REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 • •••••
 • 1 Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy VIVOTEK.PL, dostępny pod adresem internetowym www.vivotek.pl . Podmiot odpowiedzialny SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Panewnicka 109 NIP 627-001-32-40 ;REGON 008435281,  KRS 0000119218 SR Katowice-Wschód wydział VIII gospodarczy KRS
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów, Konsumentów- Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • •••••
 • 2 Definicje
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – firma SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Panewnicka 109;  NIP 627-001-32-40, REGON 008435281,  KRS 0000119218
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Przedsiębiorca – Konsument – klient, który jest osoba fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiIDG.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym vivotek.pl
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • •••••
 • 3 Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: ul.Panewnicka 109
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@vivotek.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 32 757 96 84
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PLN: 23 1050 1243 1000 0090 3055 4530
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 8-16
 • •••••
 • 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i najnowszą przeglądarką internetową (typu Safari, Chrome, Microsoft Edge, Firefox), z włączoną obsługą języka Javascript,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.
 • •••••
 • 5 Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu  Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu  możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 • •••••
 • 6 Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres email.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient powinien przechowywać w poufności nadane podczas rejestracji hasło i nie powinien udostępniać go osobom trzecim.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 • •••••
 • 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 • •••••
 • 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska,
 3. przesyłka kurierska za pobraniem.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatność za pobraniem
 6. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 7. Płatności elektroniczne
 8. Płatność kartą płatniczą.
 9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 • •••••
 • 9 Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Termin dostawy, zasady dostawy reguluje regulamin dostawy  https://vivotek.pl/dostepnosc-i-czas-dostawy/
 • •••••
 • 10 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w zakładce kontakt. 
 4. Oświadczenie można złożyć również poprzez przesłanie wypełnionego formularza online na stronie szybkiezwroty.pl
 5. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  – W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  – W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  – Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  – Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłymtrybie zwrotu.
  Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca jest zobowiązany odesłać towar w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy w odniesieniu do Umowy:
  – w przypadku sprzedaży towarów z indywidualną modyfikacją/personalizacją. Oznacza to, ze sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na specjalne zamówienie Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcy,
  – o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcy, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
  – w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • •••••
 • 11 Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad okresie gwarancji. Okres gwarancji producenta jest określony indywidualnie przez producenta w karcie produktu.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument, oraz Przedsiębiorca – Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi.
 4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony ograniczają  odpowiedzialność z tytułu rękojmi:
  – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, na które, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie, udzielona została oddzielna gwarancja producenta lub importera.
  – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, przy których, zgodnie z informacjami zawartymi w systemie wskazano zapis  iż podlega gwarancji Gwaranci producenta”.
 5. Warunki rękojmi
  – Na zakupione produkty Sprzedawca udziela rękojmi za wady na okres 12 miesięcy.
  – Rękojmi nie podlegają produkty zakupione u Sprzedawcy, jeżeli są objęte gwarancją producenta lub importera.
  – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w przypadku produktów:
  uszkodzonych mechanicznie; eksploatowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych; w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne lub inne oznaczenia identyfikujące produkt, w szczególności numer seryjny; w których zostały dokonane przeróbki, zmiany lub naprawy przez osoby nieautoryzowane przez Sprzedawcę,; baterii i materiałów eksploatacyjnych.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez Nabywcę szkodę poniesioną wskutek zaistnienia wady produktu, w szczególności dotyczy to: kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania towaru, przewozu, przechowania i ubezpieczenia oraz innych nakładów nakładów.
 7. Sprzedawca  nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na dyskach twardych i innych nośnikach. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich danych przed reklamacją produktu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do utworzenia kopii ani do odtworzenia oryginalnej zawartości dysku po naprawie.
 8. Rękojmia na produkty wymienione w procesie reklamacyjnym odnawia się tylko w przypadku, gdy produkt wymieniony jest fabrycznie nowy, jednak długość rękojmi nie może przekroczyć długości gwarancji udzielonej przez producenta na ten produkt.
 9. Sprzedawca wyłącza możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny w przypadku ponownych reklamacji tego samego towaru.
 10. Postępowanie reklamacyjne:
  – W przypadku wady produktu, co do którego Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na podstawie rękojmi, Nabywca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego.
  – Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub poprzez odesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego.
 11. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest:
  uprzednie zarejestrowanie tej reklamacji u Sprzedawcy i uzyskanie zgłoszenia i numery naprawy.
  – dostarczenie reklamowanego towaru do miejsca wskazanego w zgłoszenia naprawy.
 12. Nabywca dostarcza reklamowany produkt do miejsca wskazanego w treści autoryzacji na własny koszt i ryzyko bez względu na ilość poprzednich reklamacji na ten produkt.
 13. Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi. Inne zasady dostarczania, szczególne dla konkretnego rodzaju produktów, opisane są uzyskanym zgłoszeniu naprawy. Nabywca ma obowiązek zapoznania się z nimi i stosowania się do nich.
 14. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 15.  Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 16. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego sprzęt zostanie odesłany na adres wybrany przez Nabywcę podczas rejestracji reklamacji .
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia przesyłki z towarem reklamacyjnym, gdy ta nosi ślady uszkodzenia mechanicznego.
 • •••••
 • 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/ spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014
 3. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • •••••
 • 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta:
 4. wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy Gromadzenie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem GDPR / RODO
 • •••••
 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu i/lub przesłanie stosownej informacji w wiadomości e-mail.
 3. Treść Regulaminu może zostać pobrana w każdej chwili z serwisu 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia: 1.03.2024