szkolenia VEC

Opis programu VEC II

Od 2012/2013 VIVOTEK kon­ty­nu­uje swój suk­ces w orga­ni­za­cji szko­leń VIVOTEK Expert Cer­ti­fi­ca­te. W roku 2016 VIVOTEK zak­tu­ali­zo­wał ten pro­gram two­rząc nowy cykl szko­leń VIVOTEK Expert Cer­ti­fi­ca­te II. Szko­le­nie VEC II obej­mu­je wszyst­ko cze­go potrze­bu­jesz aby stać się eks­per­tem w bran­ży nad­zo­ru wideo i zapew­nia dokład­ne zro­zu­mie­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych ze sto­so­wa­nia pro­duk­tów VIVOTEK.

Nowo uru­cho­mio­ny kurs VEC II jest odpo­wied­ni dla pra­cow­ni­ków dzia­łu sprze­da­ży, wspar­cia przed i posprze­da­żo­we­go, pra­cow­ni­ków dzia­łu tech­nicz­ne­go jak i ser­wi­su. Bazu­jąc na ponad 10-cio let­nim doświad­cze­niu w zakre­sie sys­te­mów wideo nad­zo­ru, nowy kurs przy­bli­ży Cię do pro­jek­tów poprzez ana­li­zę licz­nych stu­dium przy­pad­ków i pla­nów wdro­żo­nych sys­te­mów moni­to­rin­gu

VEC VDT

Szko­le­nie o nazwie VIVOTEK Disco­ve­ry Tra­ining (VDT) dedy­ko­wa­ne jest głów­nie dla pra­cow­ni­ków dzia­łu sprze­da­ży, wspar­cia przed i posprze­da­żo­we­go oraz wspar­cia tech­nicz­ne­go umoż­li­wia­jąc uczest­ni­kom lep­sze zro­zu­mie­nie pro­jek­tów zwią­za­nych z nad­zo­rem czy bez­pie­czeń­stwem. Pro­gram zapew­nia ana­li­zę wszyst­kich aspek­tów zwią­za­nych z pro­jek­tem sys­tem nad­zo­ru i dostar­cza pod­sta­wo­wej wie­dzy w pro­jek­to­wa­niu kom­plet­nych roz­wią­zań.

Pro­gram zawie­ra nastę­pu­ją­ce klu­czo­we punk­ty oraz naj­now­sze infor­ma­cje z VIVOTEK.
— Pro­ces przy­go­to­wa­nia pro­jek­tu
— Tech­no­lo­gie VIVOTEK dla róż­nych warun­ków pra­cy
— Wyko­rzy­sta­nie kamer VIVOTEK w róż­nych obiek­tach I sce­na­riu­szach
— Dobór roz­wią­za­nia reje­stru­ją­ce­go i kal­ku­la­cja prze­strze­ni dys­ko­wej
— Archi­tek­tu­ra sie­ci i ser­we­ry
— Pra­ca z narzę­dzia­mi VIVOTEK
— Ana­li­za rze­czy­wi­stych pro­jek­tów

VEC VTT

Szko­le­nie o nazwie VIVOTEK Tech­ni­cal Tra­ining (VTT) ) dedy­ko­wa­ne jest głów­nie dla pra­cow­ni­ków dzia­łu tech­nicz­ne­go i ser­wi­su. Pro­gram kon­cen­tru­je się na osią­gnię­ciu mak­sy­mal­nej wydaj­no­ści pro­duk­tów VIVOTEK. Pod­czas szko­le­nia pro­wa­dzo­ne są warsz­ta­ty z kame­ra­mi oraz opro­gra­mo­wa­niem VIVOTEK w celu dokład­ne­go pozna­nia wszyst­kich aspek­tów tech­nicz­nych kon­fi­gu­ra­cji.

Pro­gram zawie­ra nastę­pu­ją­ce klu­czo­we punk­ty oraz naj­now­sze infor­ma­cje z VIVOTEK.
— Opra­co­wa­nie stra­te­gii sie­ci i kon­fi­gu­ra­cja roz­le­głe­go sys­te­mu
— Pod­sta­wo­wa kon­fi­gu­ra­cja kame­ry i sys­te­mu
— Wyko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii VIVOTEK
— Opty­ma­li­za­cja stru­mie­nia z kame­ry i wyko­rzy­sta­nie pasma
— Warsz­ta­ty z pro­duk­ta­mi VIVOTEK
— Mak­sy­ma­li­za­cja wydaj­no­ści w wyma­ga­ją­cych śro­do­wi­skach
— Stu­dium przy­pad­ków ryn­ków wer­ty­kal­nych
— Roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów