Sko­rzy­staj z dedy­ko­wa­nej info­li­nii pro­du­cenc­kiej VIVOTEK
Pod nume­rem Info­li­ni VIVOTEK uzy­skasz pomoc doty­czą­cą wszyst­kich pro­duk­tów VIVOTEK

 infolinia 801 084 044

lub  12 306 78 85
lub  22 122 14 60

biuro@vivotek.pl

W spra­wie udzia­łu w szko­le­niach — szkolenia@vivotek.pl
W spra­wie napraw gwa­ran­cyj­nych i poza­gwa­ran­cyj­nych — serwis@vivotek.pl
W spra­wie pod­ję­cia współ­pra­cy han­dlo­wej i pro­jek­to­wej - wspolpraca@vivotek.pl
Gdy potrze­bu­jesz pomo­cy w dobo­rze fir­my któ­ra wyce­ni i  zain­sta­lu­je dla Cie­bie sys­tem moni­to­rin­gu instalacja@vivotek.pl

 

Godzi­ny pra­cy:
Pn- Pt  8:00 — 16:00

Masz pytania — napisz do nas

[recapt­cha]

Korzy­sta­jąc z for­mu­la­rza, zga­dzasz się na prze­cho­wy­wa­nie i prze­twa­rza­nie two­ich danych przez witry­nę.


Import i dys­try­bu­cja — pod­miot odpo­wie­dzial­ny w Pol­sce

SUMA SOLUTIONS SP Z O.O.
Panew­nic­ka 109 40–761 Kato­wi­ce
Info­li­nia 801 084 086
tel. +48 32 757 98 55

SUMA SOLUTIONS SP Z O.O. o. Kra­ków
Bul­wa­ro­wa 31 Kra­ków
Info­li­nia 801 084 086
tel. +48 32 757 98 55

Kon­ce­sja MSWiA L-0509/00
VAT No / NIP PL6270013240
REGON 008435281
GIOŚ E0008875W
KRS 0000119218 SR Kato­wi­ce-Wschód wydział VIII gospo­dar­czy KRS