Przegląd rejestratorów VIVOTEK

Pro­fe­sjo­nal­ny reje­stra­tor IP to nie­zbęd­ny ele­ment sys­te­mu moni­to­rin­gu. Jego zada­niem jest reje­stra­cja obra­zu w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści. Dobre mode­le umoż­li­wia­ją pra­cę w chmu­rze i zapew­nia­ją zdal­ny dostęp do reje­stra­to­ra za pomo­cą kom­pu­te­ra czy tele­fo­nu komór­ko­we­go. VIVOTEK posia­da reje­stra­to­ry IP obsłu­gu­ją­ce od 8 do 64 kamer wypo­sa­żo­ne w róż­ne inter­fej­sy sie­cio­we i ofe­ru­ją­ce dużą róż­no­rod­ność w zakre­sie obsłu­gi mak­sy­mal­nej roz­dziel­czo­ści.
Poni­żej porów­na­nie trzech naszych popu­lar­nych reje­stra­to­rów — pode­pnij i dzia­ła.

Parametry techniczne rejestratorów

ND8212W      

Kom­pak­to­wy reje­stra­tor WiFi, któ­ry obsłu­gu­je do 8 kamer IP (do 4 Wifi) oraz 3,5″ dysk twar­dy o pojem­no­ści do 6TB. Zdal­ny dostęp zapew­nia­ją apli­ka­cje VivoC­lo­ud oraz iVie­wer na urzą­dze­niach mobil­nych. Z pozio­mu VivoC­lo­ud użyt­kow­ni­cy mogą oglą­dać obraz z kamer w cza­sie rze­czy­wi­stym, odtwa­rzać nagra­nia oraz kon­fi­gu­ro­wać powia­do­mie­nia push, czy­li poja­wia­ją­ce się na urzą­dze­niach mobil­nych komu­ni­ka­ty. Ponad­to dzię­ki peł­nej inte­gra­cji z opro­gra­mo­wa­niem VAST/VAST2, ND8212W może stać się czę­ścią więk­sze­go sys­te­mu moni­to­rin­gu, co daje użyt­kow­ni­kom gwa­ran­cję ela­stycz­ne­go, ska­lo­wal­ne­go i kom­plek­so­we­go roz­wią­za­nia.
W celu zapew­nie­nia użyt­kow­ni­kom wyso­ce intu­icyj­nej obsłu­gi, tech­no­lo­gia WPS (Wi-Fi Pro­tec­ted Setup), umoż­li­wia połą­cze­nie się z reje­stra­to­rem bez koniecz­no­ści wpi­sy­wa­nia hasła.
Reje­stra­tor ND8212W obsłu­gu­je do 8 kamer, w tym 4 po WiFi o czę­sto­tli­wo­ści 2.4Ghz.
zale­ty korzy­sta­nia z WiFi to:
— Łatwa insta­la­cja bez koniecz­no­ści pono­sze­nia dodat­ko­wych kosz­tów mon­ta­żu
— Moż­li­wość zmia­ny położenia/łatwe prze­no­sze­nie po zamon­to­wa­niu urzą­dze­nia
— Brak koniecz­no­ści pla­no­wa­nia oka­blo­wa­nia oraz uży­wa­nia gniazd sie­cio­wych
— Este­tycz­ny wygląd (bez oka­blo­wa­nia)
ND8212W wyróż­nia kom­pak­to­wy roz­miar oraz pasyw­ny — bez­wen­ty­la­to­ro­wy sys­te­mem chło­dzą­cy, któ­ry spra­wia, że świet­nie nada­je się on do małych sys­te­mów nad­zo­ru wizyj­ne­go, gdzie wyma­ga­na jest oszczęd­ność miej­sca i nie­za­wod­ność pra­cy. W celu zapew­nie­nia wyso­kiej jako­ści nagrań wideo i moż­li­wo­ści dłu­gie­go ich prze­cho­wy­wa­nia, reje­stra­tor umoż­li­wia cią­głe nagry­wa­nie mate­ria­łu dla 4 kana­łów w roz­dziel­czo­ści 1080P przez 40 dni, bez koniecz­no­ści pono­sze­nia jakiej­kol­wiek dodat­ko­wej opła­ty.

