Skrzynka montażowa Vivotek

by author page

Produkty

Skrzyn­ka mon­ta­żo­wa VIVOTEK

Chy­ba każ­dy insta­la­tor korzy­sta­ją­cy z dostęp­nych na ryn­ku skrzy­nek mon­ta­żo­wych sta­wiał sobie pyta­nie o to, jak w szyb­ki i wygod­ny spo­sób zamon­to­wać potrzeb­ne akce­so­ria speł­nia­ją­ce wyma­ga­nia insta­la­cji?

Skrzyn­ka mon­ta­żo­wa powin­na zmie­ścić całe oka­blo­wa­nie, zasi­la­nie, wtycz­ki i inne akce­so­ria, chro­nić je przed dzia­ła­niem desz­czu, pyłu, akta­mi wan­da­li­zmu, nie szpe­cąc przy tym oto­cze­nia, w któ­rym zosta­ła wyko­na­na insta­la­cja.

Tra­dy­cyj­ne skrzyn­ki elek­trycz­ne nie­ko­niecz­nie speł­nia­ją wszyst­kie te wyma­ga­nia. Wyko­na­ne z pla­sti­ku lub rdze­wie­ją­cej bla­chy nie są wytrzy­ma­łe na dzia­ła­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych — ude­rze­nia, zmia­ny pogo­dy itp. Koro­zja spra­wia, że prze­pusz­cza­ją wil­goć i zanie­czysz­cze­nia, a nawier­ca­ne samo­dziel­nie otwo­ry na kable obni­ża­ją dodat­ko­wo ich szczel­ność. Zamy­ka­ne na zamek lub kłód­kę są mało prak­tycz­ne w sytu­acji zagu­bie­nia klu­cza. Z bie­giem cza­su tego typu “cuda” stra­szą na uli­cach miast i obni­ża­ją spraw­ność dzia­ła­nia insta­la­cji.

Tego typu “zagro­że­nia” zosta­ły wyeli­mi­no­wa­ne w nowym pro­duk­cie mar­ki Vivo­tek — skrzyn­ce mon­ta­żo­wej o kla­sie szczel­no­ści IP66, nor­mie wytrzy­ma­ło­ści IK10, odpor­nej na koro­zję i otwie­ra­nej dwu­stron­nie za pomo­cą Torxa. Na eta­pie mon­ta­żu skrzyn­ki nale­ży wybrać stro­nę otwie­ra­nia drzwi­czek, któ­re mogą być zamon­to­wa­ne po lewej lub pra­wej stro­nie, tak aby w zależ­no­ści od oto­cze­nia uła­twić insta­la­to­ro­wi dostęp do jej wnę­trza (odkrę­cić zawsze musi­my wszyst­kie 4 śru­by z obu stron skrzyn­ki).

Skrzyn­ka mon­ta­żo­wa wystę­pu­je w dwóch wer­sjach pod­sta­wo­wych- z otwo­ra­mi umoż­li­wia­ją­cy­mi mon­taż kame­ry bez­po­śred­nio na skrzyn­ce (AT-CAB-001) i wer­sji skrzyn­ki bez takich otwo­rów (AT-CAS-001). Model AT-CAS-001 dedy­ko­wa­ny jest dla kamer typu spe­ed dome.

Kon­struk­cja skrzy­nek, dzię­ki dedy­ko­wa­nym do kon­kret­nych typów kamer otwo­rom oraz dołą­czo­nym akce­so­riom umoż­li­wia łatwe upo­rząd­ko­wa­nie wypo­sa­że­nia tj: swit­che poe, zasi­la­cze, dła­wi­ki przez któ­re moż­na popro­wa­dzić prze­wód, bez­piecz­ni­ki, kon­wer­te­ry świa­tło­wo­do­we i inne.  Uni­ka­my w ten spo­sób nie­po­trzeb­nej “plą­ta­ni­ny kabli” i bała­ga­nu.

Skrzyn­kę moż­na mon­to­wać bez­po­śred­nio do ścian lub za pomo­cą odpo­wied­nich uchwy­tów do słu­pów, masz­tów, za pomo­cą taśm alu­mi­nio­wych lub z wyko­rzy­sta­niem adap­te­rów mon­ta­żo­wych (słupowy/narożny) bez koniecz­no­ści wier­ce­nia otwo­rów, nie naru­sza­jąc przy tym szczel­no­ści skrzyn­ki. Moż­na ją  dopo­sa­żyć w daszek i zewnętrz­ną część do mon­ta­żu zasi­la­cza wodosz­czel­ne­go, zwięk­sza­jąc wewnątrz prze­strzeń robo­czą.

Warto zwrócić uwagę na:

  • nie­rdzew­ność mate­ria­łu  i wyso­ką wytrzy­ma­łość okre­ślo­ną przez nor­my IK10 i IP66
  • moż­li­wość obu­stron­ne­go otwie­ra­nia drzwi­czek tym samym klu­czem
  • moż­li­wość zamon­to­wa­nia prze­łącz­ni­ka infor­mu­ją­ce­go o otwar­ciu drzwi­czek skrzyn­ki
  • kon­fi­gu­ra­cję wypo­sa­że­nia ade­kwat­ną do naszych potrzeb

 

Skrzyn­kę może­my zamó­wić pustą lub  w róż­nych goto­wych kon­fi­gu­ra­cjach wypo­sa­że­nia, co daje moż­li­wość skom­po­no­wa­nia pro­duk­tu dopa­so­wa­ne­go do naszych potrzeb. Vivo­tek ana­li­zu­jąc potrze­by klien­tów przy­go­to­wał aż 7 goto­wych zesta­wów, dzię­ki któ­rym nie musi­my zasta­na­wiać się, jaki kom­po­nent będzie nam  aku­rat potrzeb­ny. Dosta­je­my goto­wy pro­dukt przy­go­to­wa­ny do pod­łą­cze­nia i mon­ta­żu. W sytu­acji, gdy mamy już wszyst­kie kom­po­nen­ty (np. po sta­rej znisz­czo­nej skrzyn­ce), nic nie stoi na prze­szko­dzie, aby zamon­to­wać je w nowej pustej skrzyn­ce. Oczy­wi­ście w przy­pad­ku indy­wi­du­al­nych roz­wią­zań pro­du­cent poda­je listę suge­ro­wa­nych kom­po­nen­tów z któ­rych może­my “zbu­do­wać” skrzyn­kę dopa­so­wa­ną do naszych wyma­gań.

Model Cabi­net  AT-CAB-001  był pre­zen­to­wa­ny w 2016 roku na tar­gach Secu­rex w Pozna­niu wraz z przy­kła­do­wą kon­fi­gu­ra­cją akce­so­riów. Ten inno­wa­cyj­ny na ryn­ku pro­dukt cie­szył się dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród insta­la­to­rów. Jakość wyko­na­nia nie pozo­sta­wia złu­dzeń co do tego, że skrzyn­ka Vivo­te­ka jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób cenią­cych sobie jakość wyko­na­nia oraz bez­pie­czeń­stwo całej infra­struk­tu­ry sie­cio­wej.

Zdjęcia

Filmy

Poni­żej kil­ka mate­ria­łów wideo pre­zen­tu­ją­cych przy­kła­do­we kon­fi­gu­ra­cje:

(Fil­my dzię­ki uprzej­mo­ści Suma Solu­tions)

Karta katalogowa

Kar­ta kata­lo­go­wa AT-CAB-001/ATCAS-001 -> pobierz