Promocja kamery Full HD i 4MP bullet

Udział w ofe­ro­wa­nej pro­mo­cji „pro­mo­cja kame­ry ip” jest moż­li­wy do 30 grud­nia 2017

Pro­mo­cja dostęp­na jest u part­ne­rów han­dlo­wych VIVOTEK

Pro­mo­cją obję­te są kame­ry bul­let:

na warun­kach okre­ślo­nych w pro­mo­cji u part­ne­rów han­dlo­wych VIVOTEK .

Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo i trwa do 30 grud­nia 2017 lub do wyczer­pa­nia zapa­su pro­mo­cyj­nych kamer.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Powyż­sza pro­mo­cja nie łączy się z inny­mi pro­mo­cja­mi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *