Zestaw VIVOTEK Rejestrator WiFi ND8212W + 4 kamery 2MP WiFi

VIVOTEK prezentuje nowy produkt! 

Zestaw:  Rejestrator WiFi ND8212W + 4 kamery bezprzewodowe 2MP

 

Zestaw produktu obejmuje: 

1) ND8212W

Vivo­tek ND8212W jest reje­stra­to­rem sie­cio­wym typu Desk­top, opar­tym o sys­tem Linux, obsłu­gu­ją­cym poje­dyn­czy dysk twar­dy SATA 3,5″ o pojem­no­ści do 6TB.

Aplikacja VIVOCloud do zarządzania monitoringiem w chmurze 24/7

Reje­stra­tor obsłu­gu­je zdal­ny dostęp poprzez apli­ka­cję VivoC­lo­ud oraz iVie­wer. Z pozio­mu VivoC­lo­ud użyt­kow­ni­cy mogą oglą­dać kame­ry live, odtwa­rzać nagra­nia oraz kon­fi­gu­ro­wać powia­do­mie­nia push — wyświe­tla­ją­ce komu­ni­ka­ty na urzą­dze­niu mobil­nym jako akcja powią­za­nia dla poszcze­gól­nych zda­rzeń. Co wię­cej  użyt­kow­ni­cy mogą podzie­lić się stru­mie­niem wideo z  4 inny­mi oso­ba­mi, w celu jed­no­cze­sne­go oglą­da­nia fil­mu z moni­to­rin­gu. VivoC­lo­ud zapew­nia tune­lo­we połą­cze­nie mię­dzy NVR a kame­ra­mi dzię­ki cze­mu trans­mi­sja jest sta­bil­na. Ponad­to ND8212W jest w peł­ni zin­te­gro­wa­ny z VAST/VAST2, dzię­ki cze­mu użyt­kow­ni­cy zysku­ją bez­piecz­ne i kom­plek­so­we roz­wią­za­nie do moni­to­rin­gu, czy­niąc sys­tem bar­dziej efek­tyw­nym.

Łatwe połączenie z kamerami IP oraz szybka automatyczna konfiguracja

Aby zapew­nić użyt­kow­ni­kom wyso­ce intu­icyj­ną obsłu­gę, tech­no­lo­gia WPS (Wi-Fi Pro­tec­ted Setup), umoż­li­wia połą­cze­nie się z reje­stra­to­rem bez koniecz­no­ści wpi­sy­wa­nia hasła. Funk­cja Auto Setup Wizard pozwa­la z pozio­mu NVR doko­nać kon­fi­gu­ra­cji w kil­ku pro­stych kro­kach:

 1. Uzu­peł­nie­nie pod­sta­wo­wych danych takich jak godzi­na i stre­fa cza­so­wa
 2. Doda­nie kame­ry
 3. Doda­nie dys­ku
 4. Pod­su­mo­wa­nie i akcep­ta­cja kon­fi­gu­ra­cji, przez co cały pro­ces zaj­mu­je 4 minu­ty.

To nie tyl­ko oszczę­dza nasz czas, ale tak­że znacz­nie uła­twia insta­la­cję urzą­dze­nia. Wystar­czy wci­snąć przy­cisk WPS znaj­du­ją­cy się z tyłu kame­ry, a następ­nie przy­ci­snąć przy­cisk WPS na reje­stra­to­rze, aby oba urzą­dze­nia popraw­nie się ze sobą połą­czy­ły.

Korzystaj z zalet WiFi

Reje­stra­tor nowej gene­ra­cji ND8212W obsłu­gu­je 4 kame­ry IP o roz­dziel­czo­ści 2MP za pośred­nic­twem WiFi o czę­sto­tli­wo­ści 2.4Ghz zgod­ne ze stan­dar­dem 802.11b/g/n

 • Łatwa insta­la­cja bez koniecz­no­ści pono­sze­nia dodat­ko­wych kosz­tów
 • Moż­li­wość zmia­ny położenia/łatwe prze­no­sze­nie po zain­sta­lo­wa­niu i zamon­to­wa­niu urzą­dze­nia
 • Brak koniecz­no­ści wier­ce­nia otwo­rów w ścia­nach oraz uży­wa­nia gniaz­da sie­cio­we­go
 • Cała kon­struk­cja pozba­wio­na kabli, ofe­ru­je bar­dziej este­tycz­ny wygląd

