Kamera transportowa MD8564-EH

Kamera transportowa od Vivotek. Model MD8564-EH — gdzie świetne parametry obrazu idą w parze z funkcjonalnością!

VIVOTEK MD8564-EH to kame­ra sie­cio­wa speł­nia­ją­ca wymo­gi nor­my EN50155 TX, zapro­jek­to­wa­na z myślą o moni­to­rin­gu zewnętrz­nym pocią­gów, tram­wa­jów, oraz innych środ­ków trans­por­tu publicz­ne­go.
Kame­ra VIVOTEK MD8564-EH zosta­ła stwo­rzo­na z prze­zna­cze­niem do moni­to­ro­wa­nia prze­strze­ni wzdłuż boków pojaz­dów oraz pan­to­gra­fów. Wyzwa­niem było takie zapro­jek­to­wa­nie kame­ry, aby z zacho­wa­niem naj­wyż­szej jako­ści dostar­cza­ne­go wideo i opty­mal­nych para­me­trów sie­cio­wych, mogła spro­stać trud­nym warun­kom eks­plo­ata­cji jakie cze­ka­ją urzą­dze­nia znaj­du­ją­ce się na zewnątrz pojaz­dów szy­no­wych. Urzą­dze­nie może słu­żyć jako tzw. kame­ra luster­ko­wa — zamon­to­wa­na na bokach pojaz­du zapew­nia wyso­kiej jako­ści obraz prze­strze­ni wzdłuż tra­sy prze­jaz­du i pero­nów. Kame­ra MD8564-EH może tak­że zostać wyko­rzy­sta­na do moni­to­ro­wa­nia pan­to­gra­fu, słu­żąc do kon­tro­li sty­ku odbie­ra­ka prą­du z sie­cią trak­cyj­ną, a tak­że do kon­tro­li samej sie­ci np. czy przy wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze powie­trza, sieć nie jest zbyt roz­cią­gnię­ta i czy nie zagra­ża bez­pie­czeń­stwu. Kame­ra prze­zna­czo­na jest do mon­ta­żu bez­po­śred­nio na poszy­ciu pojaz­dów, nie wyma­ga dodat­ko­wych osłon oraz obu­dów, co uspraw­nia insta­la­cję, oszczę­dza kosz­ty i czas.
Urzą­dze­nie wypo­sa­żo­ne jest w prze­twor­nik 2MP, umoż­li­wia­ją­cy uzy­ska­nie obra­zu w roz­dziel­czo­ści Full HD (1920x1080) przy 30 klat­kach na sekun­dę w stan­dar­dach H.264/MJPEG. Dzię­ki zasto­so­wa­niu efek­tyw­nej kom­pre­sji opar­tej o smart kodek Smart Stre­am II opra­co­wa­ny przez VIVOTEK, moż­na zna­czą­co ogra­ni­czyć zuży­cie pasma oraz wyko­rzy­sta­nia prze­strze­ni dys­ko­wej nawet o 50% zacho­wu­jąc tą samą dosko­na­łą jakość obra­zu.


Jej zin­te­gro­wa­na meta­lo­wa obu­do­wa z wizje­rem ze wzmoc­nio­ne­go szkła zapew­nia ochro­nę urzą­dze­nia przed szko­dli­wy­mi oddzia­ły­wa­nia­mi czyn­ni­ków mecha­nicz­nych, śro­do­wi­sko­wych, che­micz­nych takich jak: ude­rze­nia kamie­ni, gałę­zi, dzia­ła­nia wan­da­li­zmu, zmia­ny tem­pe­ra­tu­ry, opa­dy atmos­fe­rycz­ne, zaso­le­nie, czysz­cze­nie (tak­że pod ciśnie­niem i wodą o wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze). Potwier­dza­ją to uzy­ska­ne cer­ty­fi­ka­cje zgod­ne z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi stan­dar­da­mi: kla­sa szczel­no­ści IP68 oraz IP6K9K, kla­sa odpor­no­ści mecha­nicz­nej IK10+, NEMA4X.
Dzię­ki swo­jej kon­struk­cji kame­ra VIVOTEK MD8564-EH może pra­co­wać w sze­ro­kim zakre­sie tem­pe­ra­tur (-40°C~ 70 °C, poziom TX nor­my EN50155), dodat­ko­wo wypo­sa­żo­na jest w sys­tem odladzania/odszraniania wizje­ra, co czy­ni ją urzą­dze­niem nie­zwy­kle odpor­nym i spraw­dza­ją­cym się w naj­trud­niej­szych warun­kach pogo­do­wych.
Oprócz sta­ran­nie zapro­jek­to­wa­nej obu­do­wy, kame­ra ofe­ru­je tak­że wyso­kiej jako­ści para­me­try obra­zu. Dzię­ki wbu­do­wa­ne­mu oświe­tla­czo­wi IR o efek­tyw­nym zasię­gu do 30m, kame­ra może pra­co­wać w warun­kach zupeł­nej ciem­no­ści dostar­cza­jąc czy­tel­ny obraz wideo.

