Monitoring dla transportu — Doświadczony Producent

Moni­to­ring dla trans­por­tu to nasza spe­cja­li­za­cja. Vivo­tek to wio­dą­cy pro­du­cent na glo­bal­nym ryn­ku roz­wią­zań bez­pie­czeń­stwa, eks­pert w dzie­dzi­nie zasto­so­wań trans­por­to­wych moni­to­rin­gu IP.

Licz­ne biu­ra i bez­po­śred­ni przed­sta­wi­cie­le Vivo­tek na całym świe­cie oraz doświad­cze­ni lokal­ni part­ne­rzy, pozwa­la­ją na spe­cja­li­stycz­ne wspar­cie pro­jek­to­we i tech­nicz­ne dla inwe­sty­cji w bez­pie­czeń­stwo infra­struk­tu­ry trans­por­to­wej.

Vivo­tek pro­jek­tu­je i roz­wi­ja zaawan­so­wa­ne sys­te­my nad­zo­ru wizyj­ne­go w skład któ­rych wcho­dzą wyspe­cja­li­zo­wa­ne linie kamer do moni­to­rin­gu pokła­do­we­go, urzą­dze­nia sie­cio­we i nagry­wa­ją­ce, roz­wią­za­nia ana­li­tycz­ne, dedy­ko­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie.

Jeśli nasza ofer­ta Moni­to­ring dla Trans­por­tu jest dla Cie­bie cie­ka­wa, skon­tak­tuj się z nami.  transport@vivotek.pl i umów na pre­zen­ta­cję.

Referencje

Nie­ustan­nie rosną­ca licz­ba ukoń­czo­nych pro­jek­tów na całym świe­cie potwier­dza dosko­na­łą jakość roz­wią­zań Vivo­tek w zasto­so­wa­niach takich jak moni­to­ring pojaz­dów szy­no­wych i koło­wych, sys­te­my nad­zo­ru prze­jaz­dów kole­jo­wych i infra­struk­tu­ry trans­por­to­wej.

Wyso­kiej jako­ści sys­tem moni­to­rin­gu wizyj­ne­go dla trans­por­tu jest nie­zbęd­nym ele­men­tem zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa pasa­że­rów w trans­por­cie publicz­nym.

Pokła­do­we sys­te­my nad­zo­ru wideo słu­żą wie­lu celom: samą obec­no­ścią znie­chę­ca­ją do popeł­nie­nia wykro­czeń, pozwa­la­ją na szyb­ką inter­wen­cję wła­ści­wych służb w razie zaist­nie­nia incy­den­tu, pozwa­la­ją na iden­ty­fi­ka­cję podej­rza­nych w toku śledz­twa.

Poza stan­dar­do­wy­mi zasto­so­wa­nia­mi, uła­twia­ją tak­że manew­ro­wa­nie pojaz­da­mi, pozwa­la­ją na ana­li­zę poto­ków pasa­żer­skich oraz komu­ni­ka­cję alar­mo­wą z wyko­rzy­sta­niem wideo.

Pro­wa­dzi­my pro­gra­my wspie­ra­ją­ce współ­pra­cę z fir­ma­mi inte­gra­cyj­ny­mi i insta­la­cyj­ny­mi. Z nami możesz two­rzyć pro­jek­ty dokład­nie dopa­so­wa­ne do zadań. Umów się na spo­tka­nie aby poznać szcze­gó­ły. Napisz do nas transport@vivotek.pl

