Pełne Bezpieczeństwo na Stacjach i Terminalach Pasażerskich

 

Boga­te port­fo­lio pro­duk­tów Vivo­tek umoż­li­wia pro­jek­to­wa­nie zło­żo­nych sys­te­mów moni­to­rin­gu dużych prze­strze­ni pasa­żer­skich takich jak sta­cje metra, ter­mi­na­le kole­jo­we czy węzły prze­siad­ko­we. Zin­te­gro­wa­na plat­for­ma zarzą­dza­nia w połą­cze­niu z kame­ra­mi wypo­sa­żo­ny­mi w funk­cje opty­ma­li­za­cji stru­mie­nia i narzę­dzia ana­li­tycz­ne pozwa­la na zbu­do­wa­nie ska­lo­wa­nych, inte­li­gent­nych sys­te­mów nad­zo­ru wideo. Umoż­li­wia­ją one nie tyl­ko jed­no­cze­sny pod­gląd z każ­dej klu­czo­wej loka­cji, ale tak­że ana­li­ty­kę prze­pły­wów pasa­że­rów, kon­tro­lę tłu­mu, nad­zór dużych prze­strze­ni.