Oświetlenie IR w hemisferze

by author page

Technologia

W ostat­nim cza­sie kame­ry hemis­fe­rycz­ne sta­ją się bar­dzo popu­lar­ne. Przy wybo­rze kame­ry hemis­fe­rycz­nej z oświe­tla­czem ir war­to poświę­cić chwi­lę uwa­gi aby ie kupić kota w wor­ku

Zaleta działania — ekonomia

Naj­waż­niej­szą zale­tą takich kamer jest eko­no­mia ich dzia­ła­nia – jed­na kame­ra 360 stop­ni może efek­tyw­nie zastą­pić 4 lub wię­cej stan­dar­do­wych kamer sta­ło­po­zy­cyj­nych, ofe­ru­jąc dosko­na­łą jakość obra­zu o wyso­kiej szcze­gó­ło­wo­ści i moż­li­wość dopa­so­wy­wa­nia kąta widze­nia.

Aby popra­wić uży­tecz­ność oraz funk­cjo­nal­ność urzą­dzeń, Vivo­tek wpro­wa­dza nowe tren­dy do swo­ich kamer hemis­fe­rycz­nych.
Jed­nym z nich jest inno­wa­cyj­ny pro­mien­nik IR, któ­ry pozwa­la na obser­wa­cję w warun­kach cał­ko­wi­tej ciem­no­ści.

Wbu­do­wa­ny pro­mien­nik IR, jest powszech­nie uży­wa­ny w urzą­dze­niach do moni­to­rin­gu dzia­ła­ją­cych nocą. Nie ma jed­nak moż­li­wo­ści efek­tyw­ne­go doświe­tle­nia obsza­ru dla kame­ry sze­ro­ko­kąt­nej, za pomo­cą stan­dar­do­we­go oświe­tla­cza opar­te­go na dio­dach IR. Inży­nie­ro­wie VIVOTEK mie­li przed sobą 2 zada­nia: eli­mi­na­cję prze­świe­tle­nia bliż­szych obiek­tów i reduk­cję nie­jed­no­rod­no­ści oświe­tle­nia. VIVOTEK zapre­zen­to­wał uni­ka­to­wą tech­no­lo­gię roz­wią­zu­ją­cą te pro­ble­my. Zamiast uży­wa­nia kla­sycz­nych diod LED IR, zasto­so­wa­no ich odbi­cie z pre­cy­zyj­nym wyli­cze­niem powierzch­ni i kształ­tu wysy­ła­nej wiąz­ki pod­czer­wie­ni, dzię­ki cze­mu doświe­tle­nie roz­pro­wa­dzo­ne jest rów­no­mier­nie i na dużym obsza­rze. Tech­no­lo­gia ta pozwa­la na unik­nię­cie ele­men­tów prze­świe­tlo­nych oraz zaciem­nio­nych.

O oświe­tla­czach w hemis­fe­rach pisze­my też tutaj »