Funk­cja WDR Pro, czy­li sze­ro­ki zakres dyna­mi­ki, pozwa­la na pro­fe­sjo­nal­ną korek­cję prze­świe­tlo­nych oraz zaciem­nio­nych ele­men­tów sce­ny, nie­zbęd­ną przy obec­no­ści sil­nych źró­deł świa­tła (słoń­ce, świa­tła przed­nie pocią­gu). Dyna­micz­na korek­cja eks­po­zy­cji Fast AE natych­miast dopa­so­wu­je poziom doświe­tle­nia sce­ny w sytu­acjach gwał­tow­nych zmian takich jak wyjazd z tune­lu / zada­szo­nej sta­cji. Inte­li­gent­na funk­cja ana­li­zy obra­zu, Tam­pe­ring Detec­tion, umoż­li­wia wywo­ła­nie alar­mu przy pró­bie manipulacji/sabotażu kame­ry takiej jak zama­lo­wa­nie, poru­sze­nie lub zasło­nię­cie obiek­ty­wu.
Urzą­dze­nie obsłu­gu­je dwu­kie­run­ko­we audio, z moż­li­wo­ścią pod­łą­cze­nia zewnętrz­ne­go mikro­fo­nu i gło­śni­ka. Posia­da tak­że wej­ście na kar­tę pamię­ci MicroSD/SDHC/SDXC umoż­li­wia­jąc gwa­ran­to­wa­ny lokal­ny zapis wideo, co pozwa­la zapo­biec utra­cie danych w przy­pad­ku bra­ku połą­cze­nia z sie­cią (np. uszko­dze­nie pojaz­du). Moż­li­wość zasto­so­wa­nia nagry­wa­nia lokal­ne­go tzw. seam­less recor­ding lub edge recor­ding umoż­li­wia zacho­wa­nie nagrań wideo w przy­pad­ku bra­ku połą­cze­nia z sys­te­mem nagry­wa­ją­cym, jego awa­rii czy nawet znisz­cze­nia. Kame­ra może sta­no­wić swo­istą “czar­ną skrzyn­kę”.
Kame­ra wypo­sa­żo­na jest w złą­cza M12 zapew­nia­ją­ce bez­piecz­ne połą­cze­nia i kom­pa­ty­bil­ność z infra­struk­tu­rą kole­jo­wą.

Kluczowe cechy:

 • Odświe­ża­nie 30 kl/sek przy roz­dziel­czo­ści 1920x1080
 • Wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR efek­tyw­ny do 30 metrów
 • WDR Pro popra­wa obra­zu w miej­scach o wyso­kim kon­tra­ście oświe­tle­nia
 • Smart Stre­am II w celu opty­ma­li­za­cji wydaj­no­ści pasma
 • Dwu­kie­run­ko­we audio — wbu­do­wa­ny mikro­fon i wyj­ście audio
 • Zgod­ność z nor­mą EN50155TX
 • Wan­da­lo­od­por­na obu­do­wa IK10+, NEMA 4X
 • Odpor­na na nie­ko­rzyst­ne warun­ki atmos­fe­rycz­ne, kla­sa szczel­no­ści IP6K9K, pra­ca w skraj­nych tem­pe­ra­tu­rach -40°C — +70°C
 • Funk­cja odla­dza­nia z wewnętrz­ną szy­bą grzew­czą
 • Złą­cze M12
 •  

 Trzy let­ni okres ochro­ny! —  Bez­pie­czeń­stwo Trend Micro 

Specyfikacja

 

Po więcej informacji zapraszamy do dystrybucji!