VIVOTEK VAST

VAST to pro­fe­sjo­nal­ne, intu­icyj­ne opro­gra­mo­wa­nie VMS/CMS słu­żą­ce do zarzą­dza­nia wszyst­ki­mi pro­duk­ta­mi IP VIVOTEK. Opro­gra­mo­wa­nie to wspie­ra kom­pre­sję H.265 oraz set­ki kamer i sta­cji w hie­rar­chicz­nej struk­tu­rze sys­te­mu w celu zapew­nie­nia bez­pro­ble­mo­wej kon­tro­li pod­glą­du obra­zu na żywo, reje­stra­cji, prze­glą­da­nia nagrań czy zarzą­dza­nia zda­rze­nia­mi.  Co wię­cej, dzię­ki dodat­ko­wi VAST Matrix obra­zy z setek kamer mogą bez pro­ble­mu być wyświe­tla­ne na wie­lo­mo­ni­to­ro­wej ścia­nie wizyj­nej.

VAST facho­wo inte­gru­je się z kame­ra­mi sie­cio­wy­mi VIVOTEK, aby dostar­czyć naj­bar­dziej eks­pan­syw­ne roz­wią­za­nia i zasto­so­wa­nia w moni­to­rin­gu wideo. Seam­les recor­ding zapew­nia­ją­cy cią­głość nagrań nawet w przy­pad­ku utra­ty połą­cze­nia mie­dzy ser­we­rem a kame­ra­mi, obsłu­ga funk­cji Pano­ra­mic PTZ zapew­nia­ją­cej moni­to­ring bez mar­twych stref przy opty­ma­li­za­cji ilo­ści kamer czy inte­gra­cja meta­da­nych pocho­dzą­cych z dodat­ków VCA lub kamer zli­cza­ją­cych to tyl­ko nie­któ­re  z naj­waż­niej­szych ele­men­tów tej inte­gra­cji. Na pozio­mie sys­te­mu VAST zapew­nia redun­dant­ne prze­łą­cze­nia pra­cy pomię­dzy ser­we­ra­mi w celu unik­nię­cia bra­ku nagrań w wybra­nych loka­li­za­cjach i zapew­nie­nia jak naj­lep­szej cią­gło­ści pra­cy całe­go sys­te­mu. Apli­ka­cja VAST bez  pro­ble­mów pra­co­wać może w wir­tu­al­nych śro­do­wi­skach umoż­li­wia­jąc uru­cho­mie­nie wie­lu wir­tu­al­nych ser­we­rów na jed­nej fizycz­nej maszy­nie. VAST zapew­nia zdal­ne zarza­dza­nie sys­te­mem w peł­nej struk­tu­rze klient & ser­wer i sta­no­wi solid­ny sys­tem dla rów­nych zasto­so­wań takich jak han­del deta­licz­ny,  ban­ki, prze­mysł itd.

Nowe funkcje wersji 1.13

 • Redun­dan­cja
 • Pra­ca w śro­do­wi­sku wir­tu­al­nym
 • Nagry­wa­nie zewnętrz­nych stru­mie­ni RTSP
 • Zaawan­so­wa­na obsłu­ga joy­stic­ka
 • Obsłu­ga zda­rzeń ONVIF

Kluczowe funkcje

 • Bez­płat­na, peł­ni funk­cjo­nal­na wer­sja dla 32 kana­łów
 • Pra­ca 2 moni­to­ro­wa ze wspar­ciem aż 128 kana­łów
 • 16 kana­ło­we, syn­chro­nicz­ne odtwa­rza­nie nagrań
 • Apli­ka­cja VAST Matrix do pod­glą­du setek obra­zów z kamer na ścia­nie wizyj­nej
 • Auto­ma­tycz­na dobór wyświe­tla­ne­go stru­mie­nia w celu zmniej­sze­nia obcią­że­nia kart gra­ficz­nych
 • Szyb­ki pod­gląd nagrań w pod­glą­dzie na żywo
 • Inte­li­gent­ne zarzą­dza­nie alar­ma­mi wyma­ga­ją­cy­mi zatwier­dze­nia obsłu­gi
 • Ogól­ne zarzą­dza­nie urzą­dze­niem dzię­ki intu­icyj­nej funk­cji e-mapy
 • Pro­sto­wa­nie obra­zu z kamer typu fisheye
 • Dostęp do sys­te­mu z pozio­mu prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej
 • Zarzą­dze­nie drze­wem logicz­nym
 • Inte­gra­cja z Win­dows AD
 • Obsłu­ga wyjąt­ko­wych funk­cji VIVOTEK takich jak: Pano­ra­mic PTZ, Seam­less Recor­ding oraz VCA
 • Redun­dan­cja
 • Wir­tu­ali­za­cja

