Nowe kamery BOX IP9167

Nowa seria boxów od Vivotek IP9167 — wyższa jakość obrazu!

Poja­wi­ła się nowa pro­po­zy­cja dla osób szu­ka­ją­cych roz­wią­zań eko­no­micz­nych a zara­zem nie­za­wod­nych. IP9167 jest naj­now­szą serią kamer typu BOX od Vivo­tek, spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ną do róż­no­rod­nych zasto­so­wań wewnętrz­nych. Nowa seria obej­mu­je dwa mode­le kamer 2MP: IP9167-HT oraz IP9167-HP. Vivo­tek IP9167 jest czę­ścią serii pro­duk­tów naj­wyż­szej jako­ści, któ­ra ofe­ru­je roz­dziel­czość Full HD 1920x1080 przy 30 klat­kach na sekun­dę.

Do war­tych uwa­gi funk­cji kamer moż­na zali­czyć WDR Pro, obsłu­gę obiek­ty­wów P-Iris zapew­nia­ją­cych opty­mal­ne otwar­cie przy­sło­ny co daje dosko­na­łej jako­ści obraz o dużej głę­bi ostro­ści oraz asy­sten­ta ostro­ści pozwa­la­ją­ce­go na opty­mal­ne usta­wie­nie obiek­ty­wu.

Kame­ry ide­al­nie spraw­dzą się w moni­to­rin­gu pomiesz­czeń takich jak ban­ki, skle­py i urzę­dy oraz w roz­le­głych insta­la­cjach miej­skich, halach prze­my­sło­wo-pro­duk­cyj­nych, dwor­cach i w gale­riach han­dlo­wych.

IP9167 wypo­sa­żo­na jest w wie­le zaawan­so­wa­nych funk­cji, któ­re pozwa­la­ją użyt­kow­ni­kom w peł­ni cie­szyć się obra­zem w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści. Dzię­ki wyso­ce wydaj­nym tech­no­lo­giom kom­pre­sji H.265/H.264/MJPEG kame­ra ofe­ru­je dosko­na­łą jakość wideo w peł­nej roz­dziel­czo­ści HD przy 30 klat­kach na sekun­dę, zuży­wa­jąc mini­mum pasma.

Kompresja H.265 + Smart Stream III

Kom­pre­sja H.265 spraw­dza się przede wszyst­kim w miej­scach, gdzie potrzeb­ne jest cią­głe nagry­wa­nie wideo, gene­ru­ją­ce dużą obję­tość nagrań np. hal dwor­co­wych lub gdzie obraz jest prze­sy­ła­ny poza lokal­ne miej­sce moni­to­rin­gu np.: w sie­ciach han­dlo­wych czy sta­cjach ben­zy­no­wych. Naj­now­szy Smart Stre­am III, któ­ry w połą­cze­niu ze stan­dar­dem kom­pre­sji H.265  umoż­li­wia reduk­cję pojem­no­ści danych na urzą­dze­niu reje­stru­ją­cym oraz oszczę­dze­nie pasma nawet o 90%.

Filtr IR

Podob­nie jak wszyst­kie kame­ry Vivo­tek z funk­cją dzień / noc, IP9167 posia­da mecha­nicz­ny filtr IR, dzię­ki któ­re­mu moż­li­we jest utrzy­ma­nie wyraź­ne­go obra­zu przez 24 godzi­ny na dobę.

SNV i WDR Pro

Dzię­ki naj­now­szej tech­no­lo­gii VIVOTEKSNV (Supre­me Night Visi­bi­li­ty), któ­ra umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie w kolo­rze przy sła­bym oświe­tle­niu oraz funk­cji sze­ro­kie­go zakre­su dyna­mi­ki WDR Pro, urzą­dze­nia są w sta­nie prze­chwy­ty­wać obra­zy naj­wyż­szej jako­ści, zarów­no w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia jak i wyso­kie­go kon­tra­stu.

3DNR

Tech­no­lo­gia reduk­cji szu­mów 3D3DNR umoż­li­wia uchwy­ce­nie wyraź­ne­go obra­zu, bez zakłó­ceń (śnie­że­nia) nawet w sła­bym oświe­tle­niu.

Tryb korytarzowy

Kame­ry do monio­to­rin­gu Vivo­tek IP9167 zosta­ły stwo­rzo­ne z myślą o adap­ta­cji do zróż­ni­co­wa­nej cha­rak­te­ry­sty­ki doce­lo­we­go miej­sca moni­to­rin­gu. Wypo­sa­żo­ne w tryb kory­ta­rzo­wy pozwa­la­ją po obró­ce­niu prze­twor­ni­ka wideo o 90° na dosto­so­wa­nie reje­stro­wa­ne­go obra­zu do potrzeb użyt­ko­wa­nia. Ta pro­gra­mo­wa zmia­na ska­lo­wa­nia pozwa­la na uzy­ska­nie obra­zu o odpo­wied­nich pro­por­cjach np. do moni­to­rin­gu kory­ta­rzy, wąskich przejść, tune­li i itp.

Funkcja ePTZ

Funk­cja ePTZ umoż­li­wia powięk­sza­nie i skon­cen­tro­wa­nie się na regio­nie zain­te­re­so­wa­nia w wido­ku z kame­ry.

Remote Focus, Smart Focus

Dodat­ko­wo, model IP9167-HT posia­da obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy Remo­te Focus (ofe­ru­ją­cy sze­ro­ki kąt widze­nia — 2.8~10mm), z obiek­ty­wem typu P-Iris, któ­ry regu­lu­je otwar­cie przy­sło­ny z eks­tre­mal­ną pre­cy­zją za pomo­cą wbu­do­wa­ne­go sil­nicz­ka. Prze­kła­da się to na zna­ko­mi­tą ostrość jak i jakość obra­zu. Vivo­tek IP9167-HT posia­da Sys­tem Smart Focus w celu łatwiej­szej kon­fi­gu­ra­cji kame­ry. Insta­la­tor ma moż­li­wość zdal­ne­go ste­ro­wa­nia ogni­sko­wą obiek­ty­wu oraz pre­cy­zyj­ne­go usta­wie­nia ostro­ści, co zapew­nia bez­pro­ble­mo­wą insta­la­cję i kon­fi­gu­ra­cję kame­ry.

…i inne

Ponad­to kame­ry wypo­sa­żo­ne są w slot kart MicroSD/SDHC/SDXC do prze­cho­wy­wa­nia obra­zu lokal­nie w kame­rze, któ­ry będzie przy­dat­ny w sytu­acjach, kie­dy wystą­pi pro­blem z sie­cią i nie będzie moż­li­we nagry­wa­nie obra­zu na zewnętrz­nych urzą­dze­niach.  Do urzą­dzeń dołą­czo­ne jest tak­że bez­płat­ne 32- kana­ło­we opro­gra­mo­wa­nie do cen­tral­ne­go zarzą­dza­nia.

Karty katalogowe

IP9167-HT -> pobierz

IP9167-HP -> pobierz