Kamery Vivotek z serii FD9X65

Nowa seria kamer VIVOTEK FD9X65

Nowa seria to zawsze mode­le róż­nią­ce się od sie­bie wypo­sa­że­niem, funk­cja­mi i prze­zna­cze­niem. Seria VIVOTEK 9X65 obej­mu­je trzy mode­le kamer 2 mega­pik­se­lo­wych wyróż­nia­ją­ce się nowo­cze­sną tech­no­lo­gią oraz wypo­sa­że­niem:  FD9165-HTFD9365-HTV, FD9365-EHTVWszyst­kie kame­ry cha­rak­te­ry­zu­ją się kodo­wa­niem H.265 i tech­no­lo­gią Smart Stre­am III, pozwa­la­jąc na oszczęd­ność nawet do 90% zaję­to­ści pasma przy zacho­wa­niu naj­wyż­szej jako­ści obra­zu oraz wyjąt­ko­wej prze­pu­sto­wo­ści.

VIVOTEK 9X65  to nowe sie­cio­we kame­ry kopuł­ko­we, pozwa­la­ją­ce uzy­skać dosko­na­łą jakość obra­zu i wyjąt­ko­wą prze­pu­sto­wość w roz­dziel­czo­ści Full HD 1920x1080 z szyb­ko­ścią do 60 kla­tek na sekun­dę.

Smart IR drugiej generacji

Nowa seria VIVOTEK FD9X65 ofe­ru­je naj­lep­szą tech­no­lo­gię nad­zo­ru noc­ne­go. Funk­cja Smart IR II zapew­nia wyra­zi­sty i ide­al­nie oświe­tlo­ny obraz w ciem­nym oto­cze­niu. Gdy funk­cja Smart IR jest włą­czo­na, kame­ra auto­ma­tycz­nie regu­lu­je natę­że­nie świa­tła pod­czer­wie­ni (IR), aby unik­nąć efek­tu prze­świe­tle­nia w try­bie noc­nym. Ta uni­kal­na tech­no­lo­gia eli­mi­nu­je wcze­śniej­sze pro­ble­my poja­wia­ją­ce się w kame­rach IP wyko­rzy­stu­ją­cych oświe­tla­cze IR, w któ­rych obiek­ty znaj­du­ją­ce się bli­sko obiek­ty­wu były prze­świe­tlo­ne, co nie pozwa­la­ło na popraw­ną iden­ty­fi­ka­cje osób lub przed­mio­tów. Wszyst­kie trzy mode­le wypo­sa­żo­ne zosta­ły w pro­mien­nik pod­czer­wie­ni efek­tyw­ny aż do 50m! 

Smart Stream III + H.265

FD9X65 posia­da rów­nież stan­dard kom­pre­sji H.265, któ­ry zmniej­sza roz­mia­ry pli­ków i zacho­wu­je cen­ną prze­pu­sto­wość sie­ci. Tego typu kom­pre­sja spraw­dza się przede wszyst­kim w miej­scach, gdzie potrzeb­ne jest cią­głe nagry­wa­nie wideo, gene­ru­ją­ce dużą obję­tość nagrań np. w moni­to­rin­gu skrzy­żo­wań, prze­jaz­dów kole­jo­wych, hal dwor­co­wych lub gdzie obraz jest prze­sy­ła­ny poza lokal­ne miej­sce moni­to­rin­gu np.: w sie­ciach han­dlo­wych czy sta­cjach ben­zy­no­wych. Naj­now­szy Smart Stre­am III, któ­ry w połą­cze­niu ze stan­dar­dem kom­pre­sji H.265  umoż­li­wia reduk­cję pojem­no­ści danych na urzą­dze­niu reje­stru­ją­cym oraz uży­cia pasma nawet o 90%.

WDR PRO II

W kame­rach zaim­ple­men­to­wa­na zosta­ła tak­że inno­wa­cyj­na funk­cja:  WDR Pro II (zwięk­szo­ny zakres dyna­mi­ki, aż do 140dB). Funk­cja WDR PRO II  to nic inne­go jak zaawan­so­wa­na wer­sja WDR Pro. Dzia­ła ona poprzez prze­chwy­ty­wa­niu czte­rech alter­na­tyw­nych kla­tek za pomo­cą czte­rech róż­nych cza­sów eks­po­zy­cji. Czte­ry klat­ki przed­sta­wia­ją alter­na­tyw­ne dane odpo­wied­nio od naj­ciem­niej­szych do naj­ja­śniej­szych obsza­rów sce­ny. Rów­nież i tutaj spe­cjal­ny pro­ce­sor ISP wyko­rzy­stu­je skom­pli­ko­wa­ny algo­rytm płyn­nie łącząc opty­mal­ne czę­ści tych czte­rech uzu­peł­nia­ją­cych kla­tek two­rząc zło­żo­ną ram­kę, któ­ra zacho­wu­je naj­lep­sze szcze­gó­ły sce­ny.

