VIVOTEK Pol­ska jest wspól­nym pro­jek­tem biz­ne­so­wym firm VIVOTEK INC. i SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. Wspól­nie two­rzy­my dla klien­tów orga­ni­za­cję wspie­ra­ją­cą użyt­ko­wa­nie naszych pro­duk­tów, sta­le pod­no­sząc stan­dar­dy bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów chro­nią­cych ich mie­nie. W ramach tej współ­pra­cy stwo­rzy­li­śmy pro­gram współ­pra­cy z sie­cią auto­ry­zo­wa­nych regio­nal­nych part­ne­rów han­dlo­wych i insta­la­cyj­nych. Dla naszych klien­tów utwo­rzy­li­śmy eki­pę udzie­la­ją­cą wpar­cia tech­nicz­ne­go i pro­wa­dzą­cą szko­le­nia dla insta­la­to­rów. Całość zespa­la­my dzia­ła­nia­mi mar­ke­tin­go­wy­mi wspie­ra­ją­cy­mi użyt­kow­ni­ków pro­duk­tów mar­ki VIVOTEK oraz uczest­ni­ków sie­ci part­ner­skiej. Pro­wa­dzi­my rów­nież bez­płat­ny pro­gram szko­le­nio­wy VEC dla insta­la­to­rów i inte­gra­to­rów VIVOTEK.

Fir­ma VIVOTEK INC. zosta­ła zało­żo­na na Taj­wa­nie w roku 2000 i bar­dzo szyb­ko sta­ła się jed­nym z lide­rów ryn­ku sie­cio­wych roz­wią­zań moni­to­rin­gu. W roku 2011 spół­ka zade­biu­to­wa­ła na Taj­wań­skiej Gieł­dzie Papie­rów War­to­ścio­wych (TAIEX). Dyna­micz­ny wzrost sprze­da­ży oraz potrze­ba sil­ne­go wspar­cia lokal­ne­go spo­wo­do­wa­ły dal­szy roz­wój fir­my: w 2008 utwo­rzo­no oddział VIVOTEK USA, w 2013 oddział euro­pej­ski w Holan­dii, w 2014 oddział w Indiach, w 2015 oddział VIVOTEK Bli­ski Wschód w Duba­ju, a w 2016 oddział w Mek­sy­ku. Aktu­al­nie glo­bal­na sieć dys­try­bu­cji obej­mu­je ponad 120 państw oraz ponad 180 dys­try­bu­to­rów na całym świe­cie.

VIVOTEK sta­wia na inno­wa­cję, jakość oraz rela­cje z klien­tem. Dzię­ki ści­słej współ­pra­cy z part­ne­ra­mi oraz wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadrze pra­cow­ni­czej, VIVOTEK to nie tyl­ko dosko­na­ły pro­dukt, ale rów­nież wie­dza i wspar­cie w zakre­sie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii wideo IP. Użyt­kow­ni­cy koń­co­wi z powo­dze­niem i w łatwy spo­sób mogą nabyć sprzęt za pośred­nic­twem insta­la­to­rów oraz inte­gra­to­rów.

Dzię­ki pro­gra­mo­wi SIA (Softwa­re Inte­gra­tion Allian­ce) kame­ry VIVOTEK współ­pra­cu­ją z pro­fe­sjo­nal­nym opro­gra­mo­wa­niem wie­lu pro­du­cen­tów, odpo­wia­da­jąc na sze­ro­kie wyma­ga­nia klien­tów. VIVOTEK dostar­cza cało­ścio­we roz­wią­za­nia moni­to­rin­gu wideo IP, począw­szy od kamer IP, przez wide­oser­we­ry, reje­stra­to­ry, a koń­cząc na spój­nym i sta­bil­nym opro­gra­mo­wa­niu.

Imple­men­tu­jąc coraz bar­dziej zaawan­so­wa­ne funk­cje, VIVOTEK wyzna­cza tren­dy i kie­run­ki roz­wo­ju dla całe­go ryn­ku, sty­mu­lu­jąc szyb­ki roz­wój bran­ży oraz wła­snych pro­duk­tów. VIVOTEK to rów­nież dosko­na­ły design. Kame­ry cha­rak­te­ry­zu­ją się ele­ganc­kim, sty­lo­wym wyglą­dem, dosko­na­le pasu­ją do oto­cze­nia.

SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. jest jedy­nym dys­try­bu­to­rem mar­ki VIVOTEK w Pol­sce.  Fir­ma z ogrom­nym doświad­cze­niem, pre­kur­sor sys­te­mów wideo IP w Pol­sce, obec­na na ryn­ku moni­to­rin­gu wideo IP prak­tycz­nie od począt­ku jego ist­nie­nia. Dys­try­bu­to­rem mar­ki VIVOTEK jest od roku 2006. Boga­te doświad­cze­nie, wie­dza oraz kom­pe­ten­cje pra­cow­ni­ków, gwa­ran­tu­ją jakość obsłu­gi, a sta­bil­ny roz­wój w ści­słej czo­łów­ce dys­try­bu­to­rów VIVOTEK na świe­cie dostęp do naj­now­szych tren­dów ryn­ko­wych.

Według rapor­tów wywia­dow­ni gospo­dar­czej COFACE fir­ma SUMA już sied­mio­krot­nie z rzę­du umac­nia­ła swo­ją pozy­cję dostaw­cy urzą­dzeń tele­wi­zji dozo­ro­wej i sys­te­mów moni­to­rin­gu wizyj­ne­go w Pol­sce. Sied­mio­krot­nie tak­że fir­ma SUMA nagro­dzo­na zosta­ła pre­sti­żo­wą nagro­dą Gaze­la Biz­ne­su dla naj­bar­dziej dyna­micz­nych firm w bran­ży i regio­nie.