Uzyskaj na modernizacje swojego systemu

 Jeśli korzy­stasz już z naszych pro­duk­tów i chciał­byś roz­bu­do­wać lub zmo­der­ni­zo­wać swój sys­tem moni­to­rin­gu, sko­rzy­staj z pro­gra­mu reje­stra­cji swo­je­go sys­te­mu moni­to­rin­gu. W podzię­ko­wa­niu za wybór nasze­go roz­wią­za­nia, w przy­pad­ku moder­ni­za­cji nasze­go sys­te­mu otrzy­masz dodat­ko­wy upust na zakup nowych pro­duk­tów VIVOTEK.

Roz­bu­do­wa lub wymia­na.
Do przy­zna­nia upu­stu dodat­ko­we­go upu­stu wystar­czy zare­je­stro­wa­nie u nas swo­je­go sys­te­mu, wska­za­nie jakie pro­duk­ty VIVOTEK są już w sys­te­mie i jak chciał­byś roz­bu­do­wać sys­tem.

Doradz­two w roz­bu­do­wie.
Nasze roz­wią­za­nia do moni­to­rin­gu dostęp­ne są w Pol­sce już od 2006 roku.  Jeśli Twój sys­tem wyma­ga już moder­ni­za­cji i dopa­so­wa­nia do aktu­al­nych potrzeb, możesz sko­rzy­stać z bez­płat­ne­go audy­tu naszych spe­cja­li­stów.   

  • Pomo­że­my w spraw­nej moder­ni­za­cji. 
  • Otrzy­masz upu­sty na prze­bu­do­wę sys­te­mu. 
  • Nasi tech­ni­cy pomo­gą dobrać kolej­ne urzą­dze­nia na kolej­ne lata spo­ko­ju i poczu­cia bez­pie­czeń­stwa. 
  • Pomo­że­my w wybo­rze fir­my inte­gra­cyj­nej któ­ra wyko­na facho­wo moder­ni­za­cję. 

Zarejestruj swój system

Uzy­skaj rabat na roz­bu­do­wę lub moder­ni­za­cję sys­te­mu VIVOTEK

Wypeł­nij poniż­szy for­mu­larz. Skon­tak­tu­je­my się z Tobą. 

[recapt­cha]

Korzy­sta­jąc z for­mu­la­rza zga­dzasz się na prze­cho­wy­wa­nie i prze­twa­rza­nie two­ich danych przez tę witry­nę.