SNV II

Urzą­dze­nia zosta­ły tak­że wypo­sa­żo­ne w funk­cję SNV (Supre­me Night Visi­bi­li­ty), tech­no­lo­gia umoż­li­wia­ją­ca moni­to­ro­wa­nie w kolo­rze w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia. W prak­ty­ce włą­cza­nie funk­cji IR jest wystar­cza­ją­ce tyl­ko przy niskim oświe­tle­niu lub cał­ko­wi­tym bra­ku oświe­tle­nia, gdzie obraz wyświe­tla­ny jest tyl­ko w posta­ci mono­chro­ma­tycz­nej. Nadal jed­nak nie sta­no­wi to kom­plet­ne­go roz­wią­za­nia w sytu­acji, gdy kolor może być czyn­ni­kiem decy­du­ją­cym o suk­ce­sie w przy­pad­ku iden­ty­fi­ka­cji szcze­gó­łów zda­rze­nia. Na przy­kład rysy twa­rzy, kolor wło­sów danej oso­by, oczu, skó­ry czy ubra­nia. Efekt zacho­wa­nia kolo­ru w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia po zasto­so­wa­niu SNV uda­ło się osią­gnąć poprzez włą­cze­nie zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii prze­twa­rza­nia i prze­chwy­ty­wa­nia obra­zu w sła­bym świe­tle.

3DNR

Tech­no­lo­gia reduk­cji szu­mów 3DNR umoż­li­wia uchwy­ce­nie wyraź­ne­go obra­zu, bez zakłó­ceń (śnie­że­nia) nawet w sła­bym oświe­tle­niu.

PIR

Seria FDX65 zosta­ła wypo­sa­żo­na rów­nież w czuj­nik PIR do jesz­cze bar­dziej skru­pu­lat­ne­go wykry­wa­nia ruchu, aby moni­to­ro­wa­ny obiekt był bez­piecz­ny w każ­dej chwi­li.

Remote Focus i obiektyw typu P-iris

Na uwa­gę rów­nież zasłu­gu­je zasto­so­wa­nie funk­cji Remo­te Focus oraz obiek­tyw typu P-Iris — usta­wie­nie ide­al­ne­go obra­zu jest bar­dzo łatwe  i nie wyma­ga cią­głe­go manu­al­ne­go prze­sta­wia­nia obiek­ty­wu. Funk­cja pozwa­la­ją­ca na wyko­ny­wa­nie zbli­że­nia oraz regu­la­cji ostro­ści za pomo­cą inter­fej­su prze­glą­dar­ki, w kame­rach wypo­sa­żo­nych w obiek­ty­wy wyko­rzy­stu­ją­ce sil­ni­ki kro­ko­we.

Wbudowany mikrofon

Kame­ry posia­da­ją ponad­to wbu­do­wa­ny mikro­fon, umoż­li­wia­ją­cy zapis dźwię­ku na odle­głość nawet do 5 m a tak­że gło­śnik do dwu­kie­run­ko­wej komu­ni­ka­cji audio.

Szczelna obudowa

Ponad­to model FD9365-HTV został wypo­sa­żo­ny w solid­ną obu­do­wę, wyko­na­ną zgod­nie z nor­mą IK10, a jej szczel­ność przed nie­ko­rzyst­ny­mi czyn­ni­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi gwa­ran­tu­je nor­ma IP66.

i praca w szerokim zakresie temperatur…

Model FD9365-EHTV poza wszyst­ki­mi wyżej wymie­nio­ny­mi funk­cja­mi i zaim­ple­to­wa­ny­mi tech­no­lo­ga­mi, posia­da bar­dzo sze­ro­ki zakres tem­pe­ra­tur pra­cy (-50°C ~ 50°C),  co dodat­ko­wo zwięk­sza wydaj­ność i nie­za­wod­ność tej kame­ry zarów­no przy pogo­dach bar­dzo cie­płych latem jak i bar­dzo zim­nych pod­czas zimy.

Karty katalogowe

FD9165-HT -> pobierz

FD9365-HTV -> pobierz

FD9365-EHTV -> pobierz