Sko­rzy­staj z dedy­ko­wa­nej info­li­nii pro­du­cenc­kiej VIVOTEK
Pod nume­rem Info­li­ni VIVOTEK uzy­skasz pomoc doty­czą­cą wszyst­kich pro­duk­tów VIVOTEK

 infolinia 801 084 044

lub  12 306 78 85
lub  22 122 14 60

VIVOTEK Pol­ska
ul. Bul­wa­ro­wa 31
31–751 Kra­ków
Tel. +48 12 306 78 62
biuro@vivotek.pl

W spra­wie udzia­łu w szko­le­niach — szkolenia@vivotek.pl
W spra­wie napraw gwa­ran­cyj­nych i poza­gwa­ran­cyj­nych — serwis@vivotek.pl
W spra­wie pod­ję­cia współ­pra­cy han­dlo­wej i dys­try­bu­cyj­nej - wspolpraca@vivotek.pl
Gdy potrze­bu­jesz pomo­cy w dobo­rze fir­my któ­ra wyce­ni i  zain­sta­lu­je dla Cie­bie sys­tem moni­to­rin­gu instalacja@vivotek.pl

 

Godzi­ny pra­cy:
Pn- Pt  8:00 — 16:00

Por­tal Part­ne­rów VIVOTEK

Masz pytania — napisz do nas


Import i dys­try­bu­cja — pod­miot odpo­wie­dzial­ny w Pol­sce

SUMA SOLUTIONS SP Z O.O.
Panew­nic­ka 109 40–761 Kato­wi­ce
Info­li­nia 801 084 086
tel. +48 32 757 98 55

Kon­ce­sja MSWiA L-0509/00
VAT No / NIP PL6270013240
REGON 008435281
GIOŚ E0008875W
KRS 0000119218 SR Kato­wi­ce-Wschód wydział VIII gospo­dar­czy KRS