Transkoder RX9401

Sieciowy transkoder RX9401

VIVOTEK RX9401 to sie­cio­wy trans­ko­der, dzię­ki któ­re­mu może­my połą­czyć sie­cio­we urzą­dze­nia wideo ( kame­ry IP oraz wideo ser­we­ry) ze sprzę­tem takim jak np. odbior­nik tele­wi­zyj­ny,  moni­tor oraz inne funk­cjo­nu­ją­ce w danym sys­te­mie urzą­dze­nia.
Jego funk­cją jest zmia­na stru­mie­nia wideo z kamer IP i wyświe­tla­nie go na jed­nym wyj­ściu HDMI.
Trans­ko­der RX9401 jest urzą­dze­niem pozwa­la­ją­cym wyświe­tlać (bez moż­li­wo­ści nagry­wa­nia) obraz z nawet 16 kana­łów na moni­to­rze przy mak­sy­mal­nej roz­dziel­czo­ści kamer 8MP.

W zależ­no­ści od try­bu, moż­li­we jest wyświe­tla­nie obra­zu z okre­ślo­nej licz­by kana­łów:

  • 1 kanał  w roz­dziel­czo­ści 3840x2160 do 30 kl/s w wyso­kiej jako­ści stan­dar­du roz­dziel­czo­ści 4K
  • 4 kana­ły w roz­dziel­czo­ści Full HD 1920x1080 do 120 kl/s w kom­pre­sji H.265
  • 9 kana­łów w roz­dziel­czo­ści HD 1280x720 do 270 kl/s w kom­pre­sji H.265
  • 16 kana­łów w roz­dziel­czo­ści D1 720x480 do 480 kl/s  w kom­pre­sji H.265.

 

RX9401 wyróż­nia kom­pak­to­wy roz­miar z pasyw­nym (bez­wen­ty­la­to­ro­wym) sys­te­mem chło­dzą­cym, któ­ry spra­wia, że  nada­je się on do każ­de­go sys­te­mu nad­zo­ru wizyj­ne­go, gdzie wyma­ga­na jest oszczęd­ność miej­sca i nie­za­wod­ność pra­cy. Aby uzy­skać jak naj­wię­cej prze­strze­ni, urzą­dze­nie może być zamon­to­wa­ne do tyl­nej czę­ści moni­to­ra dzię­ki stan­dar­do­wi VESA.
Sto­su­jąc VIVOTEK RX9401 możesz zre­zy­gno­wać z kom­pu­te­ra i opro­gra­mo­wa­nia VMS wyświe­tla­ją­ce­go obraz na moni­to­rze.  

Dostępne podziały wyświetlanego obrazu

Model RX9401 udo­stęp­nia róż­ne try­by podzia­łu ekra­nu (1x1, 2x2, 3x3, 1P +3, 2P+3, 1M+5, 1P+6, 3V, 1M+12, 4x4), oraz w peł­ni obsłu­gu­je funk­cję Fisheye Dewarp, któ­ra pole­ga na tym, że hemis­fe­rycz­ny, koli­sty obraz z kamer pod­le­ga pro­sto­wa­niu i prze­kształ­ca­ny jest w kil­ka róż­nych pro­sto­kąt­nych wido­ków bez znie­kształ­ceń, zapew­nia­jąc odpo­wied­ni kąt widze­nia dla mate­ria­łu wideo, dzię­ki cze­mu obraz jest bar­dziej czy­tel­ny dla obser­wa­to­ra.

    • Trans­ko­der RX9401 wspie­ra tak­że ONVIF Stan­dard uła­twia­ją­cy inte­gra­cję z ist­nie­ją­cą już insta­la­cją firm trze­cich.

Parametry techniczne transkodera: 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *