Flota Autobusów i Ciężarówek pod Zdalną Kontrolą

 

Roz­wią­za­nia dla Trans­por­tu Vivo­tek znaj­du­ją sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w insta­la­cjach moni­to­rin­gu pokła­do­we­go pojaz­dów koło­wych: auto­bu­sów miej­skich, auto­ka­rów, tak­só­wek; pojaz­dów cię­ża­ro­wych i budow­la­nych; pojaz­dów spe­cjal­nych (straż pożar­na, poli­cja, pogo­to­wie ratun­ko­we).

Wyso­kiej jako­ści wideo pozwa­la na cią­głą kon­tro­lę sta­nu bez­pie­czeń­stwa pasa­że­rów oraz per­so­ne­lu, a tak­że na szcze­gól­ny moni­to­ring ope­ra­cyj­ny, zli­cza­nie pasa­że­rów czy śle­dze­nie pozy­cji przez GPS. Uzy­ska­ny mate­riał pozwa­la nie tyl­ko na ana­li­zę incy­den­tów, ale tak­że na opty­ma­li­za­cje tra­sy czy sprze­da­ży bile­tów.