Wsparcie dla kamer hemisferycznych typu “Fisheye”

Kame­ry Vivo­tek typu “Fisheye” ofe­ru­ją szcze­gó­ło­wy obraz w wido­ku 360° bez tak  zwa­nych mar­twych stref, przy mon­ta­żu urzą­dze­nia  na sufi­cie lub pod­ło­dze a co za tym idzie, świet­nie nada­ją się do moni­to­rin­gu dużych prze­strze­ni takich jak por­ty lot­ni­cze, super­mar­ke­ty, par­kin­gi, skle­py czy biu­ra. Urzą­dze­nie w peł­ni obsłu­gu­je funk­cję Fisheye Dewarp, któ­ra pole­ga na tym, że hemis­fe­rycz­ny, koli­sty obraz z kamer pod­le­ga pro­sto­wa­niu i prze­kształ­ca­ny jest w kil­ka róż­nych pro­sto­kąt­nych wido­ków bez znie­kształ­ceń, zapew­nia­jąc odpo­wied­ni kąt widze­nia dla mate­ria­łu wideo, dzię­ki cze­mu obraz jest bar­dziej czy­tel­ny dla obser­wa­to­ra. Reje­stra­tor ND8212W ofe­ru­je jed­no­cze­śnie czte­ry try­by wyświe­tla­nia dla jed­nej kame­ry typu “rybie oko”: pod­gląd na żywo, odtwa­rza­nie, zdję­cie, natych­mia­sto­we odtwa­rza­nie. Dzię­ki uni­kal­nej tech­no­lo­gii Instant Play­back Dewarp użyt­kow­nik w szyb­ki spo­sób może odtwo­rzyć obraz i odpo­wied­nio zare­ago­wać.

.…niewiele miejsca

ND8212W wyróż­nia kom­pak­to­wy roz­miar oraz pasyw­ny — bez­wen­ty­la­to­ro­wy sys­te­mem chło­dzą­cy, któ­ry spra­wia, że nada­je się on do każ­de­go sys­te­mu nad­zo­ru wizyj­ne­go, gdzie wyma­ga­na jest oszczęd­ność miej­sca i nie­za­wod­ność pra­cy.  Aby uzy­skać jak naj­wię­cej prze­strze­ni, urzą­dze­nie może być umo­co­wa­ne na ścia­nie lub zamon­to­wa­ne do tyl­nej czę­ści moni­to­ra. Użyt­kow­ni­cy mogą czer­pać korzy­ści z łatwej i zaj­mu­ją­cej nie­wie­le cza­su insta­la­cji, wyko­rzy­stu­jąc prze­strzeń i zmniej­sza­jąc poten­cjal­ne uszko­dze­nie urzą­dze­nia.

Kluczowe cechy ND8212W

 • Kom­pre­sja w cza­sie rze­czy­wi­stym H.264/MJPEG
 • 4 kana­ły na wej­ście kamer IP
 • Jed­no wyj­ście wideo HDMI o wyso­kiej jako­ści stan­dar­du roz­dziel­czo­ści 4K
 • 1 dysk twar­dy SATA 3,5″ o pojem­no­ści 6TB
 • Bez­płat­na apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze 24/7
 • Łatwa i szyb­ka kon­fi­gu­ra­cja z kame­ra­mi IP
 • Obsłu­ga funk­cji Fisheye Dewarp — pro­sto­wa­nie obra­zu z kame­ry fisheye
 • ONVIF
 • Współ­pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem VAST
 • Kom­pak­to­wy roz­miar bez­wen­ty­la­to­ro­wym sys­te­mem chło­dzą­cym
 • Tech­no­lo­gia WPS (Wi-Fi Pro­tec­ted Setup)
 • Wbu­do­wa­ne WiFi obsłu­gu­ją­ce pasmo o czę­sto­tli­wo­ści 2.4Ghz zgod­ne ze stan­dar­dem 802.11b/g/n

2) IP8160-W

VIVOTEK IP8160-W to sty­lo­wa kame­ra WiFi, prze­zna­czo­no do użyt­ku wewnętrz­ne­go. Kame­ra pra­cu­je w roz­dziel­czo­ści 1920×1080 przy 30 kl/s.