Obsługiwane urządzenia

 • Kame­ry i wideo-ser­we­ry VIVOTEK serii 7000 & 8000 & 9000 (bez MD7560X)
 • Reje­stra­to­ry VIVOTEK serii ND i NR
 • Sta­cje z ST7501 i VAST
 • Swit­che VIVOTEK serii Vivo­Cam (AW-GEV)

 

Wer­sja 1.13
Głów­ne
Max. ilość kana­łów* Nie­ogra­ni­czo­na
Max. ilość ser­we­rów* Nie­ogra­ni­czo­na
Max. ilość klien­tów Nie­ogra­ni­czo­na
Obsłu­gi­wa­ne sys­te­my ope­ra­cyj­ne Win­dows 10, 8, 7, Vista, XP
Win­dows Server 2012, 2008, 2003, 2000
Obsłu­gi­wa­ne prze­glą­dar­ki Inter­net Explo­rer 11/10/9
Apli­ka­cja mobil­na iVie­wer
Ścia­na moni­to­rów VAST Matrix
Ste­row­ni­ki .vdp
* zgod­nie z wyma­ga­nia­mi na stro­nie https://www.vivotek.com/website/vast/#system

Pełną specyfikacje znajdziecie tutaj

 VAST 2 jest następ­cą apli­ka­cji VAST od pro­du­cen­ta sprzę­tu IP Vivo­tek. Opro­gra­mo­wa­nie dedy­ko­wa­ne jest dla małych i śred­nich wdro­żeń.

Vivo­tek VAST 2 to apli­ka­cja VMS — Video Mana­ge­ment Softwa­re — dzię­ki któ­rej stwo­rzysz cen­trum zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem IP oraz będziesz mógł archi­wi­zo­wać zgro­ma­dzo­ny przez kame­ry mate­riał.

Intuicyjny interfejs użytkownika

Dla więk­sze­go bez­pie­czeń­stwa, użyt­kow­nik może z łatwo­ścią zde­fi­nio­wać obsza­ry zain­te­re­so­wa­nia (ROI) oraz wyod­ręb­nić do śle­dze­nia naj­bar­dziej inte­re­su­ją­cy ele­ment sce­ny.

Automatyczna konfiguracja

Pro­gram insta­lu­je się na przy­go­to­wa­nym do tego ser­we­rze z któ­re­go admi­ni­stra­tor sys­te­mu zarzą­dzać będzie urzą­dze­nia­mi. Pod­czas insta­la­cji użyt­kow­nik może wybrać jakie seg­men­ty cało­ści chce zain­sta­lo­wać. Do popraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia zale­ca­na jest insta­la­cja cało­ści.

Po uzu­peł­nie­niu infor­ma­cji doty­czą­cych kon­ta admi­ni­stra­to­ra w apli­ka­cji oraz zakoń­cze­niu pro­ce­su insta­la­cji na pul­pi­cie stwo­rzo­ne zosta­ną skró­ty do każ­de­go z zain­sta­lo­wa­nych seg­men­tów. Po włą­cze­niu i zalo­go­wa­niu się do apli­ka­cji VAST 2 intu­icyj­ny inter­fejs prze­pro­wa­dzi użyt­kow­ni­ka przez pro­ces doda­wa­nia i kon­fi­gu­ra­cji urzą­dzeń.

