Ścisły Nadzór nad Przejazdami Kolejowymi i Kluczową Infrastrukturą

 

Roz­wią­za­nia dla Trans­por­tu Vivo­tek w szcze­gól­ny spo­sób uwzględ­nia­ją nad­zór nad prze­jaz­da­mi kole­jo­wy­mi i klu­czo­wą infra­struk­tu­rą trans­por­to­wą. Dedy­ko­wa­ne urzą­dze­nia są w peł­ni dosto­so­wa­ne do użyt­ku w trud­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych i atmos­fe­rycz­nych. Dzię­ki połą­cze­niu tech­no­lo­gii optycz­nych takich jak Wie­lo­krot­ny Zoom czy Zmien­no­kąt­ny IR z funk­cja­mi inte­li­gent­ny­mi, wyspe­cja­li­zo­wa­ne mode­le Vivo­tek pozwa­la­ją na efek­tyw­ny moni­to­ring roz­le­głych prze­strze­ni otwar­tych i pre­cy­zyj­ny nad­zór obwo­do­wy.