Ministerstwo Środowiska wprowadziło zmianę do wdrożenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Konieczność monitoringu wynika z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a została wprowadzona ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Ogólne wymagania dotyczące systemu monitoringu zostały określone w art. 25 ust. 6b-6e ustawy o odpadach, natomiast na podstawie ust. 8a tego artykułu wydano w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska wymagania szczegółowe.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. poz. 1755) wskazuje m.in.:

 • obszar (powierzchnię) objętą system kontroli;
 • parametry techniczne urządzeń systemu kontroli;
 • rodzaj stosowanych kamer;
 • sposób zapisywania i przechowywania obrazu;
 • sposób udostępniania danych z monitoringu;
 • sposób oznakowania miejsc objętych systemem kontroli.

Wprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów dotyczy posiadacza odpadów magazynującego lub składującego odpady w ramach prowadzonego przez niego zbierania lub przetwarzania odpadów, ale tylko wówczas, gdy obowiązany jest posiadać którąś z poniższych decyzji:

 • zezwolenie na zbieranie odpadów;
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 • pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Obowiązek monitoringu wizyjnego dotyczy wszystkich rodzajów magazynowanych lub składowanych odpadów, z tym że podgląd obrazu na żywo dotyczy wyłącznie odpadów palnych wymienionych w §3 ust. 1 rozporządzenia, natomiast utrwalony obraz przechowywany na elektronicznym nośniku informacji dotyczy wszystkich rodzajów odpadów. Obowiązek ten nie dotyczy wytwórcy odpadów magazynującego wyłącznie odpady własne, gdy nie potrzebuje zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie.

Źródło:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. poz. 1755).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).

Jeśli ustawa dotyczy Ciebie, skontaktuj się z nami w celu ustalenia oferty zgodnej z wymaganiami opisanymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Pomożemy Ci spełnić warunki !

Log In

Sign Up

Cart