Smart IR II

Smart IR drugiej generacji

Czym jest Smart IR II?

Funk­cja Smart IR dru­giej gene­ra­cji pozwa­la na natych­mia­sto­wą zmia­nę pod­sta­wo­wych para­me­trów obra­zu, takich jak eks­po­zy­cja, kon­trast czy jasność. Na Smart IR II skła­da­ją się dwie tech­no­lo­gie: VAIR (Vari-Angle IR) oraz ADIR (Adap­ti­ve IR).

Jak działa zmiennoogniskowy oświetlacz podczerwieni (VAIR)?

Tech­no­lo­gia VAIR (Vari Angle Infra­red) w kame­rach Vivo­tek jest udo­god­nie­niem dla użyt­kow­ni­ków sys­te­mów, któ­rzy ocze­ku­ją moż­li­wo­ści szcze­gó­ło­wej iden­ty­fi­ka­cji obiek­tów nawet przy dużych odle­gło­ściach. Przy bar­dzo sła­bym oświe­tle­niu VAIR pozwa­la uzy­skać odpo­wied­nią jakość obra­zu, a co za tym idzie- sku­tecz­ny moni­to­ring.

W apli­ka­cjach zwią­za­nych z sys­te­ma­mi zabez­pie­czeń wyko­rzy­sta­nie zmien­no­ogni­sko­we­go oświe­tla­cza pod­czer­wie­ni pozwa­la dopa­so­wać siłę wiąz­ki do odle­gło­ści dzie­lą­cej urzą­dze­nie od obiek­tu, zapew­nia­jąc dobrą jakość i czy­tel­ność obra­zu. Urzą­dze­nia wyko­rzy­stu­ją­ce VAIR, dzię­ki wyso­kiej wydaj­no­ści pro­mie­ni IR oraz opty­ki, mogą regu­lo­wać kąt oświe­tle­nia pod­czer­wie­nią.

Kie­dy oświe­tle­nie (natu­ral­ne lub sztucz­ne) jest nie­wy­star­cza­ją­ce, czę­sto uży­wa się stan­dar­do­wych oświe­tla­czy, któ­re obej­mu­ją zasię­giem tyl­ko naj­bliż­szą prze­strzeń. Zamiesz­czo­ne zdję­cie przed­sta­wia obraz z uży­ciem same­go oświe­tla­cza, przez co obraz jest roz­my­ty i nie­czy­tel­ny. Dla porów­na­nia, w sce­nie z włą­czo­ną funk­cją VAIR urzą­dze­nie iden­ty­fi­ku­je obiekt, dosto­so­wu­jąc pra­cę soczew­ki i stru­mień pod­czer­wie­ni do odle­gło­ści pola widze­nia.

W prak­ty­ce wyglą­da to tak, że soczew­ki oświe­tla­cza IR oraz opty­ka obiek­ty­wu zmie­nia­ją swo­je poło­że­nie pro­por­cjo­nal­nie do odle­gło­ści, w jakiej znaj­du­je się obser­wo­wa­ny obiekt.

Dlaczego warto korzystać z technologii Smart IR II?

  • Vari-Angle IR (VAIR)

Pro­duk­ty Vivo­tek z Vari-Angle IR są pro­jek­to­wa­ne z podwój­ny­mi soczew­ka­mi optycz­ny­mi, podą­ża­ją­cy­mi rów­no­le­gle za obiek­ty­wem, w celu dopa­so­wa­nia i zop­ty­ma­li­zo­wa­nia pola widze­nia. Kame­ry sie­cio­we wypo­sa­żo­ne w Vari-Angle IR są ide­al­nym wybo­rem dla osób, któ­re muszą reje­stro­wać wyraź­ny obraz wideo w cał­ko­wi­tej ciem­no­ści w celu wykry­wa­nia i iden­ty­fi­ka­cji obiek­tów w polu widze­nia. Ta zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia daje wie­le moż­li­wo­ści i dosko­na­le spraw­dza się w moni­to­rin­gu miej­skim, pod­czas obser­wa­cji obiek­tów w nocy i nie­do­świe­tlo­nych miej­scach.

