VivoCloud — bezpieczny monitoring przez internet

VIVOC­lo­ud to następ­ca lubia­nej i cenio­nej przez użyt­kow­ni­ków funk­cji reje­stra­to­rów EZCon­nect. Dzię­ki VIVOC­lo­ud użyt­kow­nik zysku­je bez­płat­ne, bez­piecz­ne i kom­plek­so­we roz­wią­za­nie do moni­to­rin­gu w chmu­rze.

Użyt­kow­ni­cy, któ­rzy do tej pory korzy­sta­li z funk­cji EZCon­nect, w dal­szym cią­gu mają dostęp do tych samych usług, z tym, że teraz za pomo­cą funk­cji VIVOC­lo­ud. Wystar­czy zak­tu­ali­zo­wać apli­ka­cję do naj­now­szej wer­sji, a wów­czas poja­wią się dodat­ko­we, nowe funk­cje, z któ­rych moż­na korzy­stać.

Użyt­kow­ni­cy, któ­rzy potrze­bu­ją spraw­ne­go nad­zo­ru w chmu­rze, mogą skon­fi­gu­ro­wać wszyst­ko za pomo­cą apli­ka­cji VIVOC­lo­ud, w tym usta­wie­nia funk­cji kame­ry, alar­mów, powia­do­mień push, nagry­wa­nia har­mo­no­gra­mu i innych aler­tów.

Apli­ka­cja VIVOC­lo­ud Surve­il­lan­ce uspraw­nia funk­cje ​​nad­zo­ru inter­ne­to­we­go, czy­niąc go łatwiej osią­gal­nym i bar­dziej inte­li­gent­nym niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej. Wystar­czy zare­je­stro­wać kon­to użyt­kow­ni­ka i połą­czyć odpo­wied­nie urzą­dze­nia.

Użyt­kow­ni­cy mogą oglą­dać trans­mi­sje wideo na żywo i odtwa­rzać nagra­ne fil­my za pomo­cą intu­icyj­ne­go inter­fej­su w dowol­nym cza­sie i miej­scu. Dla przy­kła­du funk­cja Push Noti­fi­ca­tion bez­po­śred­nio wyświe­tla komu­ni­ka­ty ostrze­gaw­cze na urzą­dze­niu prze­no­śnym. Infor­mu­je, gdy wystą­pią okre­ślo­ne zda­rze­nia, takie jak np.: nie­ty­po­wy ruch czy kra­dzież.  Ponad­to użyt­kow­ni­cy mogą podzie­lić się stru­mie­niem wideo z  4 inny­mi oso­ba­mi, w celu jed­no­cze­sne­go oglą­da­nia fil­mu z moni­to­rin­gu.

Funk­cja ta, dosko­na­le spraw­dza się w skle­pach deta­licz­nych i biu­rach, gdzie zale­ży nam na oglą­da­niu obra­zu w cza­sie rze­czy­wi­stym, zapew­nia­jąc tym samym mak­sy­mal­ny poziom bez­pie­czeń­stwa. Apli­ka­cja VIVOC­lo­ud to mniej­sza zło­żo­ność zadań zwią­za­na z nad­zo­rem, łatwiej­sza insta­la­cja i szyb­ki dostęp do nagrań!

Łatwe zarządzanie systemem

VIVOC­lo­ud Surve­il­lan­ce gwa­ran­tu­je łatwe połą­cze­nie wideo pomię­dzy reje­stra­to­rem VIVOTEK NVR i kame­ra­mi VIVOTEK, zapew­nia­jąc spraw­ne dzia­ła­nie. Dzię­ki ser­we­ro­wi hosto­wa­ne­mu AWS, VIVOC­lo­ud Surve­il­lan­ce umoż­li­wia bez­piecz­ne i solid­ne połą­cze­nie mię­dzy użyt­kow­ni­ka­mi, a ich urzą­dze­nia­mi za pośred­nic­twem sie­ci na całym świe­cie. Użyt­kow­ni­cy nie muszą już kon­fi­gu­ro­wać prze­kie­ro­wy­wa­nia por­tów IP w route­rze, ani usta­wiać adre­su DDNS dla urzą­dzeń. Nawet jeśli nie zna­ją adre­su IP urzą­dze­nia, mogą po pro­stu wyszu­kać urzą­dze­nie lub zeska­no­wać kod QR, aby nawią­zać bez­po­śred­nie połą­cze­nia mię­dzy urzą­dze­nia­mi prze­no­śny­mi, NVR i kame­ra­mi.

Nie trze­ba już udo­stęp­niać swo­je­go kon­ta, ani hasła innym oso­bom, wystar­czy udo­stęp­nić swo­je urzą­dze­nie za pomo­cą inne­go kon­ta. Każ­de urzą­dze­nie może być współ­użyt­ko­wa­ne z mak­sy­mal­nie  4 róż­ny­mi kon­ta­mi VIVOC­lo­ud, a tyl­ko głów­ne kon­to ma upraw­nie­nia do kon­fi­gu­ro­wa­nia.

