Kamera Vivotek typu split VC8101

Vivo­tek VC8101 to 2MP (Full HD) kame­ra, w skład któ­rej wcho­dzą dwie gło­wi­ce moni­to­ru­ją­ce (kame­ro­we)  oraz rdzeń sys­te­mu. Oddziel­na kon­struk­cja uła­twia dys­kret­ną zabu­do­wę samej kame­ry, co pozwa­la znacz­nie zmniej­szyć moduł kame­ry zacho­wu­jąc jego peł­ną funk­cjo­nal­ność.

Kamera Vivotek
typu Split — VC8101

 

Pierwszy moduł kamery

CU8161-H (Pin­ho­le) wypo­sa­żo­ny jest 2MP prze­twor­nik CMOS oraz tech­no­lo­gię sze­ro­kie­go zakre­su dyna­mi­ki WDR Pro, któ­ry pozwa­la na pro­fe­sjo­nal­ną korek­cję prze­świe­tlo­nych oraz zaciem­nio­nych ele­men­tów sce­ny za pomo­cą któ­rej, świet­nie radzi sobie z trud­ny­mi warun­ka­mi oświe­tle­nio­wy­mi.

Drugi moduł kamery

CU8163-H  wypo­sa­żo­ny jest w obiek­tyw typu Fisheye — Rybie Oko a tak­że 2 MP prze­twor­nik CMOS, któ­ry dostar­cza dosko­na­łą jakość obra­zu oraz wyjąt­ko­wą szcze­gó­ło­wość. Moduł CU8163-H ofe­ru­je sze­ro­ki, bo 180° kąt widze­nia, co pozwa­la na uzy­ska­nie impo­nu­ją­ce­go 360° pano­ra­micz­ne­go obra­zu (przy mon­ta­żu np. na sufi­cie lub pod­ło­dze).

 

Znalezione obrazy dla zapytania vc8101

Technologia

 Kame­ra Vivo­tek VC8101 wypo­sa­żo­na jest w sze­reg zaawan­so­wa­nych funk­cji takich jak:  Vivo­tek Smart Stre­am II, dzię­ki któ­re­mu jakość obra­zu zde­fi­nio­wa­ne­go frag­men­tu sce­ny jest mak­sy­mal­nie wyostrzo­na przy jed­no­cze­śnie zop­ty­ma­li­zo­wa­nym uży­ciu pasma.  W połą­cze­niu z kodo­wa­niem H.264 może­my uzy­skać reduk­cję pojem­no­ści zare­je­stro­wa­ne­go obra­zu nawet o 50%, zacho­wu­jąc peł­ną jakość 2 MP obra­zu. VC8101 wspie­ra rów­nież tech­no­lo­gię 3DNR- funk­cję reduk­cji szu­mów, popra­wia­ją­cą jakość obra­zu przy niskim natę­że­niu świa­tła, dzię­ki cze­mu kame­ra świet­nie radzi sobie w nocy. Na jej wypo­sa­że­niu nie zabra­kło funk­cji Tam­pe­ring Detec­tion, któ­ra pole­ga na tym, że każ­da pró­ba mani­pu­la­cji przy obiek­ty­wie kame­ry jak zama­lo­wa­nie, poru­sze­nie lub zasło­nię­cie obiek­ty­wu spo­wo­du­je uru­cho­mie­nie funk­cji alar­mo­wej, a w kon­se­kwen­cji poin­for­mu­je admi­ni­stra­to­ra o zaj­ściu. Ponad­to kame­ra obsłu­gu­je dwu­kie­run­ko­we audio (full duplex).  Jak na wszyst­kich kame­rach, tak i na tej, moż­na uru­cho­mić zapis lokal­ny na kar­tach MicroSD.

Zastosowanie

Kame­ra VC8101 dosko­na­le spraw­dza się w miej­scach new­ral­gicz­nych, gdzie dys­kret­ność jest klu­czo­wym czyn­ni­kiem, pozwa­la zacho­wać kom­fort prze­by­wa­nia w danym miej­scu. Są to takie miej­sca jak: bra­my wjaz­do­we, ban­ki (np. ban­ko­mat), hote­le (np.recepcja), insty­tu­cje publicz­ne (np.urząd mia­sta), czy eks­klu­zyw­ne buti­ki. War­to zwró­cić uwa­gę na to że kon­struk­cja kame­ry jest bar­dzo dys­kret­na, w mak­sy­mal­nym stop­niu zabez­pie­cza ją przed kra­dzie­żą co spra­wia, że ​​kame­ra jest tak­że odpo­wied­nia do zasto­so­wań w śro­do­wi­skach o wyso­kim stop­niu bez­pie­czeń­stwa.

Zalety

Kame­ra posia­da wie­le zalet, jed­nak do głów­nych zali­czyć nale­ży:
  • roz­miar
  • wybór obiek­ty­wu (Fisheye lub 2MP bul­let)
  • zasi­la­nie i prze­sy­ła­nie danych za pomo­cą jed­ne­go prze­wo­du (tech­no­lo­gia PoE)
  • dostęp za pomo­cą apli­ka­cji mobil­nej iVie­wer
  • łatwy mon­taż
  • moż­li­wość nagry­wa­nia na kar­tę MicroSD
  • obsłu­ga audio (wej­ście na mikro­fon)
  • wejścia/wyjścia cyfro­we

Karta katalogowa

Kar­ta kata­lo­go­wa VC8101 — pobierz »

Zdjęcia kamery

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *