Kamera VC8201-M13. Model z głowicą CU8131 i CU8171

Vivo­tek VC8201-M13 to kolej­na kame­ra typu split, w skład któ­rej wcho­dzą dwie gło­wi­ce moni­to­ru­ją­ce oraz jed­nost­ka “spi­na­ją­ca” je razem. Oddziel­na kon­struk­cja uła­twia mon­taż oraz pozwa­la znacz­nie zmniej­szyć moduł kame­ry zacho­wu­jąc jego peł­ną funk­cjo­nal­ność.

Kamera Vivotek
typu Split — VC8201-M13

Pierwszy moduł kamery.…

CU8131 wypo­sa­żo­ny jest 1MP prze­twor­nik CMOS oraz tech­no­lo­gię sze­ro­kie­go zakre­su dyna­mi­ki WDR Pro.  Tech­no­lo­gia WDR Pro jest tech­no­lo­gią bar­dziej zaawan­so­wa­ną. Kame­ra wyko­nu­je dwa zdję­cia (jed­no z krót­kim cza­sem naświe­tla­nia, dru­gie z dłu­gim). Zdję­cie z krót­kim cza­sem naświe­tla­nia eks­po­nu­je miej­sca prze­świe­tlo­ne, a z dłu­gim cza­sem naświe­tla­nia nie­do­świe­tlo­ne. Pro­ce­sor dzię­ki odpo­wied­nie­mu algo­ryt­mo­wi łączy obie klat­ki w taki spo­sób, by przed­sta­wić całość w naj­lep­szym uję­ciu, na osob­no zło­żo­nej klat­ce. Zakres obsłu­gi­wa­nej dyna­mi­ki tej tech­no­lo­gii to — do 100 dB.

Drugi moduł kamery

CU8171 posia­da obiek­tyw typu Fisheye — Rybie Oko oraz 5MP prze­twor­nik CMOS, któ­ry dostar­cza nie­spo­ty­ka­ną jakość obra­zu oraz wyjąt­ko­wą szcze­gó­ło­wość. Moduł CU8171 ofe­ru­je 180-stop­nio­wy kąt widze­nia (poziom, pion, prze­kąt­na),  co pozwa­la na uzy­ska­nie impo­nu­ją­ce­go 360-stop­nio­we­go pano­ra­micz­ne­go obra­zu (przy mon­ta­żu np. na sufi­cie lub pod­ło­dze).

Technologia

Kame­ra VC8201 wypo­sa­żo­na jest w kil­ka zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii, dzię­ki cze­mu urzą­dze­nie dosko­na­le spraw­dza się w moni­to­rin­gu wewnątrz pomiesz­czeń. VC8201 wspie­ra tech­no­lo­gię 3DNR- funk­cję reduk­cji szu­mów, popra­wia­ją­cą jakość obra­zu przy niskim natę­że­niu świa­tła, dzię­ki cze­mu kame­ra świet­nie radzi sobie w nocy. Na jej wypo­sa­że­niu nie zabra­kło funk­cji Tam­pe­ring Detec­tion, któ­ra pole­ga na tym, że każ­da pró­ba mani­pu­la­cji przy obiek­ty­wie kame­ry jak zama­lo­wa­nie, poru­sze­nie lub zasło­nię­cie obiek­ty­wu spo­wo­du­je uru­cho­mie­nie funk­cji alar­mo­wej, a w kon­se­kwen­cji poin­for­mu­je admi­ni­stra­to­ra o zaj­ściu.  Jak we wszyst­kich kame­rach, tak i na tej, moż­na uru­cho­mić zapis lokal­ny na kar­tach Micro SD/SDHC/SDXC. Jed­ną z cech, któ­rą posia­da kame­ra są maski pry­wat­no­ści, dzię­ki któ­rym moż­li­we jest wyłą­cze­nie moni­to­rin­gu dla czę­ści obsza­ru. Funk­cja ta jest przy­dat­na, gdy  pew­ne miej­sca na moni­to­ro­wa­nym obsza­rze nie powin­ny być nagry­wa­ne przez sys­tem, szcze­gól­nie obra­zy, któ­re nie są istot­ne dla celów ochro­ny dane­go miej­sca. Kame­ra posia­da 2 wej­ścia oraz 2 wyj­ścia cyfro­we. Istot­nym ele­men­tem są tak­że wbu­do­wa­ne mikro­fo­ny w obu kame­rach. Urzą­dze­nie jest zasi­la­ne przez PoE zgod­nie ze stan­dar­dem IEEE 802.3af.

