VIVOTEK Partner Day

Sza­now­ni Pań­stwo,

Ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nie Part­ne­rów „VIVOTEK Part­ner Day 2019” orga­ni­zo­wa­ne prze­zfir­mę SUMA Solu­tions sp. z o.o.

25–26 mar­ca 2019
HOTEL STOK ****
Jawor­nik 52A, 43–460 Wisła

Celem spo­tka­nia jest przed­sta­wie­nie Part­ne­rom aktu­al­nej ofer­ty VIVOTEK Inc., jak  rów­nież zapre­zen­to­wa­nie pro­duk­tów, o któ­re VIVOTEK posze­rzy swo­ją ofer­tę w roku 2019.

Uczest­ni­cy będą mogli zapo­znać się bli­żej rów­nież z dostęp­ny­mi w pro­duk­tach tech­no­lo­gia­mi .

Cie­ka­wym ele­men­tem kon­fe­ren­cji będzie rów­nież część doty­czą­ca reali­za­cji z wyko­rzy­sta­niem pro­duk­tów VIVOTEK, pod­czas któ­rej wybra­ni Part­ne­rzy będą mogli opo­wie­dzieć o swo­ich reali­za­cjach i odpo­wie­dzieć na ewen­tu­al­ne pyta­nia.

Ramo­wy pro­gram kon­fe­ren­cji:
Ponie­dzia­łek (25.03):
11:00 — 11:50 Reje­stra­cja uczest­ni­ków oraz zamel­do­wa­nie w hote­lu
11:50 — 12:00 Powi­ta­nie gości oraz przed­sta­wie­nie pla­nu dnia
12:00 – 12:40 Przed­sta­wie­nie Pro­gra­mu Part­ner­skie­go VIVOTEK – Robert Sta­nosz
12:40 — 14:00 Przed­sta­wie­nie pro­duk­tów obec­nych i pla­no­wa­nych – Eva Shih
14:00 — 15:00 Obiad
15:00 — 16:30 Przed­sta­wie­nie tech­no­lo­gii ofe­ro­wa­nych przez VIVOTEK – Tony Lu
16:30 — 17:00 Q&A oraz pod­su­mo­wa­nie dnia
17:00 — 19:30 Czas wol­ny*
19:30 — 21:00 Wspól­na kola­cja**
Wto­rek (26.03):
7:30 — 10:00 Śnia­da­nie
10:00 — 12:00 Pre­zen­ta­cja reali­za­cji z wyko­rzy­sta­niem pro­duk­tów VIVOTEK
12:00 Wymel­do­wa­nie z hote­lu

Koszt udzia­łu w spo­tka­niu dla jed­ne­go przed­sta­wi­cie­la fir­my pokry­wa orga­ni­za­tor. Dru­ga oso­ba może wziąć udział po doko­na­niu dopła­ty w pro­mo­cyj­nej cenie.

* pod­czas cza­su wol­ne­go, goście korzy­stać mogą bez­płat­nie z base­nu oraz stre­fy wel­l­ness.
** Po kola­cji zapra­sza­my chęt­nych do klu­bu na krę­gle.