Pod­su­mo­wu­jąc apli­ka­cja mobil­na VIVOC­lo­ud to:

 • wspar­cie pakie­tu VADP w  kame­rach z serii VIVOTEK 66A, 67A, 69A
 • wspar­cie kon­fi­gu­ra­cji kame­ry
 • nowy, intu­icyj­ny inter­fejs użyt­kow­ni­ka

Klu­czo­we cechy

 • kom­pre­sja H.265
 • wie­lo­ka­na­ło­wy pod­gląd na żywo i poje­dyn­cze odtwa­rza­nie nagrań
 • moż­li­wość szyb­kie­go prze­wi­ja­nia nagrań do przo­du i do tyłu w celu odtwa­rza­nia
 • wybór wie­lu stru­mie­ni
 • obrót pio­no­wy lub pozio­my
 • opcja migaw­ki
 • ste­ro­wa­nie PTZ
 • ste­ro­wa­nie PiP (obraz w obra­zie)
 • pro­sto­wa­nie w kame­rach obra­zu do pod­glą­du (1O / 1P / 1R)

 

Urządzenia mobilne

Nie trze­ba już udo­stęp­niać swo­je­go kon­ta, ani hasła innym oso­bom.  Wystar­czy udo­stęp­nić swo­je urzą­dze­nie za pomo­cą inne­go kon­ta. Każ­de urzą­dze­nie może być współ­użyt­ko­wa­ne z mak­sy­mal­nie 4 róż­ny­mi kon­ta­mi VIVOC­lo­ud, a tyl­ko głów­ne kon­to ma upraw­nie­nia do kon­fi­gu­ro­wa­nia.

Aktyw­ne powia­da­mia­nie

VIVOC­lo­ud może udo­stęp­nić inte­re­su­ją­ce nas komu­ni­ka­ty i prze­słać aler­ty do urzą­dze­nia mobil­ne­go. Bez wzglę­du na to gdzie­kol­wiek jeste­śmy, dowie­my się o danym wyda­rze­niu.

Kon­fi­gu­ra­cja kame­ry

Apli­ka­cja VIVOC­lo­ud obsłu­gu­je funk­cję kon­fi­gu­ra­cji kame­ry. Użyt­kow­ni­cy, któ­rzy potrze­bu­ją sta­łe­go nad­zo­ru w chmu­rze, mogą skon­fi­gu­ro­wać wszyst­ko za pomo­cą apli­ka­cji VIVOC­lo­ud, w tym usta­wień apa­ra­tu, alar­mów, powia­do­mień push, nagry­wa­nia har­mo­no­gra­mu i innych.

Odtwa­rza­nie har­mo­no­gra­mu

Na osi cza­su może­my wybrać kon­kret­ny czas odtwa­rza­nia. Wskaź­nik danych na osi cza­su może wska­zy­wać, czy ist­nie­ją dane o zapi­sie, czy nie. Użyt­kow­ni­cy mogą też odtwa­rzać nagra­ne kli­py z róż­ną pręd­ko­ścią.

Fisheye Dewarp

W apli­ka­cji mobil­nej moż­na rów­nież oglą­dać obraz w 360 °. Użyt­kow­ni­cy mogą wybie­rać  kame­ry typu Fisheye 1O, 1P, 1R i uży­wać ePTZ do wyświe­tla­nia obra­zu pod róż­ny­mi kąta­mi.

Jeże­li aku­rat mamy pro­blem z naszym urzą­dze­niem mobil­nym lub po pro­stu woli­my oglą­dać obraz na więk­szym ekra­nie, dzię­ki  dodat­ko­we­mu, dar­mo­we­mu por­ta­lo­wi VIVIC­lo­ud jest to tak­że moż­li­we. VIVOC­lo­ud zapew­nia dostęp do tej usłu­gi w dowol­nej prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej.

Pod­su­mo­wu­jąc  por­tal VIVOC­lo­ud to:

- Udo­stęp­nie­nie urzą­dze­nia

- Har­mo­no­gram alar­mów

- Zarzą­dza­nie urzą­dze­nia­mi

- Stan NVR

- Połą­cze­nie Inter­net Explo­rer 11

Klu­czo­we cechy

Połą­cze­nie jest bez­płat­ne dla Chro­me, Fire­fox i obsłu­gu­je kom­pre­sję H.264

Połą­cze­nie  IE 11 i obsłu­gu­je kom­pre­sje  H.264, MJPEG

Fisheye Dewarp

Portal internetowy

Wystar­czy zalo­go­wać się na swo­im kon­cie VIVOC­lo­ud i moż­na prze­glą­dać zare­je­stro­wa­ny obraz za pośred­nic­twem Chro­me (zale­ca­ne) lub Fire­fox w sys­te­mie Win­dows i Mac OS. VIVOC­lo­ud  obsłu­gu­je rów­nież IE 11 z zain­sta­lo­wa­ną wtycz­ką.

Spraw­dza­nie sta­nu NVR

W razie potrze­by moż­na zdal­nie sprawdź stan NVR. Tym samym moż­na uzy­skać infor­ma­cje o wyko­rzy­sta­nym pro­ce­so­rze, zuży­ciu pamię­ci, szyb­ko­ści trans­fe­ru dys­ków i prze­pu­sto­wo­ści sie­ci.

Zarzą­dza­nie urzą­dze­nia­mi i udo­stęp­nia­nie

Na por­ta­lu nad­zo­ru VIVOC­lo­ud, moż­na teraz dodać, usu­nąć lub nawet udo­stęp­niać NVR inne­mu użyt­kow­ni­ko­wi.

Odtwa­rza­nia nagrań i alarm

VIVOC­lo­ud umoż­li­wia aktu­ali­za­cję intu­icyj­ne­go inter­fej­su odtwa­rza­nia linii cza­su. Wystar­czy prze­cią­gnąć lub klik­nąć na osi cza­su, lub usta­wić okre­ślo­ną datę i godzi­nę, aby wyświe­tlić nagra­ny film.

Fisheye Dewarp

Fisheye Dewarp z kame­ry VIVOTEK moż­na rów­nież wyko­nać na por­ta­lu VIVOC­lo­ud. Użyt­kow­ni­cy mogą wybie­rać kame­ry typu Fisheye 1O, 1P i / lub 1R, aby oglą­dać obraz  pod róż­ny­mi kąta­mi.