Dzię­ki zawar­tym stan­dar­dom kom­pre­sji H.264 oraz MJPEG wie­le stru­mie­ni może być jed­no­cze­śnie prze­ka­zy­wa­nych w róż­nych for­ma­tach, roz­dziel­czo­ściach, licz­bie kla­tek i jako­ści obra­zu dla róż­no­rod­nych apli­ka­cji. W celu dosto­so­wa­nia do sta­le zmie­nia­ją­cych się warun­ków oświe­tle­nio­wych, IP8160-W wypo­sa­żo­na jest w mecha­nicz­ny filtr IR, oświe­tlacz IR efek­tyw­ny do 8 metrów oraz funk­cję reduk­cji szu­mów, popra­wia­ją­cą jakość obra­zu przy niskim natę­że­niu świa­tła, dzię­ki cze­mu urzą­dze­nie świet­nie radzi sobie w nocy. Funk­cja Smart IR pozwa­la auto­ma­tycz­nie dosto­so­wać siłę stru­mie­nia do odle­gło­ści obiek­tu, tak aby go nie prze­świe­tlić lub nie zaciem­nić

IP8160-W dys­po­nu­je zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gią Smart Stre­am II , pozwa­la­jąc apa­ra­to­wi zop­ty­ma­li­zo­wać jakość obra­zu pożą­da­nych regio­nów, a tym samym zapew­nić mak­sy­mal­ną efek­tyw­ność wyko­rzy­sta­nia pasma i oszczęd­no­ści w gra­ni­cach do 50%.

Urzą­dze­nie posia­da wbu­do­wa­ny mikro­fon, ponad­to kame­ra obsłu­gu­je dwu­kie­run­ko­we audio oraz posia­da funk­cję Aco­ustic Echo Con­cel­la­tion (AEC) w celu zapew­nie­nia lep­szej jako­ści dźwię­ku. Co wię­cej kame­ra wypo­sa­żo­na jest w sze­reg zaawan­so­wa­nych roz­wią­zań, posia­da połą­cze­nie bez­prze­wo­do­we zgod­ne ze stan­dar­dem 802.11b/g/n.

Kluczowe cechy IP8160-W

 • Kom­pre­sja w cza­sie rze­czy­wi­stym H.264/MJPEG
 • Pra­ca w roz­dziel­czo­ści 1920x1080 przy 30 klat­kach na sekun­dę
 • Oświe­tlacz IR LED efek­tyw­ny do 8m z funk­cją Smart IR
 • Dwu­kie­run­ko­we audio
 • Funk­cja Aco­ustic Echo Con­cel­la­tion
 • Połą­cze­nie bez­prze­wo­do­we zgod­ne ze stan­dar­dem 802.11b/g/n
 • Slot na kar­ty pamię­ci MicroSD/SDHC/SDXC
 • Kom­pak­to­wy roz­miar

 3) IB8360-W

Mini bul­let VIVOTEK IB8360-W to bez­prze­wo­do­wa, sty­lo­wa kame­ra, ide­al­na dla osób szu­ka­ją­cych eko­no­micz­nych i nie­za­wod­nych roz­wią­zań, w zakre­sie moni­to­rin­gu zewnętrz­ne­go, jak i wewnętrz­ne­go dla małe­go biz­ne­su. Kame­ra wypo­sa­żo­na jest w wie­le nowo­cze­snych funk­cji, a dodat­ko­wą zale­tą jest bar­dzo przy­stęp­na cena w sto­sun­ku do jako­ści urzą­dze­nia.

