Liczenie ludzi z dokładnością do 98%

Liczenie ludzi z dużą dokładnością

Opty­ma­li­za­cja Two­je­go Biz­ne­su dzię­ki ana­li­tycz­nym narzę­dziom do licze­nia ludzi

Dokład­ność danych doty­czą­cych  licze­nia osób w skle­pach uspraw­nia zarzą­dza­nie nimi. Vivo­tek ofe­ru­je nowe roz­wią­za­nie do zli­cza­nia osób, poma­ga­ją­ce przed­się­bior­com zwięk­szyć wydaj­ność dzia­łań i pod­nieść pro­fi­ty w fir­mie.

liczenie ludzi

Vivo­tek, model SC8131, któ­ry jest wypo­sa­żo­ny w nowo­cze­sną a zara­zem bar­dzo dyna­micz­ną funk­cję zli­cza­nia osób opar­tą o tech­no­lo­gię głę­bi obra­zu 3D za pomo­cą dwóch obiek­ty­wów w kame­rze.

 • Insta­la­cja na wyso­ko­ści  2.4 ~ 3.6 metra
 • Tech­no­lo­gia głę­bo­ko­ści 3D
 • Detek­cja śle­dzą­ca
 • Pra­ca przy sła­bym oświe­tle­niu
 • Sku­tecz­ność zli­cza­nia do 98%
 • Wbu­do­wa­ny w kame­rę sys­tem rapor­tu­ją­cy
 • Rapor­ty danych JSON/XML/CSV
 • Dedy­ko­wa­ny do zatło­czo­nych stref publicz­nych

———-
skle­py, pasa­że, sta­cje kole­jo­we, muzea, hale

Dys­po­nu­jąc dokład­ny­mi dany­mi dostar­cza­ny­mi w cza­sie rze­czy­wi­stym użyt­kow­nik sys­te­mu zli­cza­ją­ce­go Vivo­tek może mię­dzy inny­mi osza­co­wać natę­że­nie ruchu w skle­pie, okre­ślić licz­bę pra­cow­ni­ków per­so­ne­lu potrzeb­nych do obsłu­gi klien­tów, oce­nić efek­tyw­ność akcji pro­mo­cyj­nych oraz innych wyda­rzeń mar­ke­tin­go­wych.

Taj­ni­ki Zarzą­dza­nia Sprze­da­żą  

 • - zwiększ dokład­ność narzę­dzi zli­cza­ją­cych
 • - uspraw­nij podej­mo­wa­nie decy­zji
 • - ulepsz zarzą­dza­nie per­so­ne­lem
 • - osza­cuj efek­tyw­ność dzia­łań mar­ke­tin­go­wych
 • - pod­nieś dochód ze sprze­da­ży

System raportów KLIENT / SERWER

Celem Vivo­te­ka jest two­rze­nie nowo­cze­snych pro­duk­tów, któ­re speł­nia­ją wyma­ga­nia glo­bal­nych part­ne­rów w zakre­sie apli­ka­cji przy­dat­nych w han­dlu. Narzę­dzie do zli­cza­nia osób Vivo­tek jest zin­te­gro­wa­ne z sys­te­mem VAST CMS, zapew­nia­jąc przed­się­bior­com nie­za­wod­ne narzę­dzia do ana­li­ty­ki w miej­scu sprze­da­ży, ochro­ny ludzi i mie­nia przez 24 godzi­ny na dobę sie­dem dni w tygo­dniu.

statystyki liczenie osób

- Pre­cy­zja
Zli­cza­nie ludzi w cza­sie rze­czy­wi­stym z dokład­no­ścią do 98%.

- Wyso­ka wydaj­ność i sku­tecz­ność
Kame­ra ste­reo gene­ru­je dane licze­nia ludzi oraz śle­dze­nia ścież­ki.
Tech­no­lo­gia 3D pozwa­la na odróż­nie­nie osób pod wzglę­dem wzro­stu dzię­ki cze­mu może­my ziden­ty­fi­ko­wać oso­by dorosłe,dzieci, poje­dyn­cze oso­by lub gru­py od obiek­tów takich jak koszy­ki i wóz­ki. Dwu­kie­run­ko­we zli­cza­nia osób na okre­ślo­nym prze­pły­wie danych, pozwa­la na unik­nię­cie podwój­ne­go licze­nia. Na sku­tecz­ność pra­cy kame­ry nie wpły­wa­ją cie­nie i reflek­sy świa­tła.

zliczanie osób

- Łatwa insta­la­cja i kon­fi­gu­ra­cja
Sty­lo­wa obu­do­wa w kom­pak­to­wym roz­mia­rze, moż­li­wość dys­kret­ne­go i łatwe­go mon­ta­żu na sufi­cie.

-Lokal­ne prze­cho­wy­wa­nie danych z rapor­tów zli­cza­nia
Bez­po­śred­nie prze­li­cza­nie danych  w kame­rze zamiast wyko­rzy­sty­wa­nia osob­ne­go kom­pu­te­ra do pro­wa­dze­nia ana­liz. Oszczęd­ność pasma i obni­że­nie ryzy­ka utra­ty danych w sytu­acji prze­rwa­nia połą­cze­nia z sie­cią lub bra­ku dosta­wy ener­gii. Auto­ma­tycz­nie syn­chro­ni­zu­je bazę danych po odzy­ska­niu zerwa­ne­go połą­cze­nia z sie­cią. Zapew­nia kom­plet­ną ochro­nę danych zli­cza­nia  dla wła­ści­cie­li przed­się­biorstw.

- Bez­pie­czeń­stwo nagrań wideo
Zapew­nia nagry­wa­nie w try­bie live i odtwa­rza­nie wideo, obsłu­gę 3 stru­mie­ni wideo oraz inte­gra­cję z opro­gra­mo­wa­niem VAST CMS.

- Inte­gra­cja z sys­te­mem VAST
Przy­ja­zny użyt­kow­ni­ko­wi  inter­fejs i rapor­ty gra­ficz­ne spra­wia­ją, że zarzą­dza­nie jest szyb­kie i pro­ste.

- VAST – ana­li­za zli­cza­nia
Pomoc­na przy ukła­da­niu har­mo­no­gra­mów pra­cy i rapor­tów danych dla kadry kie­row­ni­czej.
Pozwa­la przed­się­bior­com pod­no­sić jakość dzia­łań, w tym zarzą­dza­nia i ochro­ny w wie­lu loka­li­za­cjach.

- Pla­no­we wysy­ła­nie rapor­tów
Pozwa­la na wgląd w stan odwie­dzin klien­tów, dzię­ki dostę­po­wi do codzien­nych rapor­tów zli­cza­nia.

Integracja z bezpłatnym systemem monitoringu VAST

> pod­gląd peł­nych sta­ty­styk licze­nia w modu­le rapor­tów VAST <

> ręcz­ny eks­port danych lub na skrzyn­kę ema­il <