Klu­czo­we cechy reje­stra­to­ra:

 • 8 kana­łów, w tym 4 kana­ły WiFi
 • Wyj­ście wideo HDMI (do roz­dziel­czo­ści 4K)
 • Moż­li­wość zain­sta­lo­wa­nia 1 dys­ku twar­de­go SATA 3,5″ o pojem­no­ści do 6TB
 • Bez­płat­na apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze 24/7
 • Łatwa i szyb­ka kon­fi­gu­ra­cja z kame­ra­mi IP
 • Kom­pak­to­wy roz­miar z bez­wen­ty­la­to­ro­wym sys­te­mem chło­dzą­cym
 • Tech­no­lo­gia WPS (Wi-Fi Pro­tec­ted Setup)
 • Wbu­do­wa­ne WiFi o czę­sto­tli­wo­ści 2.4Ghz
 • Obsłu­ga funk­cji Fisheye Dewarp — pro­sto­wa­nie obra­zu z kame­ry fisheye
 • Wspar­cie ONVIF
 • Współ­pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem VAST/VAST2

O reje­stra­to­rze mogli­ście tak­że poczy­tać tutaj. Urzą­dze­nie dostęp­ne jest w zesta­wie wraz z kame­ra­mi WiFi IP8160-W lub IB8360-W.

ND8312     

To rów­nież bez­wen­ty­la­to­ro­wy reje­stra­tor sie­cio­wy z ofer­ty Vivo­tek typu Desk­top, opar­ty o sys­tem Linux. Urzą­dze­nie obsłu­gu­je wyświe­tla­nie i zapis z 8 kamer IP.  Do reje­stra­to­ra moż­na zain­sta­lo­wać jeden wewnętrz­ny dysk twar­dy SATA 3,5″ o pojem­no­ści do 6TB.
Reje­stra­tor ND8312 obsłu­gu­je auto­ma­tycz­ne two­rze­nie kopii zapa­so­wych danych wideo na zdal­nym ser­we­rze przez FTP. Two­rze­nie kopii zapa­so­wych według har­mo­no­gra­mu może w znacz­nym stop­niu zabez­pie­czyć nasze dane przed “nie­prze­wi­dy­wal­ny­mi sytu­acja­mi”
ND8312 jest w peł­ni zin­te­gro­wa­ny z opro­gra­mo­wa­niem na PCVAST/VAST2, dzię­ki cze­mu użyt­kow­ni­cy zysku­ją bez­piecz­ne i kom­plek­so­we roz­wią­za­nie do moni­to­rin­gu, czy­niąc sys­tem bar­dziej efek­tyw­nym.
Zale­ta­mi urzą­dze­nia są:

 • Łatwa i szyb­ka insta­la­cja — pozwa­la spraw­nie stwo­rzyć sys­tem aż do 8 kamer
 • Szyb­ka auto­ma­tycz­na kon­fi­gu­ra­cja z kame­ra­mi IP
 • Auto­ma­tycz­ne two­rze­nie kopii zapa­so­wych
 • 40-dnio­wa archi­wi­za­cja nagrań (dla 4 kana­łów w roz­dziel­czo­ści Full HD i dys­ku o pojem­no­ści 6TB)

Klu­czo­we cechy pro­duk­tu: 

 • Kom­pre­sja w cza­sie rze­czy­wi­stym H.264
 • 8 kana­łów na wej­ście kamer IP
 • Jed­no wyj­ście wideo HDMI o wyso­kiej jako­ści stan­dar­du roz­dziel­czo­ści 4K
 • 1 dysk twar­dy SATA 3,5″ o pojem­no­ści 6TB
 • Moż­li­wość pod­glą­du na żywo i odtwa­rza­nia dla jed­no­cze­śnie 8 kamer
 • Bez­płat­na apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze 24/7
 • Łatwa i szyb­ka kon­fi­gu­ra­cja z kame­ra­mi IP
 • Auto­ma­tycz­ne two­rze­nie kopii zapa­so­wych
 • Obsłu­ga funk­cji Fisheye Dewarp
 • Wspar­cie stan­dar­du ONVIF
 • Kom­pak­to­wy roz­miar z bez­wen­ty­la­to­ro­wym sys­te­mem chło­dzą­cym

Wię­cej o pro­duk­cie może­cie poczy­tać tutaj. 
Reje­stra­tor jest dostęp­ny w ofer­cie Vivo­tek wraz z 4 kame­ra­mi IB8360 i swit­chem  AW-FET-060C-065 do zasto­so­wa­nia zewnętrz­ne­go! To dosko­na­ły wybór dla skle­pów deta­licz­nych, biur, restau­ra­cji, w tym ogród­ków restau­ra­cyj­nych, obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, pla­ców zabaw czy domów.

