Mobilny rejestrator od Vivotek — model NV9311P

Mobilny rejestrator — przyszłość dla pojazdów

NV9311P to mobil­ny reje­stra­tor prze­zna­czo­ny do moni­to­rin­gu pojaz­dów.  Umoż­li­wia oglą­da­nie obra­zu z kamer na żywo w roz­dziel­czo­ści  1080p i obsłu­gu­je do 8 kamer. Zapew­nia  kom­pre­sję wideo H.265 i posia­da 8 por­tów  PoE, co umoż­li­wia pod­łą­cze­nie i zasi­la­nie kamer sie­cio­wych. Mobil­ny reje­stra­tor spraw­dzi się we wszyst­kich rodza­jach pojaz­dów, dzię­ki nie­zwy­kle wytrzy­ma­łej i solid­nej kon­struk­cji zgod­nej z nor­ma­mi  EN50155 i MIL-STD-810G.

NV9311P posia­da wbu­do­wa­ny czuj­nik wstrzą­su i moduł GNSS w celu prze­sy­ła­nia infor­ma­cji na temat róż­nych zda­rzeń, a tak­że infor­ma­cji zwią­za­nych z pręd­ko­ścią. Dodat­ko­wo reje­stra­tor ofe­ru­je wie­le inter­fej­sów sie­cio­wych, takich jak LAN, WiFi i LTE dla róż­nych wyma­gań połą­cze­nia sie­cio­we­go. Dzię­ki zaim­ple­men­to­wa­ne­mu opro­gra­mo­wa­niu VAST 2 VIVOTEK, loka­li­za­cje śle­dze­nia GPS są natych­miast wyświe­tla­ne w Mapach Google.  Nie­za­leż­nie od loka­li­za­cji, nawet zdal­nie, moż­na oglą­dać mate­riał  wideo “na żywo”, a tak­że posia­da się szyb­ki i bez­po­śred­ni dostęp do nagrań. Dzię­ki temu zapew­nio­ne jest bez­pie­czeń­stwo podróż­nych i posia­da się peł­ną kon­tro­lę nad moni­to­ro­wa­nym pojaz­dem.

Dzię­ki insta­la­cji w pojaz­dach mobil­ne­go reje­stra­to­ra w cza­sie włączania/wyłączania zasi­la­nia oraz zmian napię­cia, sys­tem nadal jest nie­za­wod­ny. NV9311P posia­da rów­nież sze­ro­ki zakres napięć zasi­la­nia, alu­mi­nio­wą obu­do­wę zewnętrz­ną, wbu­do­wa­ną grzał­kę, ochro­nę prze­ciw­prze­pię­cio­wą oraz ochro­nę przed wstrzą­sa­mi i wibra­cja­mi. Dzię­ki swo­jej kon­struk­cji reje­stra­tor jest łatwy w mon­ta­żu,  pro­sty w obsłu­dze i boga­ty w funk­cje.

H.265 1080p Wyświetlanie obrazu „na żywo” w czasie rzeczywistym

Reje­stra­tor wypo­sa­żo­ny jest w wie­lor­dze­nio­wy pro­ce­sor SoC, zapew­nia­ją­cy wyświe­tla­nie wideo w cza­sie rze­czy­wi­stym 1080p (1920x1080). Dzię­ki temu użyt­kow­ni­cy nie prze­oczą żad­nych infor­ma­cji pod­czas moni­to­ro­wa­nia. NVR posia­da rów­nież tech­no­lo­gię Smart Stre­am oraz  H.265, co w znacz­ny spo­sób poma­ga zmniej­szyć zaję­tość dys­ków, niż sys­tem z kom­pre­sją  H .264.

Opcje połączenia WiFi i LTE

 

Stru­mień wideo i dane mobil­ne­go urzą­dze­nia NVR są zdal­nie prze­sła­ne do cen­trum ste­ro­wa­nia w celu moni­to­ro­wa­nia, za pomo­cą połą­cze­nia WiFi 802.11a / b / g / n / ac lub LTE.

Wbudowany czujnik wstrząsu

Wbu­do­wa­ny czuj­nik wstrzą­su popra­wia poziom bez­piecz­nej jaz­dy. Użyt­kow­ni­cy mogą usta­wić poziom czu­ło­ści, a czuj­nik wstrzą­su będzie uru­cha­mia­ny w razie wypad­ku lub w przy­pad­ku wystą­pie­nia eks­tre­mal­nych wibra­cji.

Funkcja prostowania obrazu —  Dewarp

Reje­stra­tor ofe­ru­je jed­no­cze­śnie tryb pod­glą­du na żywo Live­View i tryb odtwa­rza­nia nagrań dla jed­nej kame­ry sie­cio­wej typu fisheye. Zapew­nia tak­że wie­le try­bów wyświe­tla­nia obra­zu, w tym 1O1P1R1O3R1O8R, pozwa­la­jąc użyt­kow­ni­kom moni­to­ro­wać dowol­ną sce­nę lub cie­szyć się pre­cy­zyj­ny­mi, szcze­gó­ło­wy­mi obra­za­mi w celu uzy­ska­nia wido­ku peł­nej, moni­to­ro­wa­nej sce­ny.

Śledzenie GPS w Mapach Google

Wbu­do­wa­ny odbior­nik GNSS obsłu­gu­je sys­te­my GPSGALILEO i GLONASS dla róż­nych apli­ka­cji. Zdal­nie za pomo­cą opro­gra­mo­wa­nia VAST 2, pozwa­la użyt­kow­ni­kom zarów­no wyświe­tlać obraz  wideo na żywo, jak  i śle­dzić pozy­cję na mapach Google.

Wytrzymała konstrukcja przystosowana do nadzoru mobilnego

Reje­stra­tor posia­da zgod­ność z nor­ma­mi trans­por­to­wy­mi EN50155 i MIL-STD-810G. Nor­my te  potwier­dza­ją, że urzą­dze­nie speł­nia wyma­ga­nia anty­wi­bra­cyj­ne i prze­ciw­wstrzą­so­we i w związ­ku z tym może być sto­so­wa­ne w trud­nych warun­kach, takich jak eks­tre­mal­nie niskie tem­pe­ra­tu­ry, wyso­ka wil­got­ność, a nawet ochro­na przed prze­pię­cia­mi.

Kluczowe cechy rejestratora:

  • Kom­pre­sja H.265, 1080p,  8 kana­łów,  wyświe­tla­nie w cza­sie rze­czy­wi­stym
  • Smart Stre­am II do opty­ma­li­za­cji zaję­to­ści pasma
  • Wyj­ście wideo 4K zapew­nia przej­rzy­sty i szcze­gó­ło­wy obraz
  • Połą­cze­nia sie­cio­we LAN / Wi-Fi / LTE
  • 802.3at / af,  8 zarzą­dzal­nych por­tów PoE
  • Wbu­do­wa­ny czuj­nik wstrzą­su dla wywo­ły­wa­nia alar­mów w przy­pad­ku wibra­cji pojaz­du
  • Śle­dze­nie GPS w Mapach Google za pomo­cą VAST 2 VMS
  • Opóź­nie­nie uru­cha­mia­nia /wyłączania zasi­la­nia i ochro­na przed spad­kiem napię­cia
  • Wbu­do­wa­na grzał­ka, dzia­ła przy eks­tre­mal­nych tem­pe­ra­tu­rach (-40 ° C ~ 55 ° C)
  • Cer­ty­fi­kat EN50155 / MIL-STD-810G potwier­dza­ją­cy nie­za­wod­ność dzia­ła­nia i zasto­so­wa­nia w pojaz­dach