Zastosowanie

Kame­ra VC8201 dosko­na­le spraw­dza się w miej­scach new­ral­gicz­nych, gdzie dys­kret­ność jest klu­czo­wym czyn­ni­kiem, pozwa­la zacho­wać kom­fort prze­by­wa­nia w danym miej­scu. Kame­ra typu split znaj­dzie zasto­so­wa­nie w takich miej­scach jak: biu­ra, skle­py, hote­le (np. recep­cja), eks­klu­zyw­ne buti­ki, muzea, gale­rie sztu­ki, a nawet w pojaz­dach.

             

            

Zalety kamery

Vivo­tek VC8201 sta­no­wi przy­kład inno­wa­cyj­ne­go podej­ścia do nad­zo­ru wideo, któ­ry oddzie­la moduł prze­twa­rza­nia obra­zu od samych kamer. Nie­za­leż­ny moduł kon­tro­lu­je obsłu­gę obra­zu wideo w zakre­sie prze­cho­wy­wa­nia danych, kom­pre­sji oraz współ­pra­cy urzą­dzeń w sie­ci. Łączy ze sobą jed­ną lub dwie kame­ry. Roz­wią­za­nie to nie­sie ze sobą wie­le korzy­ści jak np. wspie­ra­nie dwóch róż­nych mode­li kamer przy wyko­na­niu jed­no­ra­zo­wej insta­la­cji, a co za tym idzie — reduk­cja kosz­tów, pro­sto­ta insta­la­cji, więk­sza ela­stycz­ność imple­men­ta­cji w sto­sun­ku do kon­wen­cjo­nal­nych sys­te­mów, łatwość zmia­ny ulo­ko­wa­nia kamer wraz z modu­łem prze­twa­rza­nia.

Kame­ra posia­da kil­ka zalet. Wśród nich moż­na wymie­nić:

  • Kom­pak­to­wy kształt i design: nie­wiel­ki roz­miar kamer spra­wia, że moż­na je łatwo wkom­po­no­wać w infra­struk­tu­rę pomiesz­cze­nia, gdzie pozo­sta­ją prak­tycz­nie nie­wi­docz­ne.

  • Wspar­cie dla 2 kamer: kame­ra kopu­ło­wa 1 Mpix + kame­ra hemis­fe­rycz­na 5 Mpix
  • Modu­ły kamer prze­zna­czo­ne do mon­ta­żu w sufi­cie pod­wie­sza­nym
  • Zasi­la­nie i prze­sy­ła­nie danych za pomo­cą jed­ne­go prze­wo­du (tech­no­lo­gia PoE)
  • Łatwa insta­la­cja oraz mon­taż
  • Moż­li­wość nagry­wa­nia na kar­tę MicroSD
  • Wbu­do­wa­ne mikro­fo­ny w obu kame­rach
  • Połą­cze­nie kablem na odle­głość 5 lub 8 m

 

-Mniej kabli: każ­da z dwóch kamer pod­łą­czo­na jest do modu­łu kablem, któ­ry zapew­nia zasi­la­nie, trans­mi­sję wideo oraz audio z wbu­do­wa­nych w kame­rach mikro­fo­nów.
-Więk­szy zasięg: obie kame­ry mogą być odda­lo­ne od modu­łu na odle­głość do 8 m, co zwięk­sza zasięg moni­to­ro­wa­nej sce­ny.

Wspie­ra­nie dwóch kamer przy wyko­na­niu jed­no­ra­zo­wej insta­la­cji, co przy zasto­so­wa­niu kon­wen­cjo­nal­ne­go roz­wią­za­nia wyma­ga­ło­by wyko­na­nia dwóch nie­za­leż­nych insta­la­cji, w zna­czą­cy spo­sób redu­ku­je koszt i pozwa­la zaosz­czę­dzić czas. Dodat­ko­wo apa­ra­ty optycz­ne CU8131 i CU8171 wypo­sa­żo­ne zosta­ły w wygod­ny sys­tem moco­wa­nia bez uży­cia śrub.

Filmy

 

Karta katalogowa

Kar­ta kata­lo­go­wa VC8201 -> Pobierz