ND8322P      

Reje­stra­tor typu Plug&Play, któ­ry może obsłu­gi­wać do 8 kamer. Ma wbu­do­wa­ny 8 por­to­wy switch PoE 802.3af, dzię­ki cze­mu połą­cze­nie kamer z reje­stra­to­rem jest jesz­cze prost­sze. ND8322P jest opar­ty o sys­tem Linux, spraw­dzi się w każ­dym małym sys­te­mie moni­to­rin­gu. Wypo­sa­że­nie w wyj­ścia HDMI i VGA oraz USB pozwa­la pod­łą­czyć do urzą­dze­nia moni­tor, mysz­kę oraz kla­wia­tu­rę, dzię­ki cze­mu użyt­kow­ni­cy mogą bez­po­śred­nio korzy­stać z inter­fej­su reje­stra­to­ra bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia oddziel­ne­go kom­pu­te­ra do pod­glą­du wideo lub odtwa­rza­nia z NVR. Nowy wygląd ekra­nu do pod­glą­du lokal­ne­go – funk­cja Auto Adap­ti­ve Stre­am, dyna­micz­nie zmie­nia roz­dziel­czość 2-go stru­mie­nia kame­ry, tak aby naj­le­piej go dopa­so­wać do wyświe­tla­nej roz­dziel­czo­ści w zależ­no­ści od wybra­ne­go podzia­łu ekra­nu. W efek­cie otrzy­mu­je­my efek­tyw­ny pod­gląd lokal­ny z zacho­wa­niem dosko­na­łej jako­ści nagry­wa­ne­go mate­ria­łu. Dodat­ko­wo kon­fi­gu­ra­cja RAID 0,1 sta­no­wi zabez­pie­cze­nie danych w przy­pad­ku nie­zwy­kle rzad­kich awa­rii dys­ku twar­de­go. Ponad­to ND8322P  w peł­ni obsłu­gu­je funk­cję pro­sto­wa­nia obra­zu z kamer typu  fisheye, zapew­nia­jąc odpo­wied­ni kąt widze­nia dla mate­ria­łu wideo, dzię­ki cze­mu obraz jest bar­dziej uży­tecz­ny. Wypo­sa­że­nie w róż­ne por­ty I / O, takie jak port eSA­TA, wej­ście / wyj­ście alar­mo­we, RS232, RS485, spra­wia, że reje­stra­tor zapew­nia użyt­kow­ni­kom dużą ela­stycz­ność zasto­so­wań.
Klu­czo­wy­mi cecha­mi reje­stra­to­ra są: 

 • 8-kana­ło­wy pod­gląd w cza­sie rze­czy­wi­stym oraz 4-kana­ło­we jed­no­cze­sne odtwa­rza­nie nagrań
 • 8 por­tów PoE zgod­nych z 802.3af
 • Wspar­cie dla kode­ków H.264 oraz MJPEG
 • 2x HDD, max 12TB
 • RAID 0,1
 • ONVIF
 • Lokal­ne wyj­ścia wideo: HDMI i VGA
 • Pro­sto­wa­nie obra­zu z kamer typu Fisheye
 • VIVOC­lo­ud
 • Auto Adap­ti­ve Stre­am
 • eSA­TA
 • Współ­pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem VAST
 • Wspar­cie dla apli­ka­cji Vivo­tek iVie­wer (iOS/Android)
 • Peł­na inte­gra­cja z kame­ra­mi IP Vivo­tek

 

Zobacz jak skonfigurować rejestrator ND8322P w dwie minuty!

Rejestratory WiFi


Wyświetlanie obrazu