Jed­ną z naj­now­szych funk­cji — VIVOC­lo­ud jaką użyt­kow­nik zysku­je zupeł­nie bez­płat­nie, jest moż­li­wość kom­plek­so­we­go zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze.
Dzię­ki zarzą­dza­niu VIVOC­lo­ud i reje­stra­cji obra­zu na kar­cie SD moż­na zre­zy­gno­wać z reje­stra­to­ra w małych sys­te­mach moni­to­rin­gu. Wystar­czy pod­piąć kame­rę do firmowej/domowej sie­ci WiFi za pomo­cą pro­ste­go kre­ato­ra kon­fi­gu­ra­cji. Kame­ra nagry­wa zda­rze­nia na kar­cie pamię­ci, a nagra­nia­mi i pod­glą­dem z kame­ry moż­na zarzą­dzać przez prze­glą­dar­kę lub apli­ka­cję na tele­fo­nie. War­to zazna­czyć, że trans­mi­sja WiFi jest nie­za­leż­na od zapi­su na kar­cie pamię­ci. Pod­gląd i nagra­nia moż­na uzy­skać w kon­fi­gu­ra­cji lokal­nej jak i zdal­nej, a kame­rę moż­na rów­no­le­gle włą­czyć do kla­sycz­ne­go sys­te­mu moni­to­rin­gu.

Ta nie­wiel­ka, kom­pak­to­wa kame­ra zosta­ła tak zapro­jek­to­wa­na aby jej obsłu­ga i insta­la­cja były bar­dzo pro­ste. Obu­do­wa kla­sy IP66 oraz tem­pe­ra­tu­ry pra­cy w zakre­sie -20 st do +50 st. Cel. spra­wia­ją, że kame­ra jest odpor­na na nie­ko­rzyst­ne oddzia­ły­wa­nia zja­wisk pogo­do­wy­cha, a dzię­ki wbu­do­wa­ne­mu oświe­tla­czo­wi IR IB8360-W zapew­ni dobry obraz nawet nocą. Z powo­dze­niem zatem może być zamon­to­wa­na na zewnątrz do moni­to­ro­wa­nia podwór­ka przy domu, par­kin­gu przed biu­rem czy skle­pem.
Dzię­ki zasto­so­wa­niu w kame­rze funk­cji Smart Stre­am II i kom­pre­sji H.264 moż­li­we jest zmniej­sze­nie zuży­cia pasma i prze­strze­ni dys­ko­wej archi­wum nawet o 50%, przy zacho­wa­niu wyso­kiej jako­ści obra­zu. Tech­no­lo­gia WDR Enhan­ced zapew­nia lep­szą jakość obra­zu w warun­kach kon­tra­sto­we­go oświe­tle­nia, a z kolei SNV czy­li Supre­me Night Visi­bi­li­ty to gwa­ran­cja dosko­na­łe­go, kolo­ro­we­go obra­zu w sła­bym oświe­tle­niu.

W celu zapew­nie­nia dobrej jako­ści obra­zu w nie­ko­rzyst­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych, zwłasz­cza w porze noc­nej, kame­ra wypo­sa­żo­na zosta­ła w mecha­nicz­ny filtr IR oraz oświe­tlacz Smart IR efek­tyw­ny do 12 metrów w cał­ko­wi­tej ciem­no­ści. Dzię­ki funk­cji Smart IR kame­ra auto­ma­tycz­nie dosto­so­wu­je siłę stru­mie­nia do odle­gło­ści obiek­tu, tak aby go nie prze­świe­tlić lub nie zaciem­nić.

Kluczowe cechy IB8360-W

 • Kom­pre­sja w cza­sie rze­czy­wi­stym H.264/MJPEG
 • Pra­ca w roz­dziel­czo­ści 1920x1080 przy 30 klat­kach na sekun­dę
 • Oświe­tlacz IR LED efek­tyw­ny do 12m z funk­cją Smart IR
 • Obu­do­wa odpor­na na warun­ki pogo­do­we IP66 (kurz, deszcz)
 • Smart Stre­am II w celu opty­ma­li­za­cji wydaj­no­ści pasma
 • SNV(Supreme Night Visi­bi­li­ty) moni­to­ro­wa­nie w kolo­rze w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia
 • Bez­płat­na apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze
 • Połą­cze­nie bez­prze­wo­do­we zgod­ne ze stan­dar­dem 802.11b/g/n
 • Slot na kar­ty pamię­ci MicroSD/SDHC/SDXC
 • Kom­pak­to­wy roz­miar