Cechy naszej specjalizacji

Mając na uwa­dze wyso­ce spe­cja­li­stycz­ne wymo­gi pro­jek­tów trans­por­to­wych, Vivo­tek udo­stęp­nia wciąż rosną­ce port­fo­lio pro­fe­sjo­nal­nych pro­duk­tów posia­da­ją­cych dedy­ko­wa­ne funk­cjo­nal­no­ści oraz bran­żo­we cer­ty­fi­ka­ty. Roz­wią­za­nia dla Trans­por­tu od Vivo­tek pozwa­la­ją na budo­wa­nie nie­za­wod­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa speł­nia­ją­cych wyma­ga­ją­ce potrze­by i nor­my sek­to­ra komu­ni­ka­cji publicz­nej. Mając na uwa­dze wie­lo­let­nią per­spek­ty­wę cza­so­wą pro­jek­tów trans­por­to­wych, Vivo­tek przy­kła­da szcze­gól­ną uwa­gę do pla­no­wa­nia cyklu życia dedy­ko­wa­nych pro­duk­tów i zapew­nie­nia kom­pa­ty­bil­no­ści kolej­nych ich gene­ra­cji. Zgod­ność wstecz­na para­me­trów tech­nicz­nych urzą­dzeń pozwa­la na utrzy­ma­nie sys­te­mów i ich roz­bu­do­wę przez kolej­ne lata. Wycho­dząc naprze­ciw wyspe­cja­li­zo­wa­nym potrze­bom trans­por­tu, Vivo­tek zapew­nia dużą ela­stycz­ność w dopa­so­wy­wa­niu funk­cjo­nal­no­ści urzą­dzeń do wymo­gów pro­jek­tów, ofe­ru­jąc roz­sze­rzo­ny wybór obiek­ty­wów, oka­blo­wa­nia, dodat­ko­wych funk­cji, a nawet zmian pro­gra­mo­wych i sprzę­to­wych. Wszy­scy part­ne­rzy uzy­sku­ją pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie doświad­czo­nych inży­nie­rów z dzia­łu pro­jek­to­we­go Vivo­tek. Pro­duk­ty Vivo­tek wypo­sa­żo­ne są w sze­reg dodat­ko­wych funk­cjo­nal­no­ści eli­mi­nu­ją­cych pro­ble­my typo­we dla zasto­so­wań trans­por­to­wych. Ponad­to, wbu­do­wa­ne inte­li­gent­ne funk­cje ana­li­tycz­ne takie jak Zli­cza­nie Pasa­że­rów czy Detek­cja Sabo­ta­żu pozwa­la­ją zna­czą­co roz­sze­rzyć stan­dar­do­we moż­li­wo­ści sys­te­mów CCTV, a tak­że uzy­skać nowe ich zasto­so­wa­nia. Pro­duk­ty Vivo­tek prze­zna­czo­ne dla trans­por­tu pro­jek­to­wa­ne są w ści­słej zgod­no­ści z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi prze­pi­sa­mi i regu­la­cja­mi dla kolei i pojaz­dów koło­wych, prze­cho­dzą one szcze­gó­ło­we testy na pal­ność, wibra­cje, zakre­sy tem­pe­ra­tur, wil­got­ność, oddzia­ły­wa­nie elek­trycz­ne i elek­tro­ma­gne­tycz­ne. Wszyst­kie mode­le prze­zna­czo­ne do użyt­ku w pojaz­dach szy­no­wych zgod­ne są z nor­mą kole­jo­wą EN50155 dla urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, posia­da­ją tak­że licz­ne cer­ty­fi­ka­ty trans­por­to­we i gwa­ran­cje jako­ści. Urzą­dze­nia Vivo­tek prze­zna­czo­ne dla trans­por­tu są zapro­jek­to­wa­ne z myślą o użyt­ku w trud­nych warun­kach atmos­fe­rycz­nych. Wyma­ga­ją­ce testy labo­ra­to­ryj­ne potwier­dza­ją odpor­ność pro­duk­tów Vivo­tek na eks­tre­mal­ne tem­pe­ra­tu­ry, sil­ne opa­dy i wyso­ką wil­got­ność, uszko­dze­nia mecha­nicz­ne, wibra­cje, sko­ki napię­cia. Wszyst­kie mode­le trans­por­to­we posia­da­ją opły­wo­we, wyko­na­ne z meta­lu obu­do­wy, z wyso­ki­mi pozio­ma­mi cer­ty­fi­ka­cji IP oraz IK. Poza sze­ro­kim wybo­rem kamer IP i reje­stra­to­rów sie­cio­wych nie­zbęd­nych do two­rze­nia pro­fe­sjo­nal­nych sys­te­mów nad­zo­ru wideo, Vivo­tek ofe­ru­je rów­nież ska­lo­wal­ną plat­for­mę VAST prze­zna­czo­ną do inte­gra­cji sys­te­mów oraz zaawan­so­wa­ne narzę­dzia ana­li­tycz­ne, wspie­ra­ją­ce roz­wój inte­li­gent­ne­go trans­por­tu i wej­ście w erę Inter­ne­tu Rze­czy.

Jeśli już korzy­stasz z roz­wią­zań VIVOTEK to sko­rzy­staj z ofer­ty dla sta­łych klien­tów VIVOTEK. Ofer­ta jest dedy­ko­wa­na zarów­no dla firm inte­gra­cyj­nych jak i użyt­kow­ni­ków koń­co­wych sys­te­mu. Napisz do nas transport@vivotek.pl

Bezpieczna Podróż w Pociągu, Tramwaju i Autobusie.

Zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa pasa­że­rom jest klu­czo­wym zada­niem moni­to­rin­gu pokła­do­we­go pojaz­dów szy­no­wych, jed­nak­że nie jedy­nym. Dedy­ko­wa­ne kame­ry są nie­zwy­kle przy­dat­ne maszy­ni­stom i per­so­ne­lo­wi kole­jo­we­mu do moni­to­rin­gu ope­ra­cyj­ne­go: obser­wa­cji szla­ków, sprzę­gów, pan­to­gra­fów, wejść a tak­że zli­cza­nia pasa­że­rów.