  • Adap­ti­ve IR (ADIR)

Kame­ry sie­cio­we Vivo­tek z funk­cją Adap­ti­ve IR umoż­li­wia­ją popra­wę jako­ści i jasno­ści obra­zu. Zaawan­so­wa­na kon­struk­cja optycz­na, kon­tro­la sce­ny i tech­no­lo­gia ana­li­zy obra­zu poma­ga w opty­mal­nym dopa­so­wa­niu wyra­zi­sto­ści sce­ny. Kame­ry te zapew­nia­ją dosko­na­ły obraz pod­czas noc­ne­go moni­to­rin­gu. Dla­te­go też sta­no­wią ide­al­ną opcję dla użyt­kow­ni­ków, któ­rzy potrze­bu­ją wyraź­nych ujęć w cał­ko­wi­cie ciem­nych miej­scach.

Wyobraź­my sobie sytu­ację, że oso­ba zbli­ża się do kame­ry, oświe­tle­nie pod­czer­wo­ne może spo­wo­do­wać nad­mier­ne naświe­tle­nie oso­by i unie­moż­li­wić iden­ty­fi­ka­cję obiek­tu. Dzię­ki adap­ta­cyj­ne­mu oświe­tle­niu sce­ny, któ­re dzie­li płasz­czy­zny obra­zu na wie­le sek­cji, a każ­da sek­cja wypo­sa­żo­na jest w nie­za­leż­ną dio­dę oświe­tle­nio­wą ste­ro­wa­ną pod­czer­wie­nią, uni­ka­my prze­świe­tle­nia obiek­tu sto­ją­ce­go bli­sko kame­ry, zapew­nia­jąc tym samym spój­ne naświe­tle­nie i wyra­zi­stość wszyst­kich szcze­gó­łów oso­by jak i tła.

Na przy­kład, gdy duży, nie­ru­cho­my obiekt (np. ścia­na) znaj­du­je się w pobli­żu pola widze­nia kame­ry, obraz może ulec pogor­sze­niu ze wzglę­du na odbi­cie pod­czer­wie­ni, gdy uży­wa­na jest kame­ra z kon­wen­cjo­nal­nym IR. Dzię­ki zasto­so­wa­niu Adap­ti­ve IR fir­my Vivo­tek moż­na tego unik­nąć poprzez auto­ma­tycz­ne ste­ro­wa­nie stre­fo­wym usta­wie­niem pod­czer­wie­ni, któ­re wpły­wa na popra­wę obra­zu.

Kamery z zaimplementowaną technologią Smart IR II

Wyko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii Smart IR II daje wie­le nowych moż­li­wo­ści w moni­to­rin­gu miej­skim, obser­wa­cji obiek­tów w nocy i w pomiesz­cze­niach nie­oświe­tlo­nych. Ta tech­no­lo­gia nowej gene­ra­cji jest czę­ścią wypo­sa­że­nia mię­dzy inny­mi w kame­rach typu spe­ed dome takich jak: SD9364-EH, SD9364-EHL, SD9366-EH, SD9366-EHL

Uno­wo­cze­śnio­ny Smart IR II z sys­te­mem Adap­ti­ve IR zasto­so­wa­no rów­nież w naj­now­szej kame­rze typu fisheye z obiek­ty­wem pano­mor­ficz­nym — FE9391-EV.

Podsumowanie

Pod­su­mo­wu­jąc tech­no­lo­gia Smart IR dru­giej gene­ra­cji fir­my Vivo­tek umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom kamer oglą­da­nie pożą­da­nych obiek­tów i reje­stro­wa­nie obra­zów wideo z wyraź­ny­mi, moż­li­wy­mi do ziden­ty­fi­ko­wa­nia szcze­gó­ła­mi w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia lub cał­ko­wi­tej ciem­no­ści.