Bezpieczna Podróż w Pociągu i Tramwaju

 

Zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa pasa­że­rom jest klu­czo­wym zada­niem moni­to­rin­gu pokła­do­we­go pojaz­dów szy­no­wych, jed­nak­że nie jedy­nym. Dedy­ko­wa­ne kame­ry są nie­zwy­kle przy­dat­ne maszy­ni­stom i per­so­ne­lo­wi kole­jo­we­mu do moni­to­rin­gu ope­ra­cyj­ne­go: obser­wa­cji szla­ków, sprzę­gów, pan­to­gra­fów, wejść a tak­że zli­cza­nia pasa­że­rów.

Kame­ry Vivo­tek wypo­sa­żo­ne są w róż­no­rod­ne funk­cjo­nal­no­ści pozwa­la­ją­ce na dosko­na­łe dopa­so­wa­nie kon­kret­ne­go mode­lu do wyspe­cja­li­zo­wa­ne­go zasto­so­wa­nia.