Pojazdy Szynowe

Kame­ry Vivo­tek wypo­sa­żo­ne są w róż­no­rod­ne funk­cjo­nal­no­ści pozwa­la­ją­ce na dosko­na­łe dopa­so­wa­nie kon­kret­ne­go mode­lu do wyspe­cja­li­zo­wa­ne­go zasto­so­wa­nia.

Monitoring zewnętrzny pojazdu

 Monitoring wewnętrzny pojazdu

Kame­ry Vivo­tek wypo­sa­żo­ne są w róż­no­rod­ne funk­cjo­nal­no­ści pozwa­la­ją­ce na dosko­na­łe dopa­so­wa­nie kon­kret­ne­go mode­lu do wyspe­cja­li­zo­wa­ne­go zasto­so­wa­nia.

Flota Autobusów i Ciężarówek pod Zdalną Kontrolą

Roz­wią­za­nia dla Trans­por­tu Vivo­tek znaj­du­ją sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w insta­la­cjach moni­to­rin­gu pokła­do­we­go pojaz­dów koło­wych: auto­bu­sów miej­skich, auto­ka­rów, tak­só­wek; pojaz­dów cię­ża­ro­wych i budow­la­nych; pojaz­dów spe­cjal­nych (straż pożar­na, poli­cja, pogo­to­wie ratun­ko­we). Wyso­kiej jako­ści wideo pozwa­la na cią­głą kon­tro­lę sta­nu bez­pie­czeń­stwa pasa­że­rów oraz per­so­ne­lu, a tak­że na szcze­gól­ny moni­to­ring ope­ra­cyj­ny, zli­cza­nie pasa­że­rów czy śle­dze­nie pozy­cji przez GPS. Uzy­ska­ny mate­riał pozwa­la nie tyl­ko na ana­li­zę incy­den­tów, ale tak­że na opty­ma­li­za­cje tra­sy czy sprze­da­ży bile­tów.

Pełne Bezpieczeństwo na Stacjach i Terminalach Pasażerskich

  Boga­te port­fo­lio pro­duk­tów Vivo­tek umoż­li­wia pro­jek­to­wa­nie zło­żo­nych sys­te­mów moni­to­rin­gu dużych prze­strze­ni pasa­żer­skich takich jak sta­cje metra, ter­mi­na­le kole­jo­we czy węzły prze­siad­ko­we. Zin­te­gro­wa­na plat­for­ma zarzą­dza­nia w połą­cze­niu z kame­ra­mi wypo­sa­żo­ny­mi w funk­cje opty­ma­li­za­cji stru­mie­nia i narzę­dzia ana­li­tycz­ne pozwa­la na zbu­do­wa­nie ska­lo­wa­nych, inte­li­gent­nych sys­te­mów nad­zo­ru wideo. Umoż­li­wia­ją one nie tyl­ko jed­no­cze­sny pod­gląd z każ­dej klu­czo­wej loka­cji, ale tak­że ana­li­ty­kę prze­pły­wów pasa­że­rów, kon­tro­lę tłu­mu, nad­zór dużych prze­strze­ni.  

Ścisły Nadzór nad Przejazdami Kolejowymi i Kluczową Infrastrukturą

Roz­wią­za­nia dla Trans­por­tu Vivo­tek w szcze­gól­ny spo­sób uwzględ­nia­ją nad­zór nad prze­jaz­da­mi kole­jo­wy­mi i klu­czo­wą infra­struk­tu­rą trans­por­to­wą. Dedy­ko­wa­ne urzą­dze­nia są w peł­ni dosto­so­wa­ne do użyt­ku w trud­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych i atmos­fe­rycz­nych. Dzię­ki połą­cze­niu tech­no­lo­gii optycz­nych takich jak Wie­lo­krot­ny Zoom czy Zmien­no­kąt­ny IR z funk­cja­mi inte­li­gent­ny­mi, wyspe­cja­li­zo­wa­ne mode­le Vivo­tek pozwa­la­ją na efek­tyw­ny moni­to­ring roz­le­głych prze­strze­ni otwar­tych i pre­cy­zyj­ny nad­zór obwo­do­wy.    

 

Umów się na prezentację oferty transportowej

 


[recapt­cha]
Korzy­sta­jąc z for­mu­la­rza, zga­dzasz się na prze­cho­wy­wa­nie i prze­twa­rza­nie two­ich danych przez witry­nę.