istot­ne dla celów ochro­ny dane­go miej­sca.
 • Dosto­so­wa­nie pręd­ko­ści AE:  funk­cja ta ma zasto­so­wa­nie, gdy koniecz­ne jest moni­to­ro­wa­nie szyb­ko zmie­nia­ją­cych się warun­ków oświe­tle­nia. Na przy­kład kame­ra insta­lo­wa­na w pojeź­dzie musi przy­sto­so­wać się do szyb­kich zmian świa­tła pod­czas wjeż­dża­nia i wyjeż­dża­nia z tune­lu. Poziom pręd­ko­ści i czu­łość funk­cji moż­na regu­lo­wać ręcz­nie.

… co wię­cej? 

 • Wbu­do­wa­ny mikro­fon — wbu­do­wa­ny mikro­fon o efek­tyw­nym zasię­gu 5 metrów.
 • Slot na kar­tę pamię­ci - w celu uła­twie­nia w środ­kach trans­por­tu publicz­ne­go prze­cho­wy­wa­nia i prze­no­sze­nia danych, kame­ra wypo­sa­żo­na jest w slot kart microS­DHC do lokal­ne­go nagry­wa­nia. W przy­pad­ku awa­rii sys­te­mu reje­stru­ją­ce­go nagra­nia zosta­ną zacho­wa­ne na kar­cie SD.

Podsumowanie

 • 2-Mega­pik­se­lo­wy prze­twor­nik o roz­dziel­czo­ści 1920x1080 Full HD
 • Zgod­ność z nor­ma­mi EN50155
 • Kom­pre­sja w cza­sie rze­czy­wi­stym H.264 oraz MJEPG (Dual Codec)
 • Obiek­tyw o ogni­sko­wej 2.8 lub 3.6 mm
 • WDR Pro za pomo­cą któ­re­go, świet­nie radzi sobie z trud­ny­mi warun­ka­mi oświe­tle­nio­wy­mi powo­du­ją­cy­mi wyso­ki kon­trast obser­wo­wa­nej sce­ny.
 • Smart Stre­am II dla oszczęd­no­ści pasma
 • Obu­do­wa odpor­na na warun­ki atmos­fe­rycz­ne o kla­sie szczel­no­ści IP67 oraz odpor­no­ści mecha­nicz­nej IK10
 • Zasi­la­nie napię­ciem DC o zakre­sie 8–36V
 • Tryb „kory­ta­rzo­wy”
 • Wbu­do­wa­ny slot na kar­ty SD/SDHC/SDXC
 • Sze­ro­ki zakres tem­pe­ra­tu­ry pra­cy (-40°C ~ +70°C)

Karta katalogowa

Pobierz kar­tę kata­lo­go­wą MD8563-DEH » pobierz