Mechanizm diagnozowania i rozwiązywania problemów

Fir­ma Vivo­tek zapro­jek­to­wa­ła mecha­nizm infor­mo­wa­nia o pro­ble­mach, któ­ry pozwa­la sys­te­mo­wi wykry­wać uster­kę i umoż­li­wia ope­ra­to­rom ręcz­ne lub auto­ma­tycz­ne wysy­ła­nie opi­nii za pomo­cą wyska­ku­ją­ce­go okien­ka. Wszyst­kie prze­ka­za­ne infor­ma­cje, tra­fia­ją bez­po­śred­nio do zespo­łu inży­nie­rów pro­du­cen­ta, co pozwa­la przy­śpie­szyć obsłu­gę klien­ta.

Obsługa wielu ekranów (monitorów) i zakładek

Zarzą­dzaj zakład­ka­mi na wie­lu moni­to­rach (obsłu­ga aż 8 moni­to­rów), aby intu­icyj­nie i łatwo zarzą­dzać sys­te­mem moni­to­rin­gu.

Zaawansowane wyszukiwanie

Opro­gra­mo­wa­nie Vivo­tek zapew­nia sku­tecz­ne wyszu­ki­wa­nie podej­rza­nych nagrań wideo okre­ślo­nych zda­rzeń, dzię­ki moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia pod­glą­du w posta­ci minia­tur oraz inte­li­gent­ne­go wyszu­ki­wa­nia.

Wizualizacja E-Mapy 2.5D

Pro­gram pozwa­la na dokład­ne kon­fi­gu­ra­cje opcji ofe­ro­wa­ny przez urzą­dze­nia takich jak wyj­ścia alar­mo­we oraz alar­my, dodat­ko­wo użyt­kow­nik może tak­że skon­fi­gu­ro­wać SMTP — powia­da­mia­nie dro­gą mailo­wą, dodać kon­ta poszcze­gól­nych użyt­kow­ni­ków oraz zaim­por­to­wać i skon­fi­gu­ro­wać E-Mapę. Co wię­cej wie­le warstw i pole widze­nia kame­ry pozwa­la­ją użyt­kow­ni­kom natych­miast zlo­ka­li­zo­wać kame­rę znaj­du­ją­cą się na mapie.

Evidence lock (blokada nagrań lub dowodowa)

Evi­den­ce lock to mozli­wość zablo­ko­wa­nia nagrań (ochro­na przed ich usu­nię­ciem czy  nad­pi­sa­niem)  tak dłu­go jak evi­den­ce lock będzie usta­wio­ny dla dane­go frag­men­tu nagra­nia.

Zaplanuj harmonogram tworzenia kopii zapasowych

VAST 2 auto­ma­tycz­nie two­rzy kopię zapa­so­wą nagry­wa­ne­go kli­pu wideo na innym urzą­dze­niu pamię­ci maso­wej.

Raport VCA

VAST 2 obsłu­gu­je tak­że kame­ry pro­fe­sjo­nal­ne z zaawan­so­wa­ną ana­li­ty­ką obra­zu jak np. zli­cza­nie osób. W apli­ka­cji dostęp­ny jest spe­cjal­ny moduł dedy­ko­wa­ny wła­śnie takim kame­rom. Moduł pozwa­la gene­ro­wać zebra­ne dane w posta­ci wykre­sów oraz pli­ków CSV.

Dodatkowe funkcje aplikacji VAST 2

Dla bar­dziej wyma­ga­ją­cych użyt­kow­ni­ków VAST 2 umoż­li­wi roz­sze­rze­nie funk­cjo­nal­no­ści o dodat­ki odpo­wied­nie dla dane­go seg­men­tu ryn­ku takie jak:

 • Roz­wią­za­nia trans­por­to­we
  • Inte­gra­cja z mapa­mi Google
  • Inte­gra­cja z modu­łem GPS
 • Han­del deta­licz­ny
  • Inte­gra­cja z kasa­mi POS
  • Nano­sze­nie danych trans­ak­cji na obraz
  • Wyszu­ki­wa­nie mate­ria­łu wideo po danych z trans­ak­cji

Ponad­to dla swo­ich klien­tów VIVOTEK umoż­li­wia inte­gra­cję z inny­mi sys­te­ma­mi według wytycz­nych klien­ta.

Podsumowując Vivotek VAST 2 to idealne rozwiązanie w małych i średnich systemach monitoringu Video IP. Dzięki funkcjom jakie oferuje można zredukować koszty systemu monitoringu.