Rejestrator ND8312

Nowy rejestrator sieciowy Vivotek ND8312

VIVOTEK ND8312 to nowy bez­wen­ty­la­to­ro­wy reje­stra­tor sie­cio­wy z ofer­ty Vivo­tek typu Desk­top, opar­ty o sys­tem Linux. Urzą­dze­nie obsłu­gu­je wyświe­tla­nie i zapis z ośmiu  kamer ip.  Do reje­stra­to­ra moż­na zain­sta­lo­wać jeden wewnętrz­ny dysk twar­dy SATA 3,5″ o pojem­no­ści do 6TB.

W zależ­no­ści od try­bu, moż­li­we jest wyświe­tla­nie obra­zu z okre­ślo­nej licz­by kana­łów:

 • 1 kanał  w roz­dziel­czo­ści 3840x2160 do 30 kl/s w wyso­kiej jako­ści stan­dar­du roz­dziel­czo­ści 4K
 • 4 kana­ły w roz­dziel­czo­ści Full HD 1920x1080 do 120 kl/s w kom­pre­sji H.264
 • 8 kana­łów w roz­dziel­czo­ści HD 1280x720 do 240 kl/s w kom­pre­sji H.264

 

Aplikacja VIVOCloud do zarządzania monitoringiem w chmurze 24/7

Reje­stra­tor obsłu­gu­je zdal­ny dostęp poprzez apli­ka­cję VivoC­lo­ud oraz iVie­wer. Z pozio­mu VivoC­lo­ud użyt­kow­ni­cy mogą oglą­dać kame­ry live, odtwa­rzać nagra­nia oraz kon­fi­gu­ro­wać powia­do­mie­nia push — wyświe­tla­ją­ce komu­ni­ka­ty na urzą­dze­niu mobil­nym jako akcja powią­za­nia dla poszcze­gól­nych zda­rzeń. Co wię­cej użyt­kow­ni­cy mogą podzie­lić się stru­mie­niem wideo z 4 inny­mi oso­ba­mi, w celu jed­no­cze­sne­go oglą­da­nia fil­mu z moni­to­rin­gu. VivoC­lo­ud zapew­nia tune­lo­we połą­cze­nie mię­dzy NVR a kame­ra­mi dzię­ki cze­mu trans­mi­sja jest sta­bil­na.

 

wię­cej o VIVOC­lo­ud możesz prze­czy­tać tutaj » VIVOC­lo­ud 

Łatwe połączenie z kamerami IP oraz szybka automatyczna konfiguracja

Aby zapew­nić użyt­kow­ni­kom wyso­ce intu­icyj­ną obsłu­gę, funk­cja Auto Setup Wizard pozwa­la z pozio­mu NVR doko­nać kon­fi­gu­ra­cji w trzech pro­stych kro­kach:

 1. Uzu­peł­nie­nie pod­sta­wo­wych danych takich jak godzi­na i stre­fa cza­so­wa
 2. Doda­nie kamer
 3. Doda­nie dys­ku

 

Wsparcie dla kamer hemisferycznych typu “Fisheye”

Kame­ry Vivo­tek typu “Fisheye” ofe­ru­ją szcze­gó­ło­wy obraz w wido­ku 360° bez tak  zwa­nych mar­twych stref, przy mon­ta­żu urzą­dze­nia  na sufi­cie lub pod­ło­dze a co za tym idzie, świet­nie nada­ją się do moni­to­rin­gu dużych prze­strze­ni takich jak por­ty lot­ni­cze, super­mar­ke­ty, par­kin­gi, skle­py czy biu­ra. Reje­stra­tor ND8312 ofe­ru­je jed­no­cze­śnie osiem try­bów wyświe­tla­nia dla jed­nej kame­ry typu “rybie oko”: pod­gląd na żywo, odtwa­rza­nie, zdję­cie, natych­mia­sto­we odtwa­rza­nie. Dzię­ki uni­kal­nej tech­no­lo­gii Instant Play­back Dewarp użyt­kow­nik w szyb­ki spo­sób może odtwo­rzyć obraz i odpo­wied­nio zare­ago­wać.

Możliwość tworzenia kopii zapasowych

Reje­stra­tor ND8312 obsłu­gu­je tak­że auto­ma­tycz­ne two­rze­nie kopii zapa­so­wych danych wideo na zdal­nym ser­we­rze przez FTP. Two­rze­nie kopii zapa­so­wych według har­mo­no­gra­mu może w znacz­nym stop­niu zabez­pie­czyć nasze dane przed “nie­prze­wi­dy­wal­ny­mi sytu­acja­mi”.

 

ND8312 jest w peł­ni zin­te­gro­wa­ny z opro­gra­mo­wa­niem na PCVAST/VAST2, dzię­ki cze­mu użyt­kow­ni­cy zysku­ją bez­piecz­ne i kom­plek­so­we roz­wią­za­nie do moni­to­rin­gu, czy­niąc sys­tem bar­dziej efek­tyw­nym. Za pomo­cą opro­gra­mo­wa­nia VAST moż­na two­rzyć cen­tra moni­to­rin­gu sku­pia­ją­ce lokal­ne moni­to­rin­gi sate­li­tar­ne. Licen­cje kana­ło­we VAST są bez­płat­ne dla reje­stra­to­rów VIVOTEK.

Kluczowe cechy produktu:

 • Kom­pre­sja w cza­sie rze­czy­wi­stym H.264
 • 8 kana­łów na wej­ście kamer IP
 • Jed­no wyj­ście wideo HDMI o wyso­kiej jako­ści stan­dar­du roz­dziel­czo­ści 4K
 • 1 dysk twar­dy SATA 3,5″ o pojem­no­ści 6TB
 • Moż­li­wość pod­glą­du na żywo i odtwa­rza­nia dla jed­no­cze­śnie 8 kamer
 • Bez­płat­na apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze 24/7
 • Łatwa i szyb­ka kon­fi­gu­ra­cja z kame­ra­mi IP
 • Auto­ma­tycz­ne two­rze­nie kopii zapa­so­wych
 • Obsłu­ga funk­cji Fisheye Dewarp
 • Wspar­cie stan­dar­du ONVIF
 • Kom­pak­to­wy roz­miar z bez­wen­ty­la­to­ro­wym sys­te­mem chło­dzą­cym

Karta katalogowa produktu

Kar­tę kata­lo­go­wą ND8312 moż